Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Thuận Thành 3 - Bắc Ninh

Trang 1/6 - Mã đề thi 628
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 3
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 06 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ 2
M HỌC: 2018- 2019
Môn: Toán - lớp 12
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề)
Hä, tªn thÝ sinh :.......................................................................Sè b¸o danh: ...........................
Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho điểm
2;1;2
A
mặt cầu
2 2
2
: 1 1 9
S x y z
Mặt phẳng thay đổi luôn đi qua
A
cắt
S
theo thiết diện là đường
tròn. Hãy tìm bán kính của đường tròn có chu vi nhỏ nhất.
A.
3
2
. B.
1
2
. C. 2. D. 3.
Câu 2: Hàm số
3
sinF x x x
là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?
A.
2
3 osf x x c x
. B.
4
os
4
x
f x c x
.
C.
2
. D.
4
os
4
x
f x c x
.
Câu 3: Một khối trụ hai đáy hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối diện của một hình lập phương
cạnh
a
. Tính thể tích
V
của khối trụ đã cho.
A.
3
1
3
V a
. B.
3
1
4
V a
. C.
3
V a
. D.
3
1
2
V a
.
Câu 4: Cho hai số thực
a
,b
với
3 1
5 2
a a
1 3
log log
2 5
b b
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
1; 1a b
. B.
0 1; 0 1a b
. C.
1; 0 1a b
. D.
0 1; 1a b
.
Câu 5: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình thoi cạnh bằng
3, 120
o
a BAD
cạnh
bên
SA
vuông góc với mặt đáy. Biết góc giữa mặt phẳng
SBC
ABCD
bằng
60 .
o
Tính khoảng
cách giữa hai đường thẳng
BD
.SC
A.
3 39
.
26
a
B.
14
.
6
a
C.
39
.
26
a
D.
3 39
.
13
a
Câu 6: Với giá trị nào của tham số
m
để đồ thị hàm số
3 2
3
y x x m
2 điểm cực trị
,A B
thỏa
mãn
OA OB
(
O
là gốc tọa độ).
A.
3
2
m
B.
3m
C.
1
2
m
D.
5
2
m
Câu 7: Cho hàm số
2 2 khi 1
ln
khi 1.
x x
f x
x
x
x
Biết tích phân
2
2
0
1
ln 2
f x dx a
b
trong đó
,a b Z
. Tính giá trị
S a b
.
A.
3S
. B.
5S
. C.
3S
. D.
1S
.
Câu 8: Điểm cực tiểu của hàm số
4 2
5 4
y x x
 
là:
A.
4y
. B.
5
2
x
. C.
0x
.
D.
5
x
 
.
Mã đề: 628
Trang 2/6 - Mã đề thi 628
Câu 9: Biết
2
0
( ) 6
f x x dx
,
2
0
3 ( ) 10
f x g x dx
. Tính
2
0
2 ( ) 3
I f x g x dx
.
A.
12I
. B.
16I
. C.
10I
. D.
14I
.
Câu 10: Tìm tập nghiệm
S
của bất phương trình
2
6 6
log log 6
x x
là:
A.
; 2 3; .
S
 
B.
2;3 .
S
C.
3;2 \ 0 .
S
D.
2;3 \ 0 .
S
Câu 11: Anh Minh muốn sau 3 năm nữa một khoản tiền 500 triệu đồng để mua ôtô. Để thực hiện
việc đó anh Minh xây dựng kế hoạch ngay từ bây giờ hàng tháng phải gửi một khoản tiền không đổi
vào ngân hàng theo thể thức lãi kép không rút tiền ra trong 3 năm đó. Giả srằng lãi suất không
đổi 0.65% /tháng. Hỏi số tiền anh Minh phải gửi hàng tháng bao nhiêu để sau 3 năm anh có
được 500 triệu? (kết quả làm tròn đến hàng nghìn)
A. 12.292.000 đồng B. 13.648.000 đồng C. 10.775.000 đồng D. 11.984.000 đồng
Câu 12: Cho hình chóp
.S ABC
đáy
ABC
tam giác vuông tại
B
biết
3BC a
,
BA a
. Hình
chiếu vuông góc
H
của đỉnh
S
trên mặt phẳng đáy là trung điểm của cạnh
AC
biết thể tích khối
chóp
.S ABC
bằng
3
6
6
a
. Tính khoảng cách
d
từ
C
đến mặt phẳng
SAB
.
A.
30
.
5
a
d
B.
2 66
.
11
a
d
C.
30
.
10
a
d
D.
66
.
11
a
d
Câu 13:
Cho hàm số
3 2
4 6 1
y x x
đồ thị đường cong trong hình dưới đây. Khi đó phương trình
3 2
3 2 3 2
4 4 6 1 6 4 6 1 1 0
x x x x
bao nhiêu nghiệm thực.
2
y
x
O
1
1
-1
-1
2
A.
9
. B.
6
. C.
7
. D.
3
.
Câu 14: Đường cong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số ở phương án A,B,C,D dưới
đây?
x
y
1
3
-1
-2
-1
2
1
O
A.
3
3 +1.y x x
B.
3 2
3 1.
y x x
 
C.
3 2
3 1.
y x x
 
D.
3
3 1.
y x x
Câu 15: Phương trình các đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số
2 3
1
x
y
x
lần lượt là:.
A.
2x
1y
. B.
1x  
3y  
. C.
1x  
2y
. D.
3x  
1y  
.
Trang 3/6 - Mã đề thi 628
Câu 16: Cho
f x
đạo hàm liên tục trên
thỏa mãn
2 16
f
,
1
0
2 d 6
f x x
. Tích
2
0
. dI x f x x
ta được kết quả:
A.
14I
. B.
20I
. C.
10I
. D.
4I
.
Câu 17: bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số
m
đ phương trình
2
2
2
2 1
log 2 1 2
2
x mx
x mx x
x
có hai nghiệm thực phân biệt?
A.
3
. B.
1
. C.
4
. D.
2
.
Câu 18: Cho hàm số
y f x
đạo hàm
2
2
9 4
f x x x x
. Khi đó hàm số
2
y f x
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây.
A.
3;

. B.
3;0
. C.
; 3
. D.
2;2
.
Câu 19: Cho khối chóp đều
. S ABC
có cạnh đáy bằng
a
, cạnh bên bằng
2a
. Tính thể tích
V
của khối
chóp
. S ABC
.
A.
3
.
4
S ABC
a
V
. B.
3
.
3
6
S ABC
a
V
. C.
3
.
12
S ABC
a
V
. D.
3
.
11
12
S ABC
a
V
.
Câu 20: Cho hàm số
y f x
đạo hàm liên tục trên
0;
thỏa mãn
2
' 4 3
f x
f x x x
x
1 2.
f
Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
y f x
tại điểm có hoành độ
2x
A.
16 20y x 
B.
16 20y x
C.
16 20y x
D.
16 20y x 
Câu 21: Trong không gian với hệ trục tọa độ
,Oxyz
Phương trình mặt phẳng đi qua điểm
(1;2; 3)A
có vetơ pháp tuyến
(2; 1;3)
n
A.
2 3 9 0x y z
. B.
2 3 4 0x y z
.
C.
2 4 0x y
. D.
2 3 4 0x y z
.
Câu 22: Một khối nón bán kính đáy bằng
3cm
đường sinh độ dài
5cm
. Thể tích của khối nón
đã cho bằng.
A.
3
48
cm
. B.
3
12cm
. C.
3
12
cm
. D.
3
64
cm
.
Câu 23: Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường
2
1; 0; 1.
y x x y x
A.
2 2 1
.
3
S
B.
3 2
.
3
S
C.
3 2 2
.
3
S
D.
3 2 1
.
3
S
Câu 24: Tìm nguyên hàm của hàm số
2
3
2
x
f x x
.
A.
2
3
2
x
f x dx x C
. B.
3 2
3 4
x x
f x dx C
.
C.
2
3
2
x
f x dx x C
. D.
2
3
4
x
f x dx x C
.
Câu 25: Tính thể tích khối tròn xoay được tạo bởi hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
2
3
y x x
và trục hoành khi quay quanh trục hoành.
A.
81
10
B.
8
7
C.
41
7
D.
85
10
Câu 26: Cho hình ng trụ đứng
.
ABC A B C
đáy
ABC
tam giác đều cạnh bằng
a
'
A BC
hợp với mặt đáy
ABC
một góc
0
30
. Tính thể tích
V
của khối lăng trụ
.
ABC A B C
.

Đề thi giữa học kì 2 Toán 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Thuận Thành 3 - Bắc Ninh. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Thuận Thành 3 - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 661
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 12 Xem thêm