Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 năm 2019 - 2020 số 4

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 học kì 2 có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 6 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 6 cuối học kì 2 có đáp án được biên tập dưới nhiều dạng bài tập tiếng Anh học kì 2 lớp 6 thường gặp giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

A. USE OF ENGLISH

I. Chọn 1 đáp án đúng

1. .I’m going ……………..the Ngoc Son temple next week.

A. see

B. sees

C. to see

2. Lan and Nam often listen to music in ……………free time.

A. their

B. his

C. her

3. . How ………… do you eat fish ? – Once a week

A. many

B. often

C. long

4. He often rides his bikes ………… it is hot.

A. who

B. where

C. when

5 It’s always very hot in the ....................

A. winter

B. summer

C. fall

6. ………… are you from ? – I am from Japan.

A. Where

B. How

C. Who

7.Why don’t we to the museum ....................?

A. going

B. go

C. to go

8. Mai is …………………. than Hoa.

A. tall

B. taller

C. tallest

II. Viết dạng/ thì đúng của động từ trong ngoặc

1) I (not watch)…………………………….TV every night .

2) She (write)……………………………… a letter now.

3) They (visit) ………………………their grandparents tomorrow.

4) Let’s (play) …..………………… soccer.

III. Làm theo yêu cầu trong ngoặc

1. Winter is (cold) …………………….. than spring.

2. Mount Everest is the (high) ……………………… mountain in the world.

B. READING

Đọc kỷ đoạn văn rồi trả lời các câu hỏi

Joko is from Japan. She is Japanese. She lives in a house in the city. In front of her house there is a park. There are a lot of trees and flowers in the park. In Japanese there are four seasons; spring, summer, fall and winter. In winter the weather is very cold and it is snowy (có tuyết). In fall and spring, it is cool and dry and the leaves of trees turn to red and yellow. Mountains and streets look very beautiful. Summer is the hottest of the four seasons, but she likes summer because she can go swimming.

Trả lời các câu hỏi:

1 .Where is Joko from?

=>………………………………………………………………………………………………

2. Where does she live?

=>………………………………………………………………………………………………

3. How many seasons are there in Japan?

=>………………………………………………………………………………………………

4. Which season is the hottest?

=>………………………………………………………………………………………………

C.WRITING

Viết lại các câu với từ gợi ý

1. Let’s go to the Citadel. (Viết lại câu)

=>What about ……………………………………………………………

2. What/ weather / like /Danang / ? (Hoàn thành câu)

=> ………………………………..………………………………?

3. sometimes / We / sailing / in the fall / go. (Sắp xếp từ thành câu)

=> ……………………………………………….

4. What do you do in your free time? (Trả lời câu hỏi về bản thân)

=>………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

A. USE OF ENGLISH

I. Chọn 1 đáp án đúng

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - C; 5 - B; 6 - A; 7 - B; 8 - B;

II. Viết dạng/ thì đúng của động từ trong ngoặc

1) I (not watch)……………don't watch……………….TV every night .

2) She (write)…………is writing…………………… a letter now.

3) They (visit) ……………wil visit…………their grandparents tomorrow.

4) Let’s (play) …..………play………… soccer.

III. Làm theo yêu cầu trong ngoặc

1. Winter is (cold) …………colder………….. than spring.

2. Mount Everest is the (high) …………highest…………… mountain in the world.

B. READING

Đọc kỷ đoạn văn rồi trả lời các câu hỏi

1 - She is from Japan.

2 - She lives in the city.

3 - There are four seasons in Japan.

4 - Summer is the hottest season.

C.WRITING

Viết lại các câu với từ gợi ý

1 - What about going to the Citadel?

2 - What is the weather like in Danang?

3 - We sometimes go sailing in the fall.

4 - I often listen to music in my free time.

Download đề thi và đáp án tại: Đề kiểm tra 1 tiết Anh 6 kì 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
20 6.905
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm