Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Du, Lâm Đồng

Trang 1/5 - Mã đề thi 132
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 6 ĐIỂM)
Câu 1: Cho hàm số
42
2f x x x
.Tính
'1f
?
A.
8
B. 4 C. 2 D. 3
Câu 2: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông tâm
, O SA
vuông góc với mặt phẳng
.ABCD
Gọi
I
là trung điểm
Chọn khẳng định sai:
A.
mp SAC
là mặt phẳng trung trực của đoạn
.BD
B.
()AB SAC
C.
BD SC
D.
(ABCD)IO
Câu 3: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy ABCD hình vuông cạnh
2a
,
()SA ABCD
SA a
.
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SC BD bằng :
A.
5a
B.
2a
C.
30
5
a
D.
2
3
a
Câu 4:
1
34
lim
2 3.4
n
nn
bằng:
A.
16
3
B.
4
3
C. 1 D.
16
3
Câu 5: Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác đều cạnh a , SA vuông góc với mặt đáy
3SA a
.Số đo của góc tạo bởi đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) là giá trị nào sao đây ?
A.
0
45
B.
0
60
C.
0
30
D.
0
90
Câu 6: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
A. Trong không gian, hai đường thẳng vuông góc với nhau thì có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.
B. Trong không gian cho hai đường thẳng song song. Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng
này thì vuông góc với đường thẳng kia.
C. Trong không gian, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song
với nhau.
D. Trong mặt phẳng, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song
song với nhau.
Câu 7: Cho hàm số :
42
1 3m 4
y x x 3m 3
42
đồ thị (C
m
) .Gọi A
(C
m
) hoành độ bằng 1.
Tìm m để tiếp tuyến tại A song song với đường thẳng
(d):y 6x 2020
?
A.
m5
. B.
m0
. C.
m3
. D.
m3
.
Câu 8: Cho hàm s
2
5 2 1y x x
đồ thị
C
. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị
C
, biết
rằng tiếp tuyến đó song song với đường thẳng
83yx
.
A.
1
1
8
yx
B.
84yx
C.
84yx
D.
85yx
Câu 9: Biết hàm số
32
61f x x x
, khi đó
/
0fx
trên khoảng nào sau đây ?
A.
;0 4; 
. B.
4;0
. C.
; 4 0; 
. D.
0;4
.
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
TỔ TOÁN TIN
ĐỀ THI HỌC KỲ II . NĂM HỌC 2019-2020
MÔN TOÁN : LỚP 11
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
(Học sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Mã đề thi
132
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/5 - Mã đề thi 132
Câu 10: Đâu là phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
y f x
tại điểm
00
;M x y
?
A.
0 0 0
'y y f x x x
B.
0 0 0
y f x x x y
C.
0 0 0
'y y f x x x
D.
0 0 0
y f x x x y
u 11: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thoi tâm O. Biết SA = SC SB = SD. Khẳng
định nào sau đây đúng ?
A. AB (SAC) B. CD AC C. CD (SBD) D. SO (ABCD)
Câu 12: Cho hàm số
2
41y x x
, đồ thị
C
. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị
C
tại
điểm có hoành độ bằng
(2;5)M
.
A.
81yx
B.
5yx
C.
5y
D.
yx
Câu 13: Cho
2
(2 1)( 3 2) 3
lim
52
n n a
b
n

( a,b là các số nguyên ). Tính tổng
S a b
A.
S
= 9 B.
S
= 7 C.
S
= 0 D.
S
= 10
Câu 14: Đạo hàm của hàm số
11
4
43y x x
là:
A.
10
44
11 4 3 4 3x x x x
B.
10
34
11 16 3 4 3x x x
C.
10
4
11 4 3xx
D.
10
3
11 16 3x
Câu 15: Để hàm số
2
23
, 1
1
4 2 , 1
xx
x
fx
x
x m x


liên tu
̣
c trên
thì giá trị của m thuộc khoảng nào sau
đây?
A.
( 2;2)
B.
( 3;0)
C.
( ; 3)
D.
(2;8)
Câu 16: Một chất điểm chuyển động phương trình
32
2 8 1S t t t t
, trong đó
0t
,
t
tính bằng
giây
s
S
tính bằng mét
m
. Vận tốc ( tức thời) của chuyển động tại thời điểm
3t
là:
A.
39 /ms
B.
31 /ms
C.
32 /ms
D.
30 /ms
Câu 17: Đạo hàm của hàm số
43
4y x x
là:
A.
3
' 4 12y x x
B.
43
' 5 12y x x
C.
32
' 4 12y x x
D.
32
'3y x x
Câu 18: Đặt
,u x u v x v
.Chọn khẳng định đúng :
A.
/
//
2
u u v v u
vv



. B.
/
//
u u v v u
vv



. C.
/
//
2
u u v v u
vv



. D.
/
//
u u v v u
vv



.
Câu 19: Trong không gian cho đường thẳng và điểm O. Qua O có mấy mặt phẳng vuông góc với cho
trước?
A. 3 B. 2 C. 1 D. Vô số
Câu 20: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?
A.
2
3
n



B.
3
3
1
nn
n
C.
6
5
n



D.
2
4nn
Câu 21:
42
lim 3 9 5
x
xx


bằng:
A. -2 B. 2 C.
D.

Câu 22: Cho hình chóp
.S ABC
đáy
ABC
tam giác vuông tại
B
SA
vuông góc với mặt
phẳng đáy. Tìm mệnh đề sai :
A.
BC SA
B.
BC AB
C.
BC SB
D.
BC SC
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/5 - Mã đề thi 132
Câu 23:
1
2 10
lim
1
x
x
x

bằng:
A.
B.
3
2
C.
D.
3
1
Câu 24: Cho hình lập phương
1 1 1 1
.ABCD ABC D
. Góc giữa hai đường thẳng BD
11
AD
bằng :
A. 90
0
B. 60
0
C. 30
0
D. 45
0
Câu 25: Tính đạo hàm cấp hai của hàm số
6
yx
?
A.
4
30x
B.
C.
30x
D.
Câu 26: Hàm số
sin 5cos2 8f x x x
có đạo hàm là:
A.
'( ) os 5sin2f x c x x
. B.
'( ) os 10sin2f x c x x
.
C.
'( ) os 10sin2f x c x x
. D.
'( ) os 10sin2f x c x x
.
Câu 27: Tìm giới hạn
2
3
2
2 5 2
lim
8
x
xx
A
x

bằng:
A. 0 B.

C.
1
4
D.

Câu 28: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . SA vuông góc với mặt đáy, góc
giữa cạnh SB và mặt đáy bằng 60
0
. Độ dài cạnh SB bằng :
A.
2
a
B.
3a
C.
2a
D.
3
2
a
.
Câu 29:
2
2
3 5 1
lim
53
nn
nn

bằng :
A.
B.
0
C.
D.
3
2
Câu 30: Cho hình chóp S.ABCD
()SA ABCD
đáy hình vuông. Từ A kẻ
AM SB
. Khẳng
định nào sau đây đúng :
A.
SB MAC
B.
AM SAD
C.
AM SBD
D.
AM SBC
II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1(1.0đ): Tính các giới hạn các hàm số sau:
a)
2
2
36
lim
24
x
xx
x


b)
2
2
2
6
lim
4
x
xx
x

Bài 2(1.0đ): Tính đạo hàm của các hàm số sau:
a)
3
1
4sin 2020
3
xyx
b)
2
1 2 3( ). xyx
Bài 3(0.5đ): Cho hàm số
32
4+ 42f x x x xy
có đồ thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của
đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng 1.
Bài 4(1.5đ): Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a. SA vuông góc với mặt
phẳng (ABC), M là trung điểm của BC. SA = a
3
.
a) Chứng minh mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt phẳng (SAM).
b) Tính góc giữa đường thẳng SM và mặt phẳng (ABC).
c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và SC.
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Du, Lâm Đồng

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Du, Lâm Đồng vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Du, Lâm Đồng để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 30 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu tự luận, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khả.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Du, Lâm Đồng, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 65
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm