Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội

Trang 1/5 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT PHAN HUY CHÚ – QUỐC OAI
TỔ KHTN – NHÓM TOÁN
Mã đề thi: 132
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ II
Môn: Toán Lớp: 11
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................
Câu 1: Xét hàm số
( )
5
2 os
6
y f x c x

= = +


. Tính giá trị
'
6
f



bằng:
A.
0
. B.
2
. C.
1
. D.
.
Câu 2: Giá trị của
3
2
23
lim
1
n
B
n
+
=
+
bằng:
A.
−
B. 0 C.
1
D.
+
Câu 3: Cho hàm số
( )
2
1f x x x=+
. Giá trị của
( )
'2f
A.
32
2
. B.
95
5
. C.
2
2
. D.
3
2
.
Câu 4: Cho hình hộp
.ABCD ABCD
 
(xem hình dưới), tổng của
DA DC DD
++
là vectơ nào dưới
đây?
B
C
A
D
B'
A'
D'
C'
A.
DB
. B.
DB
. C.
BD
. D.
BD
.
Câu 5: Tìm
m
để các hàm số
2
11
khi 0
()
2
2 3 1 khi 0
x
x
fx
x
x m x
+−
=
+ +
liên tục tại
0x =
.
A.
1m=
B.
1
4
m =−
C.
1
6
m =−
D.
0m =
Câu 6: Cho hình chóp
.S ABC
có đáy
ABC
là tam giác cân tại
C
,
10AC BC a==
, mặt bên
SAB
tam giác đều cạnh
2a
và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính góc giữa đường thẳng
SC
mặt phẳng
( )
ABC
.
A.
30
B.
45
C.
90
D.
60
Câu 7: Cho dãy số dương
( )
n
u
thỏa
2018
1
2u =
22
11
2 3. . 2
n n n n
u u u u
++
=+
. Đặt
12
...
n
S u u u= + + +
, giá trị
của
limS
bằng số nào sau đây?
A.
2020
2
. B.
2017
2
. C.
2021
2
. D.
2019
2
.
Câu 8: Tìm giới hạn
2
2 5 3
lim
2
x
x
C
x
+−
=
:
A.
1
3
B.
1
6
C.
1
3
D.
−
Câu 9: Hàm số
tanyx=
có đạo hàm là:
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/5 - Mã đề thi 132
A.
' tanyx=−
. B.
2
1
'
cos
y
x
=
. C.
2
1
'
sin
y
x
=−
. D.
2
' 1 cotyx=+
.
Câu 10: Cho hàm số
32
1
5
32
m
y x x mx=− ++
. Tất cả các giá trị của tham số
m
để
0y
,
x
A.
4
0
m
m
−
. B.
40m
. C.
0
4
m
m
. D.
40m
.
Câu 11: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
( )
32
23f x x x x= +
tại điểm có hoành độ
0
1x =
là:
A.
2 4.yx=−
B.
2 5.yx=−
C.
2yx=
D.
10 4.yx=+
Câu 12: Tính đạo hàm của hàm số
3sin 2cosy x x=+
.
A.
3cos 2siny x x
=−
. B.
3cos 2siny x x
=+
. C.
3cos 2siny x x
=
. D.
3cos 2siny x x
= +
.
Câu 13: Cho dãy số
( )
n
u
xác định bởi
1
1
2
3
nn
u
uu
+
=
=+
với
1n
. Tính
lim
31
n
u
I
n
=
+
.
A.
1I =
. B.
5
3
I =
. C.
1
3
I =
. D.
I = +
.
Câu 14: Cho tứ diện
ABCD
AB CD a==
,
2
2
IJ
a
=
(
I
,
J
lần lượt là trung điểm của
BC
AD
).
Số đo góc giữa hai đường thẳng
AB
CD
là?
A.
30
. B.
45
. C.
60
. D.
90
.
Câu 15: Tìm giới hạn
1
43
lim
1
x
x
x
A.
2
. B.
+
. C.
−
. D.
2
.
Câu 16: Cho hàm số
42
3 3 1y x x x= +
. Chọn đáp án đúng?
A.
3
' 4 6 3y x x= +
B.
4
' 4 6 2y x x= +
C.
3
' 4 3 2y x x= +
D.
3
' 4 6 2y x x= +
Câu 17: Cho hàm số
2
2
1
xx
y
x
+−
=
+
. Biết
( )
2
2
1
x ax b
y
x
++
=
+
. Tính
.P ab=
.
A.
8
. B.
10
. C.
7
. D.
Câu 18: Đạo hàm của hàm số
24
11
0,25
43
y x x x= +
là :
A.
3
1
' 2 2
3
y x x= +
. B.
3
1
'2
3
y x x= +
. C.
3
1
'2
3
y x x= +
. D.
3
1
'2
3
y x x= +
.
Câu 19: Tìm giới hạn
2
2
1
1
lim
34
x
x
B
xx
=
+−
:
A.
1
B.
1
C.
2
5
. D.
1
2
Câu 20: Đạo hàm của hàm số
siny x x=
A.
cos sinx x x+
. B.
sin cosx x x+
. C.
cos sinx x x
. D.
1 sinx+
.
Câu 21: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình bình hành tâm
, ( ).O SA ABCD
Các khẳng
định sau, khẳng định nào ĐÚNG?
A.
AD SC
B.
SC BD
C.
SO BD
D.
SA BD
Câu 22: Đạo hàm của hàm số
2
os 2y c x=
A.
2sin4yx
=−
. B.
2sin4yx
=
. C.
2cos4yx
=
. D.
sin 4yx
=
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/5 - Mã đề thi 132
Câu 23: Cho hàm số
2
1
x
y
x
=
có đồ thị
()C
và điểm
( ;1)Am
. Gọi
S
là tập tất cả các giá trị của
m
để
có đúng một tiếp tuyến của
()C
đi qua
A
. Tính tổng bình phương các phần tử của tập
S
.
A.
13
4
. B.
5
2
. C.
9
4
. D.
25
4
.
Câu 24: Tính
2.5 1
lim
71
n
n
+
bằng:
A.
1
. B.
0
C.
+
. D.
−
.
Câu 25: Cho hàm số
32
3 9 5xyx x−−=
. Bất phương trình
0y
có nghiệm là:
A.
( ) ( )
; 1 3; +
. B.
1;3
. C.
1;3
. D.
( )
1;3
.
Câu 26: Tìm giới hạn
3
2
3 5 1
lim
21
x
xx
A
xx
→+
+ +
=
++
:
A.
3
2
B.
+
C.
−
D. 0
Câu 27: Tính đạo hàm của hàm số sau
2
1
1
xx
y
x
++
=
+
là?
A.
( )
2
2
2
1
xx
x
+
+
B.
( )
2
22
1
x
x
−−
C.
( )
2
2
2
1
xx
x
+
D.
( )
2
2
2
1
xx
x
+
Câu 28: Đạo hàm cấp hai của hàm số
( )
52
1
34
5
f x x x x= +
là:
A.
3
16 6xx
. B.
3
46x
. C.
3
16 6x
. D.
2
16 6x
.
Câu 29: Cho hàm số
2
2
1
()
6
x
fx
xx
+
=
+−
. Khi đó hàm số
( )
y f x=
liên tục trên các khoảng nào sau đây?
A.
( )
3;2
. B.
( )
2;3
. C.
( )
2; +
. D.
( )
;3−
.
Câu 30: Tính giới hạn
3 2017
lim
3 2018
n
I
n
+
=
+
.
A.
3
2
I =
. B.
1I =
. C.
2017
2018
I =
. D.
2
3
I =
.
Câu 31: Cho đường cong
( )
2
:C y x=
. Phương trình tiếp tuyến của
( )
C
tại điểm
( )
1;1M
A.
–2 1yx=+
. B.
21yx=+
. C.
–2 1yx=
. D.
2 1yx=
.
Câu 32: Đạo hàm của hàm số
2
32yx=−
là kết quả nào sau đây?
A.
2
1
2 3 2x
. B.
2
2
32
x
x
C.
2
2
32
x
x
D.
2
1
2 3 2xx
.
Câu 33: Cho hàm số
42
1y x x= + +
( )
C
. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị
( )
C
, biết tiếp tuyến
vuông góc với đường thẳng
1
1
6
yx=
A.
62yx=−
B.
67yx=−
C.
68yx=−
D.
63yx=−
Câu 34: Tìm mệnh đề đúng.
A. Hình lập phương có 6 mặt là hình vuông. B. Hình chóp đều có tất cả các cạnh bằng nhau.
C. Hình hộp có đáy là hình chữ nhật. D. Hình lăng trụ đều có đáy là tam giác đều.
Câu 35: Giá trị của
(
)
2
lim 2A n n n= +
bằng:
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 223
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm