Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình

SỞ GD – ĐT THÁI BÌNH ĐTHI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH MÔN : Toán lớp 10.
Mã đề : 001 NĂM HỌC 2018 – 2019
Thi gian làm bài : 90 phút không k thi gian giao đề.
A – TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Câu 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
3
1
x
y
x
trên đoạn

2; 4 .
A.

2;4
min 6y B.

2;4
min 2y C.

2;4
min 3y
D.

2;4
19
min
3
y
Câu 2: Cho hàm số

yfx xác có tập xác định là R, xét các hàm số
 
1
2
F
xfxfx


 
1
2
Gx f x f x

. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A.

Fx là hàm số lẻ
Gx là hàm số chẵn . B.
Fx

Gx là các hàm số lẻ .
C.

Fx

Gx
là các hàm số chẵn . D.
Fx
là hàm số chẵn và

Gx
là hàm số lẻ .
Câu 3: Cho
A
BC có trọng tâm G. I là trung điểm của BC. Tập hợp điểm M sao cho:
23
M
AMBMC MBMC
    
là:
A. đường trung trực của đoạn GI
B. đường tròn ngoại tiếp
A
BC
C. đườn
g
trun
g
trực của đoạn
AI
D. đườn
g
th
n
g
G
Câu 4: Cho bất phương trình

2
21 10fx mx m x m
(m là tham số). Gọi S là tập tất cả các giá trị
của
m để bất phương trình có nghiệm. S chứa khoảng nào trong các khoảng dưới đây?
A.

1; 0 B.

0;1 C.

1; 2 D.

2;3
Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình
22
9540xxx là:
A.
;3 3;S  B.
;3 1 3;S 
C.
;3 1 4;S  D.

;3 3;4 4;S 
Câu 6: Cho
6


. Tính giá trị:


22
22
cos cos sin sin
sin cos sin cos
P




.
A. 23P  B. 23P 
C. 32P  D. 32P 
Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy, phương trình đường phân giác góc nhọn của góc tạo bởi 2 đường thẳng
1
:3 4 3 0xy
2
:4 3 1 0xy là:
A. 20.xy B. 7740.xy C. 20.xy D. 7740.xy
Câu 8: Có 4 người đàn ông cần đi qua một chiếc cầu rất nguy hiểm trong đêm tối. Không may là chỉ có một
cây đuốc, không có đuốc thì không thể qua cầu được.Cầu rất yếu nên mỗi lượt đi chỉ được 2 người. Tuy nhiên,
thời gian 4 người (A, B, C, D) qua cầu không giống nhau, lần lượt là A - 1 phút, B - 2 phút, C - 7 phút, D - 10
phút. Hỏi thời gian ngắn nhất để 4 người đàn ông qua cầu là bao lâu?
A. 21 B. 15 C. 17 D. 20
Câu 9: Bác Thùy dự định trồng đậu và cà trên diện tích 8a (
2
1100am ). Nếu trồng đậu thì cần 20 công và
thu lãi 3.000.000 đồng trên mỗi a, nếu trồng cà thì cần 30 công và thu lãi 4.000.000 đồng trên mỗi
a. Biết tổng
số công cần dùng không được vượt quá 180. Tính số tiền lãi lớn nhất thu được.
A. 24 (triệu đồng) B. 25 (triệu đồng) C. 27 (triệu đồng) D. 26 (triệu đồng)
Câu 10: Cho hàm số

f
x xác định trên
\0 thỏa mãn

2
14 3
20
x
fx f x
xx




. Tính
2f .
A.
23f
B.

11
2
3
f
C.

24f
D.

10
2
3
f
Câu 11: Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình:

12343xx xx
.
A.
5
2
B. 5
C. 5
D.
5
2
Câu 12: Trong hộp có 45 bóng màu, gồm 20 màu đỏ, 15 màu xanh, và 10 màu vàng. Cần lấy ra ít nhất bao
nhiêu bóng để chắc chắn có 3 bóng cùng màu được lấy ra.
A. 26 B. 7 C. 28 D. 3
Câu 13: Trên đường tròn lượng giác, cho điểm M thỏa mãn
3
2
5
k
. Khi đó gọi ', ''
M
M lần lượt là điểm đối
xứng của M qua Ox, Oy. Gọi
'2
A
Mk

;

'' 2 0 , 2AM k


. Giá trị
là:
A.
2
B.
5
C.
9
5
D.
7
5
Câu 14: Tìm giá trị của m để bất phương trình m²x² + 2(m – 2)x + 1 < 0 vô nghiệm
A. m ≤ 1 và m ≠0 B. m 1 C. m < 1 và m ≠ 0 D. m > 1
Câu 15: Cho bất phương trình x² – 5x + 4 – 2 x1 < 0. Số nghiệm nguyên của bất phương trình là :
A. 14 B. 2 C. 3 D. 5
Câu 16: Cho
A
BC có:

sin sin 1
tan tan
cos cos 2
AB
A
B
A
B

. Khi đó
A
BC là:
A. tam
g
iác vuôn
g
B. tam
g
iác tù C. tam
g
iác nhọn D. tam
g
iác cân
Câu 17: Tìm m để phương trình:
3
1
1
mx m
x

(1) có nghiệm.
A. 1m hoặc
3
2
m
B. 1m
3
2
m
C.
3
2
m
D.
1m
Câu 18: Cho hệ bất phương trình:
2
421
3221
x
mmx
xx


. Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc khoảng
10;10 của
tham số m để hệ vô nghiệm?
A. 18 B. 7 C. 10 D. 8
Câu 19: Cho phương trình:

2
2
11
13 3 0xmxm
xx




Tìm m để phương trình có nghiệm
0x
.
A.
0
4
3
m
m
B.
0
3
4
m
m
C.
0
4
3
m
m
D.
0m
Câu 20: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
2
87
1
xx
y
x

. Tìm
M
m .
A. 11Mm B. 8Mm C. 9Mm D. 10Mm
B – TỰ LUẬN (4 điểm)
Bài 1 : Với giả thiết biểu thức có nghĩa hãy rút gọn:
cos 7 cos8 cos9 cos10
sin 7 sin8 sin 9 sin10
x
xx x
A
x
xx x


Bài 2: Gọi
12
;
x
x là hai nghiệm của phương trình
22
22 20xmxm
.
Tìm giá trị lớn nhất
max
P
của biểu thức
12 1 2
24Pxxxx
.
Bài 3: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn
22
C:x y 10x 8y 1 0  với đường thẳng
:x y5 0
. Qua M thuộc đường thẳng
, kẻ 2 tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (C) với A, B là tiếp
điểm. Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn để
IAB
S
đạt giá trị lớn nhất (với I là tâm đường tròn (C)) là
------------------------------------------
Họ và tên thí sinh :………………………………………………..Số báo danh :………………….
(Cán b coi thi không gii thích gì thêm)
----------- HẾT ----------

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình. Tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 385
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 10 Xem thêm