Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC 2 NĂM HỌC 2018-2019
Môn : TOÁN 11
Thời gian làm bài: 90 phút, 35 câu trắc nghiệm, 2 câu tự luận
đề thi 567
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (35 câu, 7 điểm)
Câu 1:
Cho
( )
n
u
( )
n
v
là các dãy số ; a, b và q là các số thực. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A.
Nếu
lim
n
v b
thì
lim
n
n
u
a
v b
.
B.
Nếu
1q
thì
lim 0
n
q
.
C.
Nếu
lim
n
v 
thì
lim 0
n
n
u
v
.
D.
1
lim 0
k
n
với
k
là số nguyên dương.
Câu 2:
Tính
3 4
lim
1
n
I
n
.
A.
1
3
I
B.
4I
C.
4I
D.
3I
Câu 3:
Trong các mệnh đề sau, hãy chọn mệnh đề đúng?
A.
Hai mặt phẳng không cắt nhau thì song song.
B.
Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có vô số mặt phẳng song song với mặt phẳng đó.
C.
Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước duy nhất một mặt phẳng song song với mặt phẳng đã
cho.
D.
Hai mặt phẳng cùng song song với một đường thẳng thì cắt nhau.
Câu 4:
Cho hình chóp tứ S.ABCD có đáy là hình bình hànhABCD tâm O.Tổng hai véc tơ
SA SC
là :
A.
1
SO.
2
B.
0.
C.
AC.
D.
2SO.
Câu 5:
Cho hình lăng trụ tam giác
. ' ' 'ABC A B C
. Đặt
AA ' , ,a AB b AC c

. Biểu diễn véc tơ
'BC
theo
, ,a b c
A.
BC' a b c
B.
BC' a b c
C.
BC' a b c
D.
BC' a b c
Câu 6:
Trong các giới hạn sau, giới hạn nào không tồn tại ?
A.
2
2
lim
3
x
x
x
B.
2
2
lim
3
x
x
x
C.
2
2
lim
3
x
x
x
D.
2
2
lim
3
x
x
x
Câu 7:
Tính tổng sau:
2
1 1 1
1 ... ...
3 3 3
n
S
A.
3
2
.
B.
3
(1 3 )
2
n
C.
1
1
3
n
D.
2
.
3
Câu 8:
Trong không gian cho ba véc tơ
, ,a b c
. Điều kiện nào sau đây không kết luận được ba véc tơ
, ,a b c
đồng
phẳng.
A.
Giá của ba véc tơ đó cùng nằm trên một mặt phẳng.
B.
Có một véctơ không cùng phương với hai véctơ còn lại.
C.
Giá của ba véc tơ đó cùng song song với một mặt phẳng.
D.
Có hai véc tơ
,a b
không cùng phương và tồn tại cặp số m, n duy nhất sao cho
c ma nb
.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 9:
Cho một cấp số nhân có
2
6u
, công bội
2q
. Tính tổng của 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.
A.
10
3.2 3
B.
10
3.2 1
C.
10
6.2 6
D.
10
6.2 1
Câu 10:
Trong các dãy số sau dãy số nào là cấp số nhân?
A.
2 4 6
1; ; ; ; ...x x x
B.
1; 0,2; 0,04; 0,0008; ...
C.
; 2 ; 3 ; 4 ; ...x x x x
D.
2; 22; 222;2222; ...
Câu 11:
Hàm số nào dưới đây gián đoạn tại điểm
0
1.x = -
A.
2
( 1)( 1).y x x= + +
B.
1
.
11
x
y
x
+
=
+
C.
2
1
.
1
x
y
x
+
=
+
D.
2
1
.
1
x
y
x
+
=
+
Câu 12:
Giả sử
( )
0
lim
x x
f x L
®
=
( )
0
lim
x x
g x M
®
=
. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A.
( )
( )
0
lim
x x
f x
L
g x M
®
=
.
B.
( ) ( )
0
lim
x x
f x g x L M
®
+ = +
.
C.
( ) ( )
0
lim
x x
f x g x L M
®
- = -
.
D.
( ) ( )
0
lim . .
x x
f x g x L M
®
=
.
Câu 13:
Cho
0
lim 5
x x
f x
0
lim 2
x x
g x
. Tính giá trị
0
lim 2
x x
P f x g x
A.
17P
.
B.
9P
.
C.
1P
.
D.
11P
.
Câu 14:
Cho tứ diện ABCD, gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, AC, CD, DB. Tìm ba véctơ đồng phẳng
A.
AB, BC, AD
B.
AC, MP, BD
C.
MP, PQ, CD
D.
MP, BC, AD

Câu 15:
Cho cấp số nhân :
... ;
16
1
;
8
1
;
4
1
;
2
1
;1
. Tìm công bội q của của cấp số nhân đó.
A.
1
2
q
B.
4q
C.
2q
D.
2q
Câu 16:
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A.
Nếu đường thẳng d song song với mặt phẳng (P) thì nó song song với mọi đường nằm trong mặt phẳng (P).
B.
Nếu hai mặt phẳng (P) (Q) song song với nhau thì bất kì đường thẳng nào nằm trong (P) cũng song song với
bất kì đường thẳng nào nằm trong (Q).
C.
Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (P) đều song song với (Q).
D.
Nếu hai đường thẳng phân biệt a b song song với nhau lần lượt nằm trong hai mặt phẳng (P) và (Q) phân
biệt thì (P) song song với (Q).
Câu 17:
Với
k
là số nguyên dương. Kết quả của giới hạn
lim
k
x
x

là:
A.
0
.
B.
x
.
C.

.
D.

.
Câu 18:
Cho lăng trụ tam giác ABC.A
1
B
1
C
1
, đáy tam giác đều cạnh a. Các mặt bên ABB
1
A
1
ACC
1
A
1
hình
vuông. Gọi I, J tâm các mặt bên nói trên O tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tính diện ch
thiết diện của lăng trụ đã cho cắt bởi mặt phẳng (IJO)?
A.
2
19
6
a
B.
2
39
6
a
C.
2
39
12
a
D.
2
19
12
a
Câu 19:
Cho hàm số
y f(x)
hàm số
y g(x)
cùng liên tục tại điểm
o
x
, Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau.
A.
Hàm số
y f (x).g(x)
liên tục tại điểm
o
x
.
B.
Hàm số
y f (x) g(x)
liên tục tại điểm
o
x
.
C.
Hàm số
y f (x) g(x)
liên tục tại điểm
o
x
.
D.
Hàm số
f (x)
y
g(x)
liên tục tại điểm
o
x
.
Câu 20:
Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước. Giá của mét khoan đầu
tiên
60.000
đồng, kể từ mét khoan thứ hai giá của mỗi mét khoan tăng thêm
7%
so với giá của mét khoan
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
trước đó. Biết rằng cần phải khoan u xuống đúng
25m
thì mới nước. Hỏi số tiền gia đình đó phải trả để
khoan giếng gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A.
3.795.000 đồng
B.
3.490.000 đồng
C.
64.516.000 đồng
D.
2.760.000 đồng
Câu 21:
Cho lăng trụ ABC.A’B’C’. Gọi M, N, P các điểm lần lượt thuộc các đoạn A’B’, AB, CC’ sao
cho
' ' 1
' 2
MA NB PC
MB NA PC
.Tính
'
' '
C Q
C B
với Q là giao điểm của (MNP) và B’C’?
A.
1
3
B.
1
5
C.
1
4
D.
2
3
Câu 22:
Biết rằng
( )
2
lim 5 3 5 5
x
x x x a b
® - ¥
+ + = +
với
, .a b Î ¤
Tính
10 3 .S a b= -
A.
5.S = -
B.
5.S =
C.
3.S =
D.
3.S = -
Câu 23:
Biết rằng
0, 1b a b> - =
3
0
1 1
lim 2
x
ax bx
x
®
+ - -
=
. Khẳng định nào dưới đây đúng .
A.
2 2
12.a b+ >
B.
1 3.a< <
C.
2.b>
D.
2 2
6.a b- >
Câu 24:
Tập hợp tất cả các các giá trị thực của tham số m để phương trình
3 2
x 3x 2m 2 x m 3 0
ba
nghiệm
1 2 3
x ,x ,x
thỏa mãn
1 2 3
x 1 x x
là tập con của tập nào sau đây :
A.
28; 2 .
B.

1
; .
3
C.
 ; 35 .
D.

23
; .
4
Câu 25:
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của SA,
SD và AB. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
( )MNP SBD
B.
MON SBC
C.
( )NOM
cắt
OPM
D.
PON MNP NP
Câu 26:
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang cân với cạnh bên BC = 2, hai đáy AB = 6 và CD = 4. Mặt
phẳng (P) song song với mặt phẳng (ABCD) và căt cạnh SA tại M sao cho SA = 3SM. Diện tích thiết diện mà
(P) cắt hình chóp S.ABCD bằng :
A.
2
B.
5 3
9
C.
2 3
3
D.
7 3
9
Câu 27:
Cho cấp số nhân có
1
3u
,
2
3
q
. Tính
5
u
.
A.
5
27
.
16
u
B.
5
16
.
27
u
C.
5
16
.
27
u
D.
Câu 28:
Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BB’ và CC’. Gọi d là giao tuyến của hai
mặt phẳng
AMN
' ' 'A B C
. Khi đó, khẳng định nào sau đây đúng?
A.
d song song AA’.
B.
d song song AC.
C.
d song song AB .
D.
d song song BC.
Câu 29:
Tính giá trị của
10
10
lim
10
x
x
x
.
A.
Không tồn tại.
B.
0
.
C.
1
.
D.

Câu 30:
Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có tâm là điểm O. m tập hợp điểm E thỏa mãn
AE AB A'D' CC'.
A.
Tập hợp điểm E là điểm đối xứng của A qua O.
B.
Tập hợp điểm E là đường thẳng đi qua A và song song với mặt phẳng (BCC’B’).
C.
Tập hợp điểm E là đường trung trực của cạnh AC.
D.
Tập hợp điểm E là đỉnh thứ tư của hình bình hành AOBE.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Tài liệu gồm 35 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 751
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm