Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Phan Đình Phùng, Đắk Lắk

1/3 - Mã đề 289
SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
(Đề thi có 03 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TOÁN 11
Thời gian làm bài : 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
A. TRẮC NGHIM (6,0 ĐIỂM)
Câu 1. Tính
31
lim
23
x
x
x


.
A.
3
.
2
B.
.
C.
0.
D.
3
.
2
Câu 2. Đạo hàm cấp hai của hàm số
32
1
2
7
yx x
bằng.
A.
. B.
2
'' 3 2yxx
. C.
'' 3 1yx
. D.
'' 6 4yx
.
Câu 3. Tính đạo hàm của hàm số
4
25
yx x
.
A.
3
1
4.yx
x

B.
2
1
3.
2
yx
x

C.
2
1
4.
2
yx
x

D.
3
1
4.yx
x

Câu 4. Tính đạo hàm của hàm số
2
cosyx x
.
A.
2
2cos sin.
y x xx x

B.
2
2cos sin.y x xx x

C.
2
2cos sin.y x xx x

D.
2
2cos sin.y x xx x

Câu 5. Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình chữ nhật
SA
vuông góc với mặt phẳng
ABCD
(xem hình vẽ). Mặt phẳng nào dưới đây vuông góc với đường thẳng
BC
?
A.
.SBD
B.
.SAB
C.
.SAC
D.
.SCD
Câu 6. Tính đạo hàm của hàm số
sinyx
.
A.
2
1
.
sin
y
x
B.
cos .yx

C.
2
1
.
cos
y
x
D.
cos .yx
Câu 7. Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ cạnh đáy bằng a, góc giữa hai mặt phẳng
(ABCD) và (AC’B) có số đo là 60
0
. Khi đó cạnh bên của hình lăng trụ bằng:
A.
3a
. B.
a
. C.
2a
. D.
2a
.
Câu 8. Tính
42
lim 2 1
x
xx


.
A.
.
B.
2.
C.
.
D.
2.
Câu 9. Cho hàm s
2
() 1fx x
, tiếp tuyến vi đ thị của hàm s tại điểm A(1;2) phương trình
là:
A.
1yx
. B.
42yx
. C.
2yx
. D.
24yx 
.
Mã đề 289
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
2/3 - Mã đề 289
Câu 10. Tính
2
3
lim
1
1
xx
x
x

.
A.
3.
B.
1.
C.
.
D.
.
Câu 11. Cho đạo hàm
32 2
1
3
3
x x x ax bx c



. Tính
23Sa b c
A.
3S
. B.
0
S
. C.
4S 
. D.
4S
.
Câu 12. Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình thoi tâm
O
(xem hình vẽ),
SA SC
SB SD
. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
A.
.SB ABCD
B.
.SC ABCD
C.
.SA ABCD
D.
.AC S BD
Câu 13. Trong không gian, hai đường thẳng được gọi vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng
bằng
A.
0
45 .
B.
0
90 .
C.
0
0.
D.
0
180 .
Câu 14. Cho hình hộp
.'' ' 'ABCD A B C D
(xem hình v). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định
sau.
A.
' '.AB AD AA AB
   

B.
' '.AB AD AA AD
   

C.
'.AB AD AA AC
   

D.
' '.AB AD AA AC
   

Câu 15. Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông tâm
O
có cạnh bằng
a
, đường
thẳng
SO
vuông góc vi mặt phẳng
ABCD
,
SO a
. Tính khoảng ch từ
O
đến mặt phẳng
SAB
.
A.
.
5
a
B.
5.a
C.
5
.
5
a
D.
.
a
Câu 16.
Cho các hàm s
( ) ( )
,ux vx
có đạo hàm trên khoảng
K
( )
0vx
với mọi
xK
. Mệnh đề
nào sau đây SAI?
A.
( )
( )
( )
2
1
vx
vx v x

=


. B.
( )
( )
( ) ( ) ( ) ( )
( )
2
..ux u xvx v xux
vx v x

′′
=


.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
3/3 - Mã đề 289
C.
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
. ..uxvx u xvx v xux
′′
= +


. D.
( ) ( ) ( ) ( )
uxvx uxvx
′′
+=+


.
Câu 17. Cho hàm số
32
32fx x x
. Giá trị
2f
bằng:
A.
0
.
B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 18. Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông cạnh bằng
a
,
22SC a
,
SA
vuông
góc với mặt phẳng
ABCD
. Tính góc giữa đường thẳng
SC
mặt phẳng
ABCD
.
A.
0
90 .
B.
0
30 .
C.
0
45 .
D.
0
60 .
Câu 19. Tính đạo hàm của hàm số
2cos 3siny xx
.
A.
2cos 3sin .y xx

B.
3cos 2sin .y xx

C.
2cos 3sin .y xx

D.
2cos 3sin .y xx

Câu 20. Đạo hàm của hàm số
 
tan 3yx
bằng:
A.
2
3
cos
y
x
. B.
2
3
cos 3
y
x
. C.
2
3
cos 3
y
x

. D.
2
1
cos 3
y
x
.
Câu 21. Cho
,1nn

, tính đạo hàm của hàm số
n
yx
.
A.
1
..
n
y nx
B.
( 1) .
n
ynx

C.
..
n
y nx
D.
. 1.
n
y nx

Câu 22. Cho hàm số
( )
f x 8 x.= +
Tính
( ) ( )
f 1 12f ' 1 .
+
A.
12
. B.
8
. C.
3
. D.
5
.
Câu 23. Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị hàm số
2
22yx
tại điểm có hoành độ
0
2x
là:
A. 6. B. 4. C. -4. D. 8.
Câu 24. Cho hình chóp tam giác đều
.S ABC
có
G
là trọng tâm tam giác
ABC
. Đường thẳng o
dưới đây vuông góc với mặt phẳng
ABC
?
A.
.SC
B.
.SA
C.
.SB
D.
.
SG
B. TỰ LUẬN (4,0 ĐIỂM)
Câu 1. (1,0 điểm) Tính đạo hàm của hàm số:
a.
42
25yx x=−+
. b.
31
2
x
y
x
=
+
Câu 2.(0,5 điểm) Cho hàm số
(
)
32
39y x x xC
=+−
. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số
( )
C
tại điểm có hoành độ bằng
2
.
Câu 3. (0,5 điểm) Cho phương trình :
2
0ax bx c
+ +=
với
5330abc++=
. Chứng minh rằng phương
trình luôn có nghiệm.
Câu 4. (2,0 điểm) Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông
SA
vuông góc vi
( )
ABCD
,
3SA a=
,
3AB a=
.
a) Chứng minh rằng
( )
AD SAB
.
b) Tính góc giữa hai mặt phẳng
( )
SBC
( )
ABCD
.
c) Tính khoảng cách giữa SB và AC.
------ HẾT ------
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Phan Đình Phùng, Đắk Lắk

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Phan Đình Phùng, Đắk Lắk vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Phan Đình Phùng, Đắk Lắk để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 24 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu tự luận, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Phan Đình Phùng, Đắk Lắk, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 94
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm