Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021

Trang 1/3 - Mã đề 570
SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN
THƯỢNG
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021
Môn: TOÁN 11 (ĐỀ 2)
Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)
Số câu của đề thi: 38 câu Số trang: 03 trang
- Họ và tên thí sinh: .................................................... Số báo danh : ........................
A. TRẮC NGHIỆM (35 câu 7 điểm)
Câu 1: Cho hình lập phương
.' ' 'ABCD A B C D
. Khong cách t điểm
B
đến mt phng
'''ABC D
là:
A.
0.
B.
.AC
C.
.
BB
D.
Câu 2: Cho hàm s
( )
3
3.
fx x=
Giá tr ca
(
)
1
f
′′
bng
A.
9.
B.
12.
C.
18.
D.
24.
Câu 3:
0
sin
lim
x
x
x
bng
A.
0.
B.
.
+∞
C.
1.
D.
1.
Câu 4: Cho hình chóp
.S ABC
()SA ABC
và tam giác
SAC
vuông cân ti
A
. Góc giữa đường thng
SC
và mt phng
()ABC
bng
A.
90 .°
B.
30 .
°
C.
60 .°
D.
45 .°
Câu 5: Cho hai hàm số
(
)
fx
( )
gx
(
)
21f
=
( )
2 4.g
=
Đạo hàm ca hàm s
() ()gx f x
ti
điểm
2
x =
bng
A.
0.
B.
3.
C.
5.
D.
3.
Câu 6: Đạo hàm ca hàm s
( )
0y xx
= >
A.
1
.
2 x
B.
1
.
x
C.
1
.
2 x
D.
1
.
x
Câu 7: Đạo hàm ca hàm s
2yxx=
A.
2
1
2.
x
B.
1
2.
2 x
C.
1
2.
2 x
+
D.
2
1
2.
x
+
Câu 8: Giá tr ca
2
2
32
lim
(2 1)
n
n
+
bng:
A.
3
2
B.
+∞
C.
3
4
D.
4
3
Câu 9: Hàm s nào dưới đây liên tục ti
=
1
x
?
A.
=
2
()
1
x
fx
x
B.
=
+
1
()
1
x
fx
x
C.
=
−+
2
2
()
21
x
fx
xx
D.
= +() 3 3fx x
Câu 10: Cho hình lăng trụ đứng
.' ' 'ABC A B C
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
AA AC
′′
=
B.
()BB ABC
C. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là hình thang cân.
D. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là hình tam giác.
Câu 11: Cho hàm s
( )
fx
( )
12f
=
. Đạo hàm ca hàm s
( )
3 fx
tại điểm
1x =
bng
A.
1.
B.
1.
C.
6.
D.
5.
MÃ ĐỀ THI: 570
Trang 2/3 - Mã đề 570
Câu 12:
( )
3
1
lim 1
x
x
bng
A.
1.
B.
2.
C.
3.
D.
0.
Câu 13: Cho
f
là hàm s liên tục ti
0
x
. Đạo hàm ca
f
ti
0
x
là:
A.
0
00
0
lim
xx
fx x fx
xx

(nếu tồn tại giới hạn)
.
B.
 
0
.fx
C.
 
0
0
0
lim
xx
fx fx
xx
(nếu tồn tại giới hạn)
.
D.
 
00
.
fx x fx
x

Câu 14: Đạo hàm cấp hai của hàm s
2
yx x= +
A.
2.
B.
2.x
C.
2 1.x +
D.
2.
Câu 15: Giá tr ca
lim
2
n
π



bng:
A.
−∞
B. 1 C. 0 D.
+∞
Câu 16: Cho hai dãy số
( ), ( )
nn
uv
tha mãn
lim 1,lim
nn
uv= = +∞
. Giá trị ca
lim
n
n
u
v
bng:
A. 0 B.
1
C.
+∞
D.
1
Câu 17: Đạo hàm ca hàm s
cot 2
yx=
A.
2
2
.
sin 2
x
B.
2
1
.
cos 2x
C.
2
2
.
sin 2x
D.
2
1
.
cos 2x
Câu 18: Tiếp tuyến ca đ th hàm s
3
2yx x=
tại điểm
(
)
1; 1
M
có h s góc bng
A.
0.
B.
2.
C.
1.
D.
3.
Câu 19: Trong không gian, cho tam giác
.ABC
Vectơ
CB AC+
 
bng
A.
BA

B.
0
C.
.AB

D.
.CA

Câu 20: Cho hình chóp
.S ABC
ABC
là tam giác vuông tại C và
( ).SA ABC
Mệnh đề nào dưới đây
đúng ?
A.
( ).SB ABC
B.
( ).AB SBC
C.
( ).BC SAC
D.
( ).BC SAB
Câu 21: Trong không gian cho hai vectơ
,uv

to với nhau một góc
60°
,
1u =
2.v
=
Tích ng
.uv

bng
A.
1.
B.
2.
C.
3.
D.
3.
Câu 22: Khẳng định nào sau đây là SAI?
A. Góc giữa hai đường thẳng trong không gian luôn lớn hơn hoặc bằng
0°
và nhỏ hơn hoặc bằng
90 .°
B. Nếu hai đường thẳng
a
b
song song hoặc trùng nhau thì góc giữa chúng bằng
180°
.
C. Trong không gian, hai đường thẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng
90 .°
D. Vecto
a
khác vecto
0
được gọi là vecto chỉ phương của đường thẳng
d
nếu giá của
a
song song
hoặc trùng với đường thẳng
d
.
Câu 23: Đạo hàm ca hàm s
cos 3yx=
ti
2
x
π
=
A.
3
B.
0
C.
1
D.
3
Câu 24: Đạo hàm ca hàm s
osy cx=
A.
sin .x
B.
sin .x
C.
cos .x
D.
cos .x
Câu 25: Đạo hàm ca hàm s
cos siny xx=
A.
sin cos .xx−−
B.
cos sin .xx
C.
sin .x
D.
sin cos .
xx
Câu 26: Đạo hàm ca hàm s
2
2 cosyx x=
A.
2 2sin .xx
B.
2sin .xx+
C.
2 2 cos .xx+
D.
2 2sin .xx+
Trang 3/3 - Mã đề 570
Câu 27: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông tâm O có đường chéo
2AC BD a= =
,
( ),SO ABCD
.SO OB=
Khong cách t điểm
S
đến mt phng
()ABCD
bng
A.
2.a
B.
3.a
C.
.a
D.
2.a
Câu 28: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Có vô số mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.
B. Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tam giác thì nó vuông góc với cạnh còn lại của
tam giác đó.
C. Có ba mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.
D. Có hai mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.
Câu 29: Cho hàm s
(
)
(
)
1
0.
fx x
x
=
Khi đó
( )
fx
bng
A.
2
1
.
2x
B.
2
1
.
x
C.
2
1
.
x
D.
2
1
.
2x
Câu 30:
2
1
lim
2
x
x
x
+∞
+
bng:
A.
+∞
. B.
−∞
. C.
3
. D.
2
.
Câu 31: Đạo hàm ca hàm s
3
2
yx=
tại điểm
2x =
bng
A.
24.
B.
9.
C.
12.
D.
16.
Câu 32: Đạo hàm ca hàm s
( )
2
21yx= +
A.
2(2 1).
yx
= +
B.
4(2 1).yx= +
C.
2 1.yx
= +
D.
4.yx
=
Câu 33: Cho
( )
n
u
là cp s nhân lùi vô hạn vi
1
3u =
và công bi
1
.
2
q =
Tng ca
( )
n
u
bng:
A.
1.
B.
6.
C.
4
.
3
D.
3
.
2
Câu 34: Đạo hàm ca hàm s
( 1)yx x= +
A.
2
2 1.x +
B.
2 1.x
+
C.
2
2.xx
+
D.
4 1.
x
+
u 35: Cho hình chóp
.S ABCD
SB
vuông góc vi mt phng
( )
ABCD
. Mt phng
( )
ABCD
vuông
góc với mặt phẳng nào dưới đây ?
A.
( ).
SAD
B.
( ).SAC
C.
( ).SAB
D.
( ).SCD
B. TỰ LUẬN (3 câu 3 điểm)
Câu 1: Tính đạo hàm của hàm số
4
() 2 .y fx x x= =
Câu 2: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông.
SA
vuông góc với đáy,
H
là hình chiếu của
A
lên
SO
. Chứng minh đường thẳng
AH
vuông góc với
( )
SBD
.
Câu 3:
a) Cho a và b là các số thực khác 0. Biết
2
lim ( 4 2 2 ) 4.
x
x bx ax
+∞
+ +− =
Tìm a + b.
b) Cho hàm số
3
32yx x=−+ +
có đồ thị là (C). Tìm những điểm trên trục hoành sao cho từ đó kẻ được ba
tiếp tuyến đến đồ thị hàm số và trong đó có hai tiếp tuyến vuông góc với nhau.
________Hết________
Giáo viên ra đề
Nguyễn Thị Lan Anh

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 35 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn lớp 11, Tiếng Anh lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 331
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm