Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Võ Thành Trinh - An Giang

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO AN GIANG
TRƯỜNG THPT VÕ THÀNH TRINH
——————————–
Đề có 3 trang
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ II
MÔN TOÁN - LỚP 11
Ngày kiểm tra: . . ./03/2019
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)
đề: 132
ĐỀ BÀI
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Cho các khẳng định sau:
(I) lim q
n
= 0, với q bất kỳ.
(II) lim
1
n
= 0.
(III) lim
2019
n
3
= 0.
(IV) Nếu u
n
= c (c hằng số ) thì lim u
n
= c.
Số khẳng định đúng
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 2. Cho các hàm số y = x
2
+ 3x + 4, y = sin x, y =
x 2
x + 1
, y =
x 1. Số hàm số liên tục trên
R
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 3. Giá trị của lim lim
x→−1
(x
2
3x 5) bằng
A. 11. B. 1. C. 4. D. 7.
Câu 4. Tính giá trị của I = lim
n+
n + 2
2n 3
.
A. I = 1. B. I =
2
3
. C. I =
1
3
. D. I =
1
2
.
Câu 5.
Hàm số y = f(x) đồ thị như hình v gián đoạn tại điểm
hoành độ bằng bao nhiêu?
A. 3. B. 1. C. 2. D. 0.
O
x
y
1
1
2
2
3
3
Câu 6. Biết rằng lim
x1
x
2
3x + 2
x 1
= m. Giá trị của m bằng bao nhiêu?
A. m = 3. B. m = 1. C. m = 0. D. m = 2.
Câu 7. Giả sử (u
n
) và (v
n
) các dãy số lim u
n
= L và lim v
n
= M. Mệnh đề nào sau đây
sai?
A. lim(u
n
· v
n
) = L · M. B. lim(u
n
v
n
) = L M.
C. lim(u
n
+ v
n
) = L + M. D. lim
u
n
v
n
=
L
M
.
Câu 8. Tính lim
x→−∞
2x
2
+ 3x + 1
5x
2
+ 2019
.
A.
3
2019
. B.
1
5
. C.
2
5
. D. 0.
Trang 1/3 đề 132
Câu 9. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Nếu hàm số y = f (x) liên tục trên đoạn [a; b] và f(a) · f (b) > 0 thì phương trình f(x) = 0
nghiệm thuộc khoảng (a; b).
B. Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a; b] và f (a) · f(b) 0 thì phương trình f (x) = 0
đầy đủ nghiệm thuộc khoảng (a; b).
C. Nếu hàm số y = f (x) liên tục trên đoạn [a; b] và f (a) · f(b) 0 thì phương trình f (x) = 0
đầy đủ nghiệm thuộc khoảng (a; b).
D. Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a; b] và f (a) · f(b) < 0 thì phương trình f (x) = 0
nghiệm thuộc khoảng (a; b).
Câu 10. Biết rằng lim
x0
x + 1 1
x
=
a
b
, trong đó
a
b
phân số tối giản. Tính P = a + 2b.
A. P = 5. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 11. Cho hàm số f(x) =
3 x
x + 1 2
nếu x > 3
mx + 2 nếu x 3
. Hàm số đã cho liên tục tại trên R khi m
bằng
A. 2. B. 4. C. 2. D. 4.
Câu 12. Tính lim
x→−∞
(x
3
4x
5
+ 2x + 1).
A. −∞. B. 1. C. 4. D. +.
Câu 13. Tìm m để hàm số f(x) =
x
2
x
x 1
khi x 6= 1
m 1 khi x = 1
liên tục tại x = 1.
A. m = 1. B. m = 2. C. m = 1. D. m = 0.
Câu 14. Tính lim
x2
2x
2
5x + 2
x
2
4x + 4
.
A. 0. B. 2. C. −∞. D. 3.
Câu 15. Tính giá trị của L = lim
9n
2
+ 8n + 1
3n 7
.
A. L =
9
7
. B. L =
3
7
. C. L = 1. D. L = 3.
Câu 16. Cho phương trình 2x
4
5x
2
+ x + 1 = 0 (1). Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề
sau.
A. Phương trình (1) chỉ 1 nghiệm trong khoảng (2; 1).
B. Phương trình (1) không nghiệm trong khoảng (1; 1).
C. Phương trình (1) không nghiệm trong khoảng (2; 0).
D. Phương trình (1) ít nhất 2 nghiệm trong khoảng (0; 2).
Câu 17. Giá trị của lim
4
n
5
n
16 · 5
n
3
n
+ 1
bằng
A.
5
16
. B.
1
16
. C.
1
16
. D.
1
17
.
Câu 18. Tìm giá trị của m để hàm số f(x) =
4 x
x + 5 3
khi x > 4
1 m khi x 4
liên tục tại x = 4.
A. m = 7. B. m = 5. C. m = 2. D. m = 0.
Câu 19. Biết rằng lim
x1
x
3
1
5x
2
4x 1
= lim
x1
(x 1)(ax
2
+ x + c)
(x 1)(dx + c)
, với a, c, d Z. Giá trị của 3a +
2c + d bằng
A. 6. B. 11. C. 7. D. 10.
Trang 2/3 đề 132
Câu 20. Giá trị của lim
x1
x
2018
+ x 2
x
2017
+ x 2
bằng
a
b
, với
a
b
phân số tối giản. Tính giá trị của a
2
b
2
.
A. 4035. B. 4037. C. 4035. D. 4033.
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Tính lim
x→−2
x 1 +
2x
2
+ 1
4 x
2
.
Câu 2. Chứng minh rằng phương trình x
6
7x
4
+ 5x
3
8x + 1 = 0 ít nhất ba nghiệm thực thuộc
(1; 3).
- - - - - - - - - - HẾT- - - - - - - - - -
Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
Họ và tên thí sinh .. . .. . .. . .. . .. ... .. . .. . .. . .. . .. . . Số báo danh . . .. . .. . .. . .. ... ... .. . .. . .. . .. . ..
Trang 3/3 đề 132

Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Võ Thành Trinh - An Giang. Tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, 2 bài tự luận, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Võ Thành Trinh - An Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 574
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm