Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm học 2017-2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
KIỂM TRA HỌC I MÔN TIẾNG ANH LỚP 3
NĂM HỌC: 2017-2018
Thời gian: 40 phút
Name: …………………………………………..
Class: ………
PART I: LISTENING
Question 1: Listen and draw the line
Question 2: Listen and circle.
1. Peter: How old re you?
Linda: I’m …… years old
A. eight B. nine C. ten
2. This is my……….
A. rubber B. school bag C. pencil
3. May I ………?
A. go out B. open the book C. sit down
4. Linda: What do you do at break time?
Tom: I play…………….
A. chess B. table tennis C. basketball
5. What colour is your pen?
A. red B. blue C. yellow
Question 3: Listen and number
b
a
c
b
c
e
1
2
3
4
5
a
d
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
Question 4: Listen and complete
1. I’m nine years old.
2. Is ………your friend?
3. These are my ………
4. My favourite colour is………
5. The school ……….. is large.
Question 5: Listen and tick
1.
2.
3.
a
a
b
b
c
c
a
b
c
1
1
d
e
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
4.
5.
PART II. WRITING AND READING
Question 6: Look and read. Write Yes or No as example:
b) That is a desk. ________
c) Is it a book? Yes it is. ________
d) These are my pencil sharpeners. ___________
e) Those are pencil cases _________
Question 7: Complete the text.
school playground computer room class chess
My new school
Hello. My name’s Phong. I’m a pupil. This is my new (1) _____school_____. It’s big.
I’m in (2) ____________ 3B. It’s big. We learn Music in the music room and study computer in
a
b
c
cc
b
a

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các bậc phụ huynh Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm học 2017-2018 được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các em luyện tập, chuẩn bị tâm lý cũng như kiến thức vững vàng nhất, yên tâm bước vào kì thi học kì 1 tới đây.

-----------

Trên đây, VnDoc.com đã gửi đến các em học sinh Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3, các em hãy tham khảo và luyện tập để có bài thi đạt kết quả cao nhất nhé. Ngoài môn tiếng Anh, VnDoc.com còn đăng tải những học liệu của môn ToánTiếng việt, sẽ giúp các em có một kì thi học kì 1 trọn vẹn. Chúc các em thi tốt!

Đánh giá bài viết
3 8.631
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm