Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC 2 NĂM HỌC 2018-
2019
Môn : SINH HỌC 10
Thời gian làm bài: 45 phút, 28 câu trắc nghiệm, 2 câu
tự luận
đề thi
700
I. Phần trắc nghiệm(7 điểm):
Câu 1. Khi nói về chu trình Canvin của quang hợp, bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1). Giai đoạn khử đã chuyển hóa chất APG thành AlPG.
(2). Giai đoạn tái tạo chất nhận đã chuyển hóa AlPG thành Ri1,5diP.
(3). Không ánh sáng thì vẫn chuyển hóa Ri1,5DiP thành APG.
(4). Không NADPH thì không xảy ra giai đoạn khử.
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 2. Trong quá trình muối dưa chua, môi trường nuôi cấy vi khuẩn lactic thuộc loại môi trường
A. tổng hợp. B. tự nhiên. C. bán tổng hợp. D. môi trường thí
nghiệm.
Câu 3. Tế bào thuộc các khác nhau thời gian chu tế bào khác nhau. Sự khác nhau về thời
gian của chu tế bào chủ yếu ph thuộc o thời gian của
A. pha G2. B. pha S. C. quá trình nguyên phân. D. pha G1.
Câu 4. Căn cứ o đâu người ta chia vi sinh vật thành các nhóm khác nhau về kiểu dinh dưỡng?
A. Nhu cầu về nguồn năng lượng nguồn cacbon.
B. Nhu cầu về nguồn năng lượng nguồn nitơ.
C. Nhu cầu về nguồn năng lượng nguồn hiđrô.
D. Nhu cầu về nguồn năng lượng nguồn cung cấp cacbon hay hiđrô.
Câu 5. Vi khuẩn lactic dinh ỡng theo kiểu
A. a dị dưỡng. B. quang dị dưỡng. C. quang tự dưỡng. D. hóa tự dưỡng.
Câu 6. Hoạt động nào của nhiễm sắc thể trong nguyên phân đảm bảo số lượng nhiễm sắc th trong hai
tế bào con bằng nhau và bằng với mẹ?
(1) Nhiễm sắc thể nhân đôi thành nhiễm sắc thể kép.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
(2) Mỗi nhiễm sắc thể kép ch nhau ra thành 2 nhiễm sắc thể đơn.
(3) Nhiễm sắc thể tháo xoắn cực đại.
(4) Nhiễm sắc thể đóng xoắn cực đại.
A. (1), (4). B. (1), (2). C. (3), (4). D. (1), (3).
Câu 7. Quá trình quang hợp cần đến bao nhiêu nhân tố sau đây?
(1). Ánh sáng. (2). CO
2
. (3). H
2
O. (4). O
2
. (5). Bộ máy quang hợp.
A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.
Câu 8. Một nhóm tế bào sinh tinh tham gia quá trình giảm phân đã tạo ra 512 tinh trùng. S tế bào
sinh tinh
A. 16. B. 64. C. 128. D. 32.
Câu 9. Một tế bào tổng số nhiễm sắc thể 2n = 14 nguyên phân một lần, số tế bào con được tạo ra
số lượng nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào con tương ng
A. 2 14. B. 4 28. C. 2 28. D. 4 14.
Câu 10. Khi nói về quang hợp thực vật, bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1). Phân tử O
2
được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H
2
O.
(2). Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải s dụng 6 phân tử CO
2
.
(3). Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối.
(4). Pha tối cung cấp NADP+ glucô cho pha sáng.
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 11. 2n=78. Số nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào kì đầu của giảm phân 2
A. 156 nhiễm sắc thể đơn. B. 78 nhiễm sắc thể đơn. C. 78 nhiễm sắc thể
kép. D. 39 nhiễm sắc thể kép.
Câu 12. Hình bên tả một giai đoạn phân bào của một tế bào động vật
lưỡng bội. Biết rằng 3 nhiễm sắc thể kép trong mỗi nhóm đang phân ly
về hai cực của tế bào. Tế bào này đang
A. sau giảm phân 1, 2n = 6. B. sau giảm phân 2, 2n
= 6.
C. sau giảm phân 1, 2n = 12. D. sau nguyên phân, 2n
= 12.
Câu 13. Trong quá trình nguyên phân, nhiễm sắc thể KHÔNG xuất hiện trạng thái p các kì:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Kì đầu sau. B. giữa cuối. C. đầu giữa. D. sau kì cuối.
Câu 14. Xét bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài 2n = 6, hiệu AaBbDd. Cho biết quá trình
nguyên phân diễn ra bình thường. hiệu bộ nhiễm sắc thể của tế bào đầu
A. AABBDD. B. AAaaBBbbDDdd. C. AaBbDd. D. Aabbbdd.
Câu 15. Khi lấy chất khí tạo ra trong bình hạt đang nảy mầm thổi vào nước vôi trong, ta thấy nước
vôi trong bị vẩn đục, điều này đã chứng minh quá trình hấp đã tạo ra
A. H
2
O. B. ATP. C. O
2
. D. CO
2
.
Câu 16. Trình tự các giai đoạn chính của quá trình hấp tế bào là:
A. Đường phân chu trình Crep chuỗi truyền êlectron hấp.
B. Chuỗi truyền êlectron hấp đường phân chu trình Crep.
C. Đường phân chuỗi truyền êlectron hấp chu trình Crep.
D. Chu trình Crep đường phân chuỗi truyền êlectron hấp.
Câu 17. Một tế bào sinh dục chín của một thể động vật có hiệu b nhiễm sắc thể AaBb tiến
hành giảm phân bình thường tạo tinh trùng. Một trong các tinh trùng tạo ra từ tế bào này hiệu bộ
nhiễm sắc thể AB, hiệu bộ nhiễm sắc thể của các tinh trùng còn lại
A. Ab, aB ab. B. ab Ab. C. ab. D. Ab aB.
Câu 18. Cho các nhóm vi sinh vật sau: (1). Vi khuẩn lam ; (2). Vi khuẩn nitrat hóa ; (3). Vi khuẩn
không chứa lưu huỳnh màu lục u tía. ; (4). Động vật nguyên sinh ; (5). Tảo đơn bào. Những vi
sinh vật thuộc kiểu dinh dưỡng quang tự ỡng
A. (1), (3). B. (3), (5). C. (1), (3), (5). D. (1), (5).
Câu 19. Trong hoạt động hấp tế bào, ATP được tạo ra nhiều nhất trong giai đoạn nào sau đây?
A. Chu trình Crep. B. Lên men.
C. Chuỗi truyền êlectron hấp. D. Đường phân.
Câu 20. Quá trình giảm phân trải qua hai lần phân bào, từ một tế bào mẹ tạo ra
A. 2 tế bào đơn bội. B. 4 tế bào lưỡng bội C. 2 tế bào ỡng bội. D. 4 tế bào đơn bội.
Câu 21. những tế bào nhân chuẩn, hoạt động hấp xảy ra chủ yếu loại bào quan nào sau đây?
A. Ti thể. B. Bộ máy Gôngi. C. Ribôxôm. D. Không bào.
Câu 22. Biết hàm lượng ADN nhân trong 1 tế bào sinh tinh của thể lưỡng bội x. Trong trường hợp
phân chia bình thường, hàm lượng ADN nhân của tế bào này đang sau của giảm phân 1
A. 4x. B. 0,5x. C. 2x. D. x.
Câu 23. Kết quả của quá trình quang hợp tạo ra khí O
2
. Các phân tử O
2
này được tạo ra từ quá trình
nào sau đây?

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Tài liệu gồm 28 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.085
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 10 Xem thêm