Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh năm học 2015-2016 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND HUYỆN...
PHÒNG GD&ĐT ...
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6
Năm học 2015 - 2016
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Họ tên học sinh:..........................................................................
Lớp: 6......
I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently
from the others. (Chọn từ cách phát âm khác với những từ còn lại)
1. A. twice B. swim C. skip D. picnic
2. A. hat B. lake C. cat D. man
3. A. usually B. hungry C. family D. my
4. A. cook B. book C. door D. look
II. Choose the best answer: (Chọn câu trả lời đúng)
1. The Mekong River is ....................................river in the world
A. longer B. long C. longest D. the longest
2. ..................... language do you speak? - I speak English.
A. which B. where C. when D. how
3. My brother .................... our grandmother next weekend.
A. visit B. are going to visit C. is going to visit D. am visiting
4. How ........... do you watch television? – Every evening.
A. many B. often C. much D. old
5. It’s very hot. Why ...................................go swimming?
A. don’t we B. not we C. let us not D. we don’t
6. What about .............................................by bus?
A. we go B. going C. to go D. go
7. How……………… is a sandwich? - It's 2,000 dong.
A. many B. much C. old D. often
8………….. is the weather like in the summer?
A. What B. Which C. How D. When
III. Give the correct form of each verb in brackets: (Chia động từ trong ngoặc cho đúng)
1. She (watch)……….............…………. TV at the moment
2. Let’s (play)……….............…………. Video games.
3. My mother (not listen)……….............…………. to the radio in the morning.
4. What she (do)……….............…………. now?
IV. Choose the best word or phrase for each numbered blank: (Chọn cụm từ, t đúng nhất để
điền vào chỗ trống)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Our country (1) ………. small and very beautiful. It has four seasons in a year. They are spring,
summer, fall and winter. It is warm in spring, hot in summer, cool in fall and cold in winter. When
(2)………. weather is warm, we often play volleyball, tennis or go fishing. When it is hot, we often
(3) ………. camping or go swimming. When it is cool we often play football or go jogging. When
the weather is cold, we often play basketball, skip or play video game. Our (4)……….season is
autumn because the weather is cool, so it is very good (5)………. our health.
1. A. is B. are C. has D. have
2. A. a B. it C. the D. an
3. A. goes B. to go C. go D. going
4. A. beautiful B. favorite C. like D. good
5. A. at B. to C. with D. for
V. Put the words in their correct orders: (Sắp xếp lại các t sau đ thành câu hoàn chỉnh)
1. hot/ often/ when/ I/ go swimming/ it/ is
……………………………………………………………………………
2. camping/ often/ do/ how/ you/ go?
……………………………………………………………………………
3. like/ the/ weather/ spring/ what/ is/ the/ in?
……………………………………………………………………………
4. trash/ in/ don’t/ country/ the/ throw
……………………………………………………………………………
5. to/ let’s/ zoo/ go/ the/
……………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6
Năm học 2015 - 2016
I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently
from the others: 2 điểm (Mỗi ý đúng 0,5 đ)
1. A. twice
2. B. lake
3. D. my
4. C. door
II. Choose the best answer: 2 điểm (Mỗi ý đúng 0,25 đ)
1. D. The longest
2. A. which
3. C. is going to visit
4. B. often
5. A. don’t we
6. B. going
7. B. much
8.A. What
III. Give the correct form of each verb in brackets: 1 điểm (Mỗi ý đúng 0,25 đ)
1. is watching
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. play
3. doesn’t listen
4. is she doing
IV. Choose the best word or phrase for each numbered blank: 2,5 điểm (Mỗi ý đúng 0,5
điểm)
1. A. is
2. C. the
3. C. go
4. B. favorite
5. A. at
V. Put the words in their correct order: 2,5 điểm (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
1. When it is hot, I often go swimming
2. How often do you go camping?
3. What is the weather like in the spring?
4. Don’t throw trash in the country
5. Let’s go to the zoo./.
Mời các bạn tham khảo các i tiếp theo tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-6

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6

Để giúp các bạn học sinh tự tin làm bài thi học kì sắp tới đây, trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh năm học 2015-2016 có đáp án rất hữu ích. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Để có một kì thi cuối kì 2 thành công nhất, ngoài việc luyện đề các bạn cũng cần nắm chắc toàn bộ cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đã được thầy cô trau dồi vừa qua. Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 do VnDoc.com sưu tầm đăng tải bao quát đầy đủ ngữ pháp trọng điểm và các dạng bài luyện tập cần cho kì thi học kì 2 sắp tới của các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

Đánh giá bài viết
18 1.890
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm