Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II
Môn: Toán lớp 6
Thời gian làm i: 90 phút
I. MA TRẬN Đ KIỂM TRA
Chủ đề
Cấp độ nhận thức
Tổng
Nhận biết
Thông
hiểu
Vận dụng
VD thấp
VD cao
Số nguyên
Thực hiện
phép tính
Câu
Điểm
2 câu
1,5đ
Phân số
Nêu được
tính chất
cơ bản của
phân số
Rút gọn
phân số
Cộng, hai
phân số
Phân số tối
giản,
GTNN
Câu
Điểm
1 câu
0,5đ
1 câu
0,5đ
4 câu
3,5đ
1 câu
Tia
Chứng tỏ
một tia là
tia phân
giác của
một góc
Câu
Điểm
1 câu
Góc
Tính số đo
góc
Câu
Điểm
2 câu
Tổng
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
II. ĐỀ BÀI
Bài 1: (1đ)
Nêu tính chất cơ bản của phân số? Áp dụng rút gọn phân số
21
14
Bài 2: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:
a) – 14 + (– 24)
b)
Bài 3: (1,5điểm) Tính hợp lý:
a)
11.62 ( 12).11 50.11 
b)
5 5 20 8 21
13 7 41 13 41
Bài 4: (2,0 điểm) Tìm x
4 11
a) x
7 7
b) x -
4
15
=
-3
10
Bài 5: (3 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia
Oy và Oz sao cho số đo góc xOy bằng 40
0
, góc xOz bằng 120
0
.
a) Tính số đo góc yOz
b) Gọi Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo góc xOt
c) Vẽ Om là tia phân giác của góc yOz. Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của
góc xOm
Bài 6: (1 điểm)
1. Chứng minh các phân số sau là phân số tối giản với mọi số nguyên n:
12n + 1
A =
30n + 2
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
III. §¸p ¸n, thang ®iÓm ®Ò thi kh¶o s¸t gi÷a II
M«n: To¸n lớp 6
Bài
Nội dung
Điểm
Bài 1
(1đ)
Nêu được tính chất cơ bản của phân số
Rút gọn
3
2
0,5đ
0,5đ
Bài 2
(1,5đ)
a) = - (14 +24)
= - 38
0,5
0,25
b)
=
17
125
=
17
17
= 1
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Bài 3
(1,5đ)
a)
11.62 ( 12).11 50.11 
= 11. (62-12+50)
= 11.100
= 1100
0,5đ
0,5đ
0,5đ
b)
5 5 20 8 21
13 7 41 13 41
=
7
5
41
21
41
20
13
8
13
5
= 1 + (-1) +
7
5
= 0 +
7
5
=
7
5
0,25đ
0,25đ
0,25đ
Bài 4
(1đ)
4 11
a) x
7 7
7
4
7
11
x
0,25

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2019 - 2020 có bảng ma trận câu hỏi và đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập ôn thi giữa 2 lớp 6 và cuối học kì 2 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo và tải về đề thi chi tiết.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 6 có đáp án bao gồm 6 câu hỏi phần số học và hình học, các dạng bài tập trọng tâm cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán, ôn tập ôn thi giữa học kì 2.

Đề bài: Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Bài 1: (1đ)

Nêu tính chất cơ bản của phân số? Áp dụng rút gọn phân số \frac{14}{21}

Bài 2: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

a) – 14 + (– 24)

b) \frac{5}{17}+\frac{12}{17}

Bài 3: (1,5 điểm) Tính hợp lý:

a) 11.62 + (-12).11 + 50.11

b) \frac{5}{13}+\frac{-5}{7}+\frac{-20}{41}+\frac{8}{13}+\frac{-21}{41}

Bài 4: (2,0 điểm) Tìm x

a) x\ +\frac{4}{7}=\frac{11}{7}

b) x\ -\frac{4}{15}=\frac{-3}{10}

Bài 5: (3 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho số đo góc xOy bằng 40o, góc xOz bằng 120o.

a) Tính số đo góc yOz

b) Gọi Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo góc xOt

c) Vẽ Om là tia phân giác của góc yOz. Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của góc xOm

Bài 6: (1 điểm)

Chứng minh các phân số sau là phân số tối giản với mọi số nguyên n:

A=\frac{12n+1}{30n\ +\ 2}

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6

Tham khảo đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 6

Đánh giá bài viết
60 11.123
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm