Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

Trang 1/2 - Mã đề thi 209
TRƯỜNG THPT YÊN HOÀ
TỔ: TOÁN- TIN
ĐỀ THI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: TOÁN, LỚP 10
Thời gian làm bài: 90 phút
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm)
Câu 1: Tung độ đỉnh của parabol
2
24y x x
là:
A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Câu 2: Cho các vecto
1;2 ; 3;5ab
. Tìm các số thực x, y sao cho
0xa yb
?
A. x = 1; y = 0
B. x = 0; y = 1
C. x = 0; y = 0
D. x = 1; y = 1
Câu 3: Trong mặt phẳng toạ độ
cho hai điểm
1;2A
,
3;4B
. Tìm trên trục hoành điểm
M
sao
cho
MA MB
nhỏ nhất. Toạ độ điểm
M
là:
A. M(1; 0)
B.
5
;0
3
M



C. M(2; 0)
D.
3
;0
5
M



Câu 4: Cho hai số thực a, b. Khẳng định nào sau đây sai?
A.
22
2a b ab
B.
22
0ab
C.
2
4a b ab
D.
22
2a b ab
Câu 5: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
f x x
x

với x > 0 là:
A. 4
B.
1
2
C.
2
D.
22
Câu 6: Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình
2
1x x m x
có nghiệm
A.
;2
B.
;2
C.
;4
D.
1;
Câu 7: Trong các hình sau, hình nào minh hoạ đồ thị của một hàm số chẵn?
Câu 8: Trong mặt phẳng toạ độ
cho điểm
2; 5A
và điểm
B
. Biết điểm
1;3I
là trung điểm
của đoạn thẳng
AB
. Điểm
B
không thuộc đường thẳng nào sau đây?
A.
23yx
B.
15yx
C.
23yx
D.
31yx
Câu 9: Cho tam giác
ABC
, điểm
E
trên cạnh
BC
sao cho
1
4
BE BC
. Khẳng định nào sau đây đúng?
MÃ ĐỀ: 209
Trang 2/2 - Mã đề thi 209
A.
11
35
AE AB AC
B.
11
44
AE AB AC
C.
31
44
AE AB AC
D.
34AE AB AC
Câu 10: Trong mặt phẳng toạ độ
cho ba điểm
1;5A
;
3;3B
;
3;6C
. Khẳng định nào sau đây
đúng?
A. Ba điểm
A
,
B
,
C
thẳng hàng.
B.
AB
AC
không cùng phương.
C.
AB
BC
cùng hướng.
D.
AC
BC
ngược hướng.
Câu 11: Trong mặt phẳng toạ độ
cho
( 1;3); 2;a b m 
. Giá trị của tham số m để
ab
là:
A.
2
3
B.
2
3
C.
3
2
D.
3
2
Câu 12: Nếu a > b và c > d thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?
A. a d > b c
B. ac > bd
C. a c > b d
D. ac > bd
Câu 13: Với giá trị nào của m thì hệ phương trình
25
7
mx y
xy

có nghiệm duy nhất?
A.
2m
B. m = 2
C.
2m
D.
2m
Câu 14: Cho phương trình
2
4 1 0xx
. Số nghiệm của phương trình là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 0
Câu 15: Cho hai phương trình
2
3
2
xx
x
(1) và
2 3 2x x x
(2). Khẳng định nào sau đây
đúng?
A. Phương trình (1) là tương đương với phương trình (2).
B. Phương trình (2) là phương trình hệ quả của phương trình (1).
C. Cả ba kết luận đều đúng.
D. Phương trình (1) là phương trình hệ quả của phương trình (2).
Câu 16: Hàm số
1
21
x
y
xm

xác định trên
0;1
khi:
A.
1
2
m
B.
1m
C.
2
1
m
m
D.
1
2
1
m
m
PHẦN 2. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 17: (2,0 điểm) Cho hàm số
2
43y x x
có đồ thị là parabol (P).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số.
b) Tìm giá trị của tham số m để phương trình
2
4 3 2 2x x m
có ba nghiệm phân biệt.
Câu 18: (1,5 điểm)
a) Giải hệ phương trình
2
2
32
32
x x y
y y x


b) Giải phương trình
2
4 3 5x x x
Câu 19: (2,0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ
cho ba điểm
1;3A
;
1; 1B 
;
5; 4C
a) Tính
.ABCA
. Tìm toạ độ điểm
M
thoả mãn
30MA MB MC
.
b) Tìm điểm
D
sao cho tứ giác
ABCD
là hình bình hành. Tính chu vi của hình bình hành này.
Câu 20: (0,5 điểm) Chứng minh rằng với mọi x, y, z > 0 thì
3 3 3
2 2 2
x y z
x y z
y z x
----------- HẾT -------

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Tài liệu gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm, 4 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.229
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm