Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Khánh Sơn, Khánh Hòa

Trang 1/3 - Mã đề thi 132
SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA
TRƯỜNG THPT KHÁNH SƠN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II; NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TOÁN 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề
132
Họ, tên thí sinh:.................................................; Lớp:……..; SBD……
Phần I. Trắc nghiệm (7.0 điểm)
Câu 1: Biết
(
)
2
0
4 11
lim , *
3
x
xm
K mn N
n
xx
+−
= =−∈
. Khi đó
?mn−=
A.
1
. B.
2
. C.
. D.
2
.
Câu 2: Kết quả đúng của
25
lim
3 2.5
n
nn
+
A.
5
2
. B.
1
2
. C.
5
2
. D.
25
2
.
Câu 3: Giá trị của
(
)
2
1
lim 2 3 1
x
xx
−+
bằng:
A.
0
B.
+∞
. C.
2
. D.
1
.
Câu 4: Giả sử ta có
(
)
lim
x
fx a
+∞
=
( )
lim
x
gx b
+∞
=
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A.
( )
( )
lim
x
fx
a
gx b
+∞
=
. B.
(
) (
)
lim
x
f x gx a b
+∞
−=


.
C.
( ) ( )
lim . .
x
f x g x ab
+∞
=


. D.
(
) (
)
lim
x
f x gx a b
+∞
+=+


.
Câu 5: Cho hàm số
25
( 3)yx x
=
. Đạo hàm
y
của hàm số là
A.
( )
( )
4
2
'5 3 3
y x xx=−−
. B.
( )
( )
4
2
' 52 3 3
y x xx
=+−
.
C.
( )
( )
4
2
' 53 3 3y x xx=−−
. D.
( )
( )
4
2
' 52 3 3y x xx=−−
.
Câu 6: Cho hình chóp
.S ABC
( )
SA ABC
và đáy
ABC
là tam giác n
A
. Gọi
H
là hình chiếu
vuông góc của
A
lên
(
)
SBC
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
H SC
. B.
H SI
(
I
là trung điểm của
BC
).
C.
H
trùng với trọng tâm tam giác
SBC
. D.
H SB
.
Câu 7: Cho hình chóp
.S ABC
có tam giác
ABC
vuông cân tại
B
,
AB BC a= =
,
3SA a=
,
( )
SA ABC
. Góc giữa hai mặt phẳng
( )
SBC
( )
ABC
A.
o
45
. B.
o
30
. C.
o
90
. D.
o
60
.
Câu 8: Cho hàm số (C):
y fx x x
2
( ) 2 3.= =−+
Viết phương trình tiếp tuyến với
( )
C
Tại điểm thuộc
( )
C
có hoành độ
0
1x =
.
A.
2y =
. B.
2y =
. C.
21yx
= +
. D.
21yx=−+
.
Câu 9: Tính đạo hàm của hàm số
32
2 7.yx x=−+
A.
4
3
' 67
4
x
yx=−+
. B.
2
'2yx x=
. C.
2
5
'3 4
yxx
x
= −−
. D.
2
'3 4yxx=
.
Câu 10: Tính giới hạn
2
2
56
lim
2
x
xx
I
x
−+
=
.
A.
5
I =
. B.
0I =
. C.
1I =
. D.
1I =
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/3 - Mã đề thi 132
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là sai ?
A.
lim
n
uc=
(
n
uc=
hằng số ). B.
1
lim 0
k
n
=
( )
1k >
.
C.
1
lim 0
n
=
. D.
lim 0
n
q =
( )
1q >
.
Câu 12: Cho hàm số
35
21
x
y
x
+
=
. Đạo hàm
y
của hàm số là
A.
2
7
(2 1)x
. B.
2
1
(2 1)
x
. C.
2
13
(2 1)
x
. D.
2
13
(2 1)x
.
Câu 13: Cho hình chóp
.S ABC
SA
vuông góc với đáy đáy tam giác vuông đỉnh.
B
. Khi đó số
mặt của hình chóp đã cho là tam giác vuông bằng bao nhiêu?
A.
3
. B.
4
. C.
. D.
2
.
Câu 14: Đạo hàm của hàm số
( )
,1
n
y x n Nn= ∈>
A.
2n
nx
. B.
1n
nx
. C.
2
2
n
nx
. D.
1
2
n
nx
.
Câu 15: Cho hình chóp
S.ABC
có đáy
ABC
là tam giác vuông tại
B
, cạnh bên
S
A
vuông góc với
đáy. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
()
BC SAB
. B.
()AC SBC
. C.
()AB SBC
. D.
()
BC SAC
.
Câu 16: Tìm giới hạn
(
)
2
lim 1
x
A xx x
+∞
= +−
.
A.
+∞
. B.
−∞
. C.
1
2
. D. 0.
Câu 17: Cho hình chóp đều, chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. Đáy của hình chóp đều đa giác đều.
B. Chân đường cao của hình chóp đều trùng với tâm của đa giác đáy đó.
C. Các mặt bên của hình chóp đều những tam giác cân.
D. Tất cả những cạnh của hình chóp đều bằng nhau.
Câu 18: Tính giới hạn
→−∞
+−−
+−
2
2
34
lim
2
x
xx
xx
.
A.
3
. B.
2
. C.
. D.
1
.
Câu 19: Giá trị của
+− +
= =
++
3
23
3
4
4
4
1 4 21
lim
1
22
nn a
D
b
nn n
Khi đó
.?
ab=
bằng:
A.
1
. B.
8
. C.
4
. D.
1
.
Câu 20: Tính giới hạn
2
23
lim
2
+
+
x
x
x
.
A.
−∞
. B.
2
. C.
3
2
. D.
+∞
.
Câu 21: Biết rằng hàm số
−−
≠−
=
+
=
xx
khi x
fx
x
m khi x
2
2
1
()
1
1
liên tục tại
1x =
khi
ma=
. Tính
2
1a +
.
A.
7
. B.
9
. C.
8
. D.
10
.
Câu 22: Đường thẳng
a
vuông góc với mặt phẳng
( )
α
khi ?
A. khi
a
vuông góc với hai đường thẳng nằm trong
( )
α
.
B. khi
a
vuông góc với một đường thẳng trong
( )
α
.
C. khi
a
song song với hai đường thẳng cắt nhau trong
( )
α
.
D. khi
a
vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau trong
( )
α
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/3 - Mã đề thi 132
Câu 23: Tìm
53
52
821
lim
421
nn
nn
−+
++
.
A.
4
. B.
2
. C.
8
. D.
1
.
Câu 24: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào ĐÚNG?
A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
C. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.
D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
Câu 25: Cho hàm số
(
)
32
23
f x x x mx
= +−
. bao nhiêu giá trị nguyên của
[ ]
3; 3m ∈−
để
() 0fx x
≥∀
.
A.
. B.
2
. C.
4
. D.
3
.
Câu 26: Cho hình chóp
.S ABC
7
2
a
SA SB SC= = =
, đáy là tam giác vuông tại
A
, cạnh
2BC a=
.
Tính côsin của góc giữa đường thẳng
SA
và mặt phẳng
(
)
ABC
.
A.
3
2
B.
1
3
C.
27
7
D.
1
5
Câu 27: Một vật chuyển động có phương trình
2
1
()
2
s t gt=
(
10g
=
;
t
tính bằng giây,
s
tính bằng
m
). Tìm vận tốc của vật tại thời điểm
0
4t =
(giây)
A.
30 /ms
. B.
50 /
ms
. C.
40 /ms
. D.
60 /ms
.
Câu 28: Cho hình chóp
.
S ABC
(
)
SA ABC
AB BC
. Góc giữa hai mặt phẳng
( )
SBC
( )
ABC
là góc nào sau đây?
A. Góc
SBA
. B. Góc
SCA
.
C. Góc
SCB
. D. Góc
SIA
với
I
là trung điểm của
BC
.
--------Phần II. Tự luận (3.0 điểm)
Câu 1(1,0đ): Tính các giới hạn sau:
a)
+
+
2
3
lim
21
x
x
x
;
b)
+− +
3
1
31 7
lim
1
x
xx
x
.
Câu 2(0,5đ): Cho hàm số
( )
32
3 93f x x mx x=−− + +
với
m
là tham số thực. Tìm
m
để
( )
[ ]
' 0 0; 2
fx x> ∀∈
.
Câu 3(1,5đ): Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông cạnh
,( )a SA ABCD
SA a
.
Gọi
,PQ
lần lượt là trung điểm của
,
SB SD
.
a) Chứng minh rằng
AP SBC
AQ SCD .
b) Tính góc giữa đường thẳng
SB
( )
ABCD
.
c) Gọi số đo góc giữa hai mặt phẳng
()APQ
()ABCD
.
α
Tính
sin 2
α
.
---------------------Hết---------------------
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Khánh Sơn, Khánh Hòa

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Khánh Sơn, Khánh Hòa vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Khánh Sơn, Khánh Hòa để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 28 hỏi trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Thi sính làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Khánh Sơn, Khánh Hòa, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 37
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm