Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Quảng Nam

Trang 1/2 Mã đề 101
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
(Đề gồm có 02 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
Môn: TOÁN Lớp 11
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ 101
A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Câu 1: Cho hình lập phương
. ' ' ' 'ABCD A B C D
(minh họa như
hình bên). Khẳng định nào sau đây sai ?
A.
.AB BC
B.
C.
' '.AB B D
D.
' '.AB B C
A
B
C
D
D'
C'
A'
B'
Câu 2: Cho hình chóp
.S ABCD
()SA ABCD
(minh ha
như hình bên). Khi đó góc to bởi đường thng
SB
mt phng
()ABCD
bằng góc nào sau đây ?
A.
.SAB
B.
.SCA
C.
.SDA
D.
.SBA
A
D
B
C
S
Câu 3: Tìm đạo hàm ca hàm s
54yx=−
(vi
0x
).
A.
4
'y
x
=−
. B.
2
'y
x
=−
. C.
4
'y
x
=
. D.
2
'y
x
=
.
Câu 4: Cho hai hàm s
( ), ( )u u x v v x==
đạo hàm ti điểm
x
thuc khoảng xác định. Mnh
đề nào sau đây sai ?
A.
( )
' ' 'uv u v uv=+
. B.
/
''u u v uv
vv

=


(
( )
0v v x=
).
C.
( )
' ' 'u v u v+ = +
. D.
( )
' ' 'u v u v =
.
Câu 5: Tìm đạo hàm ca hàm s
4
yx
x
=+
(vi
0x
).
A.
2
1
'1y
x
=−
. B.
2
4
'1y
x
=−
. C.
4
'1y
x
=−
. D.
2
4
'1y
x
=+
.
Câu 6: Hàm số nào sau đây không liên tục tại
1x =
?
A.
2y =
. B.
2
1y x x= +
. C.
1
1
y
x
=
. D.
sinyx=
.
Câu 7: Tìm mnh đề sai trong các mnh đề sau.
A.
lim (q>1)
n
q = +
. B.
1
lim 0
n
=
.
C.
lim cc=
(
c
là hằng số). D.
*
11
lim (k )
k
nk
=
.
Câu 8: Tìm đạo hàm ca hàm s
sin2yx=
.
A.
' 2cos2yx=
. B.
' cos2yx=−
. C.
' 2cos2yx=−
. D.
' cos2yx=
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/2 Mã đề 101
Câu 9: Cho hình chóp đều
.S ABCD
(minh họa n hình bên).
Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
( ) ( ).SBC ABCD
B.
( ) ( ).SAC ABCD
C.
( ) ( ).SAB ABCD
D.
( ) ( ).SAD ABCD
S
A
D
C
B
Câu 10: Cho hàm s
23yx=−
. Tính
( )
'3y
.
A.
( )
' 3 3y =
. B.
( )
' 3 6y =
. C.
( )
' 3 0y =
. D.
( )
' 3 2y =
.
Câu 11: Tính
2
2
lim
( 2)
x
x
x
.
A. 0. B.
−
C. 1. D.
+
.
Câu 12: Cho hình hp
.ABCD EFGH
(minh họa như hình bên).
Hãy chn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
A.
.AG AB AD AE= + +
B.
.AG AD AC AE= + +
C.
.AG AB AC AE= + +
D.
.AG AB AD AC= + +
A
B
C
D
H
G
E
F
Câu 13: Tính
2
1
lim( 3 1)
x
xx
++
.
A. 5. B.
+
. C. 1. D. 0.
Câu 14: Tính
3
lim(1 )
n
+
.
A. 4. B. 1. C. 3. D.
+
.
Câu 15: Tìm đo hàm ca hàm s
2cosyx=
.
A.
' sinyx=−
. B.
' 2sinyx=−
. C.
' 2sinyx=
. D.
' sinyx=
.
B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Bài 1 (1,5 điểm). Tính các giới hạn sau:
a.
lim
25
n
n +
. b.
2
2
32
lim
2
x
xx
x
−+
.
Bài 2 (1,5 điểm). Cho hàm số
3
( ) 5 4y f x x x= = +
có đồ thị
( ).C
a. Tính đo hàm ca hàm s trên.
b. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ th
( )
C
ti điểm
( )
2;2M
.
Bài 3 (2,0 điểm). Cho hình chóp
.S ABC
có đáy là tam giác vuông tại B, cạnh bên
SA
vuông góc
với mặt phẳng
( )
.ABC
a. Chứng minh
( )
.BC SAB
b. Gọi
()
là mặt phẳng qua
A
và vuông góc với
SC
. Tính din tích thiết din tạo bởi mặt
phẳng
()
hình chóp, biết
,3AB a BC a==
đồng thời góc tạo bởi hai mặt phẳng
( )
SBC
( )
ABC
bằng
0
45 .
=================Hết=================
Họ và tên:……………….......…………………..SBD: …….......………….
Chú ý: Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 1/2 Mã đề 102
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
(Đề gồm có 02 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
Môn: TOÁN Lớp 11
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ 102
A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Câu 1: Tìm đạo hàm ca hàm s
9
yx
x
=+
(vi
0x
).
A.
2
1
'1y
x
=−
. B.
2
9
'1y
x
=+
. C.
9
'1y
x
=−
. D.
2
9
'1y
x
=−
.
Câu 2: Cho hàm s
52yx=−
. Tính
( )
'2y
.
A.
( )
' 2 8y =
. B.
( )
' 2 0y =
. C.
( )
' 2 5y =
. D.
( )
' 2 10y =
.
Câu 3: Tìm đạo hàm ca hàm s
cos3yx=
.
A.
' 3sin3yx=−
. B.
' sin3yx=−
. C.
' 3sin3yx=
. D.
' sin3yx=
.
Câu 4: Hàm s nào sau đây không liên tc ti
3x =
?
A.
2
2y x x=+
. B.
1
3
y
x
=
. C.
sinyx=
. D.
5y =
.
Câu 5: Tính
2
2
lim( 1)
x
xx
+−
.
A. -1. B. 6. C. 5. D.
.+
Câu 6: Tìm đạo hàm ca hàm s
3sinyx=
.
A.
' 3cosyx=
. B.
' 3cosyx=−
. C.
' cosyx=
. D.
' cosyx=−
.
Câu 7: Tính
1
lim(2 )
n
+
.
A. 1. B.
+
. C. 3. D. 2.
Câu 8: Tìm đạo hàm ca hàm s
76yx=+
(vi
0x
).
A.
3
'y
x
=−
. B.
6
'y
x
=
. C.
3
'y
x
=
. D.
6
'y
x
=−
.
Câu 9: Cho hai hàm s
( ), ( )u u x v v x==
đạo hàm tại điểm
x
thuc khoảng xác định. Mnh
đề no sau đây sai ?
A.
( )
' ' 'u v u v+ = +
. B.
( )
' ' 'uv u v uv=+
.
C.
( )
' ' 'u v u v =
. D.
/
2
''u u v uv
vv
+

=


(
( )
0v v x=
).
Câu 10: Cho hình chóp đều
.S ABCD
(minh họa như hình bên).
Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
( ) ( ).SBD ABCD
B.
( ) ( ).SAB ABCD
C.
( ) ( ).SAD ABCD
D.
( ) ( ).SBC ABCD
S
A
D
C
B
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Quảng Nam

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Quảng Nam vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Quảng Nam để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu tự luận, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Quảng Nam, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 97
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm