Giáo án Hình học lớp 6 - Học kì 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
GIÁO ÁN 2 LỚP 6 - HÌNH HỌC
NS: 06/01/2020
ND: 13/01/2020
CHÖÔNG II: GOÙC
Tieát 15 §1 NÖÛA MAËT PHAÚNG
I/ MUÏC TIEÂU:
- KT baûn: hieåu theá naøo laø nöûa maët phaúng.
- KN baûn: bieát caùch goïi teân nöûa maët phaúng
- Nhaän bieát tia naèm giöõa hai tia qua hình veõ.
- Laøm quen vôùi vieäc phuû ñònh moät khaùi nieäm, chaúng haïn:
a) Nöûa maët phaúng bôø a chöùa ñieåm M - nöûa maët phaúng bôø a
khoâng chöùa ñieåm M.
b) Caùdh nhaän bieát tia naèm giöõa - caùch nhaän bieát tia khoâng
naèm giöõa.
II/ CHUAÅN BÒ:
*)
GV
:
- SGK, thöôùc htaúng.
*)
HS
:
- SGK
III/ TIEÁN HAØNH:
1- OÅn ñònh (1’)
2- Kieåm tra: (5’)
3- Baøi môùi
cuûa GV
cuûa HS
- Goïi HS quan saùt hình 1 SGK traû lôøi caâu
hoûi:
(?) Theá naøo laø 1 nöûa maët phaúng bôø a?
(?) Theá naøo laø hai nöûa maët phaúng ñoái
nhau?
- Baát ñöôøng thaúng naøo naèm treân maët
phaúng cuõng laø bôø chung cuûa hai nöûa maët
phaúng ñoái nhau.
- Goïi HS quan saùt hình 2 SGK
Toâ xanh nöûa maët phaúng I vaø toâ ñoû nöûa maët
phaúng II
a) Neâu caùc caùch goïi teân khaùc cuûa 2
I- ûa maët phaúng ø a
Hình goàm ñöôøng thaúng a vaø moät
phaàn maët phaúng chia ra bi a ñöôïc goïi
laø moät nöûa maët phaúng bôø a
a
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
nöûa maët phaúng I, II
(Nöûa maët phaúng bôø a chöùa ñieåm M,
N, nöûa maët phaúng bôø a chöùa ñieåm P)
b) Ñoaïn thaúng MN khoâng caét a -
Ñoaïn thaúng MP caét a
- Cho 3 tia Ox, Oy, Oz chung goác, laáy M
baát treân Ox, laáy N baát kì treân Oy
M x
z
O
N y
- Tia Oz caét MN taïi moät ñieåm naèm giöõa M
vaø N, ta noùi Oz naèm giöõa hai tia Ox, Oy
- Laøm
II- Tia naèm giöõa hai tia
4. CUÛNG COÁ: Laøm BT 3, 5
3- Ñieàn vaøo choã troáng
a) …… nöûa maët phaúng ñoái nhau
b) …… caét ñoaïn thaúng AB taïi ñieåm naèm giöõa A, B
5- Tia OM naèm giöõa hai tia OA, OB OM caét ñoaïn thaúng AB
O
A M B
5. HDVN:
- Hoïc baøi, BTVN 1, 4
- Chuaån bò:§2 Goùc
?2
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
NS: 13/01/2020
ND: 20/01/2020
Tiết 16 §2 GÓC
I. MỤC TIÊU :
- KT bản : Biết góc gì? c bẹt gì?
- KN bản :
+ Biết vẽ góc, đọc tên góc, hiệu góc.
+ Nhận biết điểm nằm trong c.
II. CHUẨN B :
- Thước thẳng, SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Ổn định :
2. Kiểm tra :
- Mặt phẳng gì? Hãy vẽ nữa mp b a
- Bài tập 5
3. Bài mới :
của GV
của HS
1 : Định nghĩa góc
a. Quan sát H4 SGK và trả lời câu hỏi
- Góc ?
- Góc bẹt gì?
b. Làm bài tập : ? SGK
- Giáo viên nhận xét, kluận
2 : Vẽ góc
a. Vẽ hai tia chung góc trong một s trường
hợp. Đặt tên góc viết hiệu các c
tương ứng.
b. Quan sát H5 SGK viết hiệu khác
với Ô
1
; Ô
2
c. Làm bài tập 8/SGK
- GV giới thiệu hiệu như SGK
3 : Nhận biết điểm nằm trong c
- Cả lớp quan sát H4 SGK rút ra đ/n góc,
góc bẹt.
y
O x
x O y
a) góc xOy c ) Góc bẹt xOy .
- 2 HS trả lời
- HS khác nhận xét.
- Làm bài tập ? SGK
- HS cả lớp thực hiện các yêu cầu
- 2 HS lên bảng thực hiện

Giáo án Hình học lớp 6

Giáo án Hình học lớp 6 - Học kì 2 bao gồm toàn bộ các bài soạn trong chương trình Hình học lớp 6 học kì 2 cho các thầy cô tham khảo, chuẩn bị bài giảng trên lớp đạt kết quả cao. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 6 Giảm tải các môn

Giáo án trọn bộ các môn lớp 6

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo Giáo án môn Toán 6, giáo án môn Văn 6, Giáo án môn Sinh lớp 6,....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 750
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm