Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội

Trang 1/3 - Mã đề 430
TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐỀ THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019 – 2020
MÔN THI: TOÁN - KHỐI 11
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề 430
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . . . . . . . .
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)
(Học sinh làm bài vào Phiếu trả lời trắc nghiệm. Thời gian làm bài: 60 phút)
Câu 1. Dãy số cho bởi công thức nào sau đây có giới hạn bằng
0
?
A.
3
3
1
=
+
n
nn
u
n
. B.
2
4=
n
un n
. C.
2
3

=


n
n
u
. D.
6
5

=


n
n
u
.
Câu 2. Đạo hàm của hàm số
3
21yx= +
A.
'6yx=
. B.
2
'6 1yx= +
. C.
2
'6yx=
. D.
.
Câu 3. Đạo hàm của hàm số
23yx=
A.
1
'y
x
=
. B.
1
'3
2
y
x
=
. C.
1
'
2
y
x
=
. D.
1
'3y
x
=
.
Câu 4. Đạo hàm của hàm số
2
cosyx=
A.
' 2sin .cosy xx=
. B.
' 2sin .cosy xx=
. C.
2
' sinyx=
. D.
' 2sinyx=
.
Câu 5. Cho hình chóp
.S ABC
SA ABC
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
()SA SBC
. B.
SA SB
. C.
SA BC
. D.
SA SC
.
Câu 6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
C. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.
D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
Câu 7. Trong cácy số sau, dãy nào là cấp số nhân?
A.
3
n
n
u
n
=
. B.
( )
1.
n
n
un=
. C.
3
n
un=
. D.
3
n
n
u =
.
Câu 8. Đạo hàm của hàm số
sin 3yx=
A.
' cos3yx=
. B.
' cos3yx=
. C.
' 3cos3yx=
. D.
' 3cos3yx=
.
Câu 9. Cho hình chóp đều
.S ABCD
tất cả các cạnh bằng nhau,
O
tâm của hình vuông
ABCD
,
M
là trung
điểm của
AB
. Khoảng cách từ
S
đến
()ABCD
bằng
A.
SA
. B.
OM
. C.
SO
. D.
SM
.
Câu 10. Cho cấp số nhân
( )
n
u
có số hạng đầu
1
5u =
, công bội
1
3
q =
. Tổng 5 số hạng đầu của cấp số nhân đó
bằng
A.
610
81
. B.
605
81
. C.
605
162
. D.
305
81
.
Câu 11. Đạo hàm của hàm số
1
21
x
y
x
=
+
A.
( )
2
3
'
21
y
x
=
+
. B.
3
'
21
y
x
=
+
. C.
( )
2
3
'
21
y
x
=
+
. D.
3
'
21
y
x
=
+
.
Câu 12.
1
43
lim
1
x
x
x
+
bằng
A.
2
. B.
+∞
. C.
2
. D.
−∞
.
Câu 13. Với mọi hình hộp chữ nhật
.ABCD A B C D
′′
, mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
''AA C C
là hình vuông. B.
''AA C C
là hình thang cân.
C.
''AA C C
là hình thoi. D.
''AA C C
là hình chữ nhật.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/3 - Mã đề 430
Câu 14. Cho cấp số cộng
(
)
n
u
5
31u =
và tổng 5 số hạng đầu tiên
5
95S =
. Số hạng đầu tiên của cấp số cộng
đó là A.
1
6u =
. B.
1
12u =
. C.
1
7
2
u =
. D.
1
7u =
.
Câu 15. Cho hình chóp
.S ABCD
SA
vuông góc với mặt đáy
,ABCD AD AB
. Góc giữa cạnh bên
SD
mặt đáy
()ABCD
bằng góc nào sau đây?
A.
.SBA
B.
.SDA
C.
.ASD
D.
.SAD
Câu 16. Cấp số nhân
( )
n
u
1
3u =
,
8
5
125
u
u
=
. Tính
3
u
.
A.
3
375u =
. B.
3
375u =
. C.
3
75u =
. D.
3
75u =
.
Câu 17. Cho hàm số
( )
y fx=
liên tục trên
( )
;ab
. Điều kiện cần và đủ để hàm số
( )
y fx=
liên tục trên
[ ]
;ab
A.
( ) ( )
lim
xa
fx fa
=
( ) ( )
lim
xb
fx fb
+
=
. B.
( ) ( )
lim
xa
fx fa
+
=
( ) ( )
lim
xb
fx fb
=
.
C.
( ) ( )
lim
xa
fx fa
+
=
( ) ( )
lim
xb
fx fb
+
=
. D.
( ) ( )
lim
xa
fx fa
=
( ) ( )
lim
xb
fx fb
=
.
Câu 18. Hàm số nào dưới đây gián đoạn tại điểm
0
1x =
?
A.
21
1
x
y
x
=
+
. B.
1
x
y
x
=
. C.
2
1
1
x
y
x
+
=
+
. D.
( )
( )
2
12yx x=++
.
Câu 19.
52
lim
2020 1
x
x
x
−∞
+
bằng
A.
−∞
. B.
2
. C.
0
. D.
1
404
.
Câu 20. Cấp số nhân
( )
n
u
5
6u =
,
6
2u =
. Công bội của cấp số nhân đó bằng
A.
3
. B.
1
3
. C.
6
. D.
2
.
Câu 21. Cho hình chóp
.S ABC
đáy
ABC
tam giác vuông tại
C
với
2.AB a
Tam giác
SAB
đều
nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Tính góc giữa đường thẳng
SC
( )
ABC
.
A.
45
o
. B.
60
o
. C.
30
o
. D.
90
o
.
Câu 22. Các số nguyên dương
,xy
thỏa mãn: ba số
; 2 ;2 3 1x yx y+−
theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và
ba số
; 1; 8xy
theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Khi đó
2
2xy+
bằng
A.
14
. B.
29
. C.
2
. D.
1
.
Câu 23. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
là hình thoi,
90BAD
và
SA ABCD
. Mệnh đề nào sau
đây đúng?
A.
( )
CD SAD
. B.
( )
BC SAB
. C.
( )
BD SAC
. D.
( )
AC SBD
.
Câu 24. Cho cấp số cộng
( )
n
u
có số hạng đầu
1
50u =
và số hạng thứ 11 là
11
30u =
. Số 16 là số hạng thứ mấy
của cấp số cộng đó? A.
17
. B.
18
. C.
19
. D.
16
.
Câu 25. Cho hàm số
(1 ) 1y xx=+−
có đạo hàm
'
21
ax b
y
x
+
=
. Khi đó
2ab+
bằng
A.
1
. B.
2
. C.
1
. D.
0
.
Câu 26. Tính tổng 20 số hạng đầu của cấp số cộng
( )
n
u
biết cấp số cộng đó có
13 3
4uu=
94
22uu= +
.
A.
20
650S =
. B.
20
1300S =
. C.
20
610S =
. D.
20
680S =
.
Câu 27. Biết số thực
a
thỏa mãn
32
3
2 41
lim
22
nn
an
+−
=
+
, khi đó
2
aa
bằng
A.
12
. B.
2
. C.
0
. D.
6
.
Câu 28. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình thang vuông tại
A
D
,
AD CD a= =
,
2AB a=
,
( )
SA ABCD
. Gọi
E
là trung điểm của
AB
. Mệnh đề nào sau đây sai?
A.
AC BC
. B.
CD SC
. C.
BC SC
. D.
( )
CE SAB
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/3 - Mã đề 430
Câu 29. Trong c hàm s sau
( )
2019 2020
1
23fx x x= −+
,
( )
2
2
3
1
x
fx
x
+
=
,
( )
3
sin cosfx x x= +
có bao nhiêu hàm
số liên tục trên tập
?
A.
3
. B.
0
. C.
2
. D.
1
.
Câu 30. Cho cấp số cộng
( )
n
u
có số hạng đầu
1
u
và công sai
d
. Xét các khẳng định sau:
I):
1nn
uu d
= +
; II):
2
35 4
.uu u=
; III):
35 4
2uu u+=
; IV):
1 13
7
2
uu
u
+
=
; V):
( )
81
27
2
n
S ud= +
;
Trong các khẳng định trên có bao nhiêu khẳng định đúng?
A.
3
. B.
4
. C.
5
. D.
2
.
Câu 31. Cho hàm số y =
21
1
x
x
có đồ thị (C). Gọi d là tiếp tuyến của (C), biết d cắt trục Ox và trục Oy lần lượt
tại A và B mà OA = 4OB. Phương trình đường thẳng d là
A.
1 5 1 13
;
44 4 4
yxyx=−+ =−+
. B.
11
4; 4
44
yxyx=−+ =−−
.
C.
1; 1
41 41
xy xy
+= +=
. D.
4 1; 4 1y x yx=−+ =
.
Câu 32.
22 2
11 1
lim 1 1 ... 1
23 n


−−




bằng
A.
3
2
. B.
1
. C.
1
2
. D.
1
4
.
Câu 33. Cho hình chóp
.S ABC
2SA a=
, tam giác
ABC
đều, tam giác
SAB
vuông cân tại
S
nằm trong
mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ
B
đến mặt phẳng
( )
SAC
bằng
A.
21
3
a
. B.
21
4
a
. C.
2 21
7
a
. D.
21
7
a
.
Câu 34. Cho
(
)
2
lim 5 5
x
x ax x
−∞
+ ++ =
, giá trị của
a
thuộc khoảng nào sau đây?
A.
( )
6;0
. B.
( )
12; 6−−
. C.
( )
0;6
. D.
( )
6;12
.
Câu 35. Cho hình lăng trụ đứng
.'' 'ABC A B C
có đáy
ABC
là tam giác đều cạnh
a
. Gọi
,MN
lần lượt trung
điểm các cạnh
'AA
'BB
. Mặt phẳng (α) đi qua
M
'B
, song song với cạnh
CN
, cắt lăng tr
.'' 'ABC A B C
theo thiết diện là một tam giác có diện tích bằng bao nhiêu, biết góc giữa (α) với mặt đáy
( )
ABC
bằng
0
60
?
A.
2
2a
. B.
2
3
4
a
. C.
2
3a
. D.
2
3
2
a
.
B. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Câu 36. Cho hàm số
( )
2
khi 1
32
khi 1
1
x mx x
fx
x
x
x
+≤
=
+−
>
.
Tìm
m
để hàm số đã cho liên tục tại
1x =
.
Câu 37. Cho biểu thức
( ) ( ) ( )
32
1
1 2 10 1
3
fx x m x m x= +−
với
m
là tham số thực.
Tìm tất cả các giá trị của
m
để
'( ) 0fx>
x∀∈
.
Câu 38. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy là hình chữ nhật với
2AB a=
,
AD a=
, hai mặt bên
( ), ( )SAB SAD
cùng vuông góc với mặt phẳng đáy
( )
ABCD
.
a) Chứng minh rằng
()SA ABCD
.
b) Gọi
P
là trung điểm của
CD
,
I
giao điểm của
AC
BP
. Biết khoảng cách từ điểm
C
đến mặt phẳng
SBP
bằng
2
a
. Tính góc giữa đường thẳng
SI
và mặt phẳng
ABCD
.
------------- HT -------------
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 35 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 506
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm