Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Thuận Thành 3 - Bắc Ninh

Trang 1/5 - Mã đề thi 209
Hä, tªn thÝ sinh :.......................................................................Sè b¸o danh: ...........................
Câu 1: Giới hạn
2017 2018
lim
2019
n n
n
bằng
A.
3
5
B.

C. 0 D. 1
Câu 2: Giới hạn
0
5 3 3
lim , , .
x
x m
m n k Z
x
n k
Tính m – n + k?
A. 6 B. 4 C. 8 D. 0
Câu 3: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Hai đường thẳng phân biệt nếu không có điểm chung thì song song.
B. Hai đường thẳng phân biệt nếu không có điểm chung thì chéo nhau.
C. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì song song.
D. Hai đường thẳng phân biệt nếu không có điểm chung thì chéo nhau hoặc song song.
Câu 4: Cho cấp số cộng
n
u
có công sai
0d
thỏa mãn
1 2 3
2 2 2
1 2 3
27
275
u u u
u u u
. Tính
2
u
A.
2
u
B.
2
9
u
C.
2
3
u
D.
2
6
u
Câu 5: Cho hàm số
4 2 2
2 2 1
y x m x m
đồ thị
m
C
. Tập tất ccác giá trị của tham số m để tiếp
tuyến của đồ thị
m
C
tại giao điểm của
m
C
với đường thẳng
: 1d x
song song với đường thẳng
12 4y x
là:
A.
B. m = 1 C. m = 3 D. m = 0
Câu 6: Hàm số
y f x
có đồ thị dưới đây, trên khoảng
2;3
hàm số gián đoạn tại điểm nào?
A.
0x
B.
1x
C.
2x
D.
3x
Câu 7: Cho cấp số nhân
n
u
1
2
u
3
4.
u
Tìm số hạng thứ 5 của cấp số nhân đã cho.
A.
5
8
u
B.
5
8
u
C.
5
24
u
D.
5
6
u
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 3
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 06 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ 2
M HỌC: 2018- 2019
Môn: Toán - lớp 11
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề)
Mã đề: 209
Trang 2/5 - Mã đề thi 209
Câu 8: Cho hàm số
3
3
1 2
3
x
khi x
f x
x
m khi x
. Hàm số đã cho liên tục tại x = 3 khi m bằng:
A.
1
B.
4
C. 4 D. 1
Câu 9: Cho hàm số
1 2 ... 1000
f x x x x x
. Tính
' 0
f
?
A. 1000! B. 10000! C. 1110! D. 1100!
Câu 10: Tính
3 4
0
1 2 . 1 3 . 1 4 1
lim
x
x x x
x
bằng?
A.
23
2
B.
3
2
C. 3 D. 24
Câu 11: Cho hàm số
6 4
3
6 4
x x
y b a
( với
,a b
là hằng số).Tính đạo hàm của hàm số.
A.
5 4 2
1 3y x x a
B.
5 3
y x x
C.
6 4
'
y x x
D.
6 4 2
3y x x a
Câu 12: Cho hàm số
2
1
x
y
x
có đồ thị
C
. Gọi d là khoảng cách từ điểm
1;1
A
đến một tiếp tuyến bất kỳ
của đồ thị
C
. Tìm giá trị lớn nhất của d?
A.
2 2
B.
3 3
C.
3
D.
6
Câu 13: Tính đạo hàm của hàm số
2 1
1
x
y
x
?
A.
2
2
'
1
y
x
B.
3
'
2 1 1
y
x x
C.
2
3
'
1
y
x
D.
' 0y
Câu 14: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, góc ABC bằng
0
60
, tam giác SBC là tam
giác đều có cạnh bằng
2a
hình chiếu vuông góc của S lên mp(ABC) trùng với trung điểm của BC.Tính góc
giữa đường thẳng SA và mp đáy (ABC).
A.
0
30
B.
0
60
C.
0
45
D.
0
90
Câu 15: Biết hàm số
2
1 1
0
,
4 5 0
mx
khi x
f x m n
x
x n khi x
liên tục trên R. Hãy tìm hệ thức liên hệ
giữa m và n.
A. m=2n B. m=5n C. m=n D. m=10n
Câu 16: Tính
2
2
3
4 3
lim
9
x
x x
x
bằng?
A.
1
2
B.
2
5
C.
1
3
D.
1
5
Câu 17: Cho phương trình
4 2
2 5 1 0 1
x x x
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Phương trình (1) không có nghiệm trong khoảng
1;1
.
B. Phương trình (1) chỉ có ít nhất 2 nghiệm trong khoảng
0;2
.
C. Phương trình (1) không có nghiệm trong khoảng
2;0
.
D. Phương trình (1) chỉ có 1 nghiệm trong khoảng
2;1
.
Trang 3/5 - Mã đề thi 209
Câu 18: Tìm khẳng định đúng:
A.
4
lim
x
x


B.
3
lim
x
x


C.
lim
o
o
x x
x x
D.
lim 0, 1
x
x
q q

Câu 19: Cho
2
2
2 1
lim
4 4
n n a
n b
, với
a
b
là phân số tối giản. Mệnh đề đúng là:
A.
6a b
B.
2 6a b
C.
2 0a b
D.
2 0a b
Câu 20: Giới hạn
2
lim
n n n
bằng?
A. 0 B.
1
2
C.

D.

Câu 21: Cho hình lập phương ABCD.EFGH, góc giữa hai vecto
,AB BG
là:
A.
0
180
B.
0
45
C.
0
90
D.
0
60
Câu 22: Tính
lim 1 2 ...
n
x
x x x n x

bằng?
A.
1
2
n
B. n C. 0 D. 1
Câu 23: Độ dài 3 cạnh
; ;a b c
của một tam giác vuông theo thứ tự lập thành 1 cấp số cộng. Nếu
6b
thì công
sai của cấp số cộng này là?
A. 4,5 B. 0,5 C. 7,5 D. 1,5.
Câu 24: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy, H, K lần
lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
( )AH SCD
B.
( )BD SAC
C.
( )BC SAC
D.
( )AK SCD
Câu 25: Cho cấp số nhân
n
u
có tổng n số hạng đầu tiên
2 1
n
n
S
. Tìm số hạng đầu tiên
1
u
và công bội
q của cấp số nhân đó.
A.
1
5, 4
u q
B.
1
1, 2
u q
C.
1
6, 5
u q
D.
1
4, 5
u q
Câu 26: Đạo hàm của hàm số
2
1
1
y
x
bằng biểu thức có dạng
3
2
1
mx
x
. Khi đó m nhận giá trị nào sau
đây:
A.
B.
2m
C.
1m
D.
Câu 27: Cho cấp số cộng
n
u
với
2 4
2 4
3
. 2
u u
u u
. Tìm số hạng đầu của cấp số cộng.
A.
1
1
1
2
5
2
u
u
B.
1
1
1
2
5
2
u
u
C.
1
1
1
2
5
2
u
u
D.
1
1
1
2
5
2
u
u
Câu 28: Cho dãy số
n
u
với
1 1 1 1
...
1.3 3.5 5.7 2 1 . 2 1
n
u
n n
. Khi đó
lim
n
u
bằng?
A. 2 B.
1
4
C. 1 D.
1
2
Câu 29: Cho hình chóp S.ABC đáy tam giác ABC vuông cân tại B, SA vuông góc với đáy, M trung
điểm của AC. Khẳng định nào sau đây sai?
A.
( )
SAB SAC
B.
BM AC
C.
SAB SBC
D.
SBM SAC
Câu 30: Tìm đạo hàm của hàm số
2
2 1 3 2
y x x x
.
A.
2
' 18y x
B.
2
' 18 2y x x
C.
2
' 18 2 5
y x x
D.
2
' 18 2 5y x x

Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Thuận Thành 3 - Bắc Ninh. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Thuận Thành 3 - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.243
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm