Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường M.V Lômônôxốp - Hà Nội

TRANG 1/4 MÃ ĐỀ 187
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THCS VÀ THPT M.V.LÔMÔNÔXỐP
gm 4 trang)
ĐỀ KIM TRA HC K 2
MÔN TOÁN - LP 10
Năm học: 2018 2019
Thời gian: 90 phút
H và tên học sinh:……………………………………………….Lớp:…………Số báo danh……………….
MÃ ĐỀ 187
PHN 1 TRC NGHIM (6 điểm)
Học sinh điền phương án lựa chọn vào bảng sau:
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Câu 1 :
2
21
x
fx
x

1x
A.
22
B.
2
C.
5
2
D.
4
Câu 2 :
2 1 3 2
30
xx
x
A.
9
B.
7
C.
5
D.
Vô số
Câu 3 :
0;1M
: 5 12 1 0xy
A.
13
B.
1
C.
3
D.
11
13
Câu 4 :
,,A B C
ABC
A.
cos cosA C B
B.
tan tanA C B
C.
cot cotA C B
D.
sin sinA C B
Câu 5 :
6; 3A
0; 1B
3; 2C
( ; )M a b
: 2 3 0d x y
MA MB MC
A.
5( ) 28ab
B.
5( ) 28ab
C.
5( ) 2ab
D.
5( ) 2ab
Câu 6 :
Giá trị (x)
3
4
5
6
7
8
9
Cộng
Tần số (n)
1
2
4
9
9
5
5
N = 35
TRANG 2/4 MÃ ĐỀ 187
A.
8
B.
6
C.
7
D.
9
Câu 7 :
2
1
: 2 7 0xy
2
: 2 4 9 0.xy
A.
2
5
B.
3
5
C.
2
5
D.
3
5
Câu 8 :
2
2
1
54
y
x

A.
Tiêu cự ca elip bng
2
B.
Tâm sai của elip là
1
5
e
C.
Độ dài trục ln bng
25
D.
Độ dài trục bé bằng
4
Câu 9 :
(3; 1)I
2R
A.
22
( 3) ( 1) 4xy
B.
22
( 3) ( 1) 2xy
C.
22
( 3) ( 1) 4xy
D.
22
( 3) ( 1) 2xy
Câu 10 :
(1;2), ( 3;1)AB
A.
17
B.
85
2
C.
85
4
D.
17
Câu 11 :
22
( ) : ( 2) ( 3) 25.C x y
()C
1;1B
A.
2 3 0xy
B.
3 4 7 0xy
C.
2 3 0xy
D.
3 4 7 0xy
Câu 12 :
3; 1A
6; 2B
A.
30xy
B.
3 6 0xy
C.
30xy
D.
3 10 0xy
Câu 13 :
–2;3M
5
7
15
y
x
A.
2
35
xt
yt

B.
12
53
xt
yt

C.
3
25
xt
yt

D.
35
2
xt
yt

Câu 14 :
5 2 9 2 2 7x x y
A.
2; 3
B.
2;1
C.
2; 1
D.
0; 0
Câu 15 :
1
1
3
x
x
A.
B.
C.
3; 
D.
;5
Câu 16 :
x
2
1 13 3 2xx
A.
3
2
x
B.
3
2
x 
C.
7
2
x
D.
7
2
x 
Câu 17 :
,,a b c
TRANG 3/4 MÃ ĐỀ 187
A.
2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
2
111
a b c
a b c




B.
(1 2 )(2 3 )(3 1) 48b b a a ab
C.
(1 2 )(2 3 )(3 1) 48a a b b ab
D.
1 1 1 8
a b c
b c a
Câu 18 :
2
2 5 2 4x x x
x
A.
1x 
hoc
1x
B.
11x
C.
1x
D.
1x
Câu 19 :
Giá trị (x)
[10; 15)
[15; 20)
[20; 25)
[25; 30)
[30; 35)
[35; 40)
Cộng
Tần số (n)
2
5
15
8
9
1
N = 40
A.
22,5
B.
25
C.
25,5
D.
27
Câu 20 :
2
1
0
43
x
xx

A.
3; 1 1; 
B.
; 3 1;1
C.
; 3 1;1 
D.
3; 1 1; 
Câu 21 :
tan 3.
3sin cos
sin cos
A


A.
7
3
B.
5
3
C.
7
D.
5
Câu 22 :
2
( ) 12 13f x x x
A.
1 13x
B.
13 1x
C.
–1x
hoc
13x
D.
–13x
hoc
1x
Câu 23 :
A.
1xx
2 1 1 2 1x x x x
B.
11
21
33
x
xx

2 1 0x 
C.
2
20xx
20x 
D.
2
20xx
20x 
Câu 24 :
d
3 2 2019 0xy
A.
d
3; 2n 
B.
d
2; 3u
C.
d
1
5
23
y
x
D.
d
2k 

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường M.V Lômônôxốp - Hà Nội. Nội dung tài liệu gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm, 4 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường M.V Lômônôxốp - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 755
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm