Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2020-2021

Trang 1/4- Mã Đề 147
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
Trường THPT Lương Ngọc Quyến
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2020- 2021
MÔN: TOÁN 11
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi 147
(Học sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên học sinh:..................................................................... Lớp: .............................
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm)
Câu 1:
Kết quả đúng của
2
25
lim
3 2.5
+
n
nn
A.
5
2
.
B.
5
2
.
C.
1
50
.
25
2
.
Câu 2:
Cho các hàm số
( )
(
)
,u ux v vx
= =
có đạo hàm trên khoảng
J
( )
0vx
với mọi
xJ
.
Mệnh đề nào sau đây
sai
?
A.
( )
' ''uv uv+=+
.
B.
( )
'
. '. '. .uv u v v u= +
C.
'
2
'. 'u u v vu
v
v

=


.
D.
'
2
1'v
v
v

=


.
Câu 3:
Kết quả đúng của
32
5
1
21
lim
21
→−
++
+
x
xx
x
A.
1
2
.
B.
2
.
C.
2
.
D.
1
2
.
Câu 4:
Tìm giới hạn
2
3
2 33
lim
43
+−
=
−+
x
x
C
xx
.
A.
+∞
.
B.
−∞
. C.
1
6
.
D.
0.
Câu 5:
Tìm
a
để hàm số
( )
2
2 khi 0
1 khi 0
+<
=
++
xa x
fx
xx x
liên tục tại
0=x
.
A.
1
2
.
B.
1.
C.
0.
D.
1
4
.
Câu 6:
Cho hình lập phương
.ABCD EFGH
. Hãy xác định góc giữa hai vectơ
AB

DH

.
A.
0
60
.
B.
0
120
.
C.
0
45
.
D.
0
90
.
Câu 7:
Trong các dãy số sau, dãy số nào
không phải
là cấp số cộng?
A.
8; 6; 4; 2; 0−−−−
.
B.
3;1;1;2;4−−
.
C.
13579
;;;;
22222
.
D.
1;1;1;1;1
.
Câu 8:
Tìm giới hạn
( )
4
2
1
lim
2
+
x
x
x
.
Trang 2/4- Mã Đề 147
A.
−∞
.
B.
2
.
C.
+∞
.
D.
1
.
Câu 9:
Cho hình hộp
.ABCD A B C D
′′
với tâm
O
. Hãy chỉ ra đẳng thức
sai
trong các đẳng thức sau
đây.
A.
AB AA AD DD
′′
+=+
   
.
B.
AC AB AD AA
′′
=++
   
.
C.
AB BC CC AD D O OC
′′
++ = + +
     
.
D.
'' 0
AB BC C D D A
′′
++ +=
   
.
Câu 10:
Khi |q|<1, hãy tìm giá trị đúng của
lim
n
q
.
A.
−∞
.
B.
1
.
C.
+∞
.
D.
0.
Câu 11:
Khẳng định nào sau đây
sai
?
A.
Nếu đường thẳng
d
vuông góc với hai đường thẳng nằm trong
( )
α
thì
( )
d
α
.
B.
Nếu đường thẳng
( )
d
α
thì
d
vuông góc với mọi đường thẳng trong
( )
α
.
C.
Nếu đường thẳng
d
vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong
( )
α
thì
d
vuông góc với
bất kì đường thẳng nào nằm trong
( )
α
.
D.
Nếu
( )
d
α
và đường thẳng
( )
//a
α
thì
da
.
Câu 12:
Cho hàm số
2
2
()
6
+
=
−−
x
fx
xx
. Khẳng định nào sau đây
đúng nhất
?
A.
Hàm số liên tục tại
2, 3=−=xx
.
B.
Hàm số chỉ gián đoạn tại
3.
x =
C.
Hàm số gián đoạn tại
2, 3=−=
xx
.
D.
Hàm số liên tục trên
.
Câu 13:
Cho hình chóp
.S ABCD
(
)
SA ABCD
. Hãy chọn khẳng định
đúng
.
A.
BC SC
.
B.
BC SD
.
C.
BC SB
.
D.
BC SA
.
Câu 14:
Hàm số
2018
( 2 1)=−+yx
có đạo hàm là
A.
2017
.4036( 2 1)x −+
B.
2017
4036( 2 1) .x
−+
C.
2017
2( 2 1)−+x
.
D.
2017
2018( 2 1)
−+x
.
Câu 15:
Cho hàm số
()y fx=
có đạo hàm tại
0
x
0
'( )fx
. Khẳng định nào sau đây
sai?
A.
0
0
0
0
() ( )
( ) lim .
xx
fx fx
fx
xx
=
B.
0
00
0
0
( ) ()
( ) lim .
xx
fx x fx
fx
xx
+−
=
C.
00
0
0
( ) ()
( ) lim .
h
fx h fx
fx
h
+−
=
D.
00
0
0
( ) ()
( ) lim .
x
fx x fx
fx
x
∆→
+∆
=
Câu 16:
Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
(
)
32
22=−−
fx x x
tại điểm có hoành độ
0
2= x
có phương
trình là
A.
20 22= yx
.
B.
20 16= yx
.
C.
48= yx
.
D.
20 22= +yx
.
Câu 17:
Cho phương trình
42
2 5 10x xx + +=
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào
đúng
?
A.
Phương trình không có nghiệm trong khoảng (-2;0).
B.
Phương trình có ít nhất hai nghiệm trong khoảng (0;2).
C.
Phương trình chỉ có một nghiệm trong khoảng (-2;1).
D.
Phương trình không có nghiệm trong khoảng (-1;1).
Câu 18:
Cho một cấp số cộng có
27;3
61
=
= uu
. Tìm d.
Trang 3/4- Mã Đề 147
A.
d = 5.
B.
d = 8.
C.
d = 6.
D.
d = 7.
Câu 19:
Đạo hàm của hàm số
3
yx=
tại điểm
2x =
bằng
A.
9.
B.
12.
C.
6.
D.
3.
Câu 20:
Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số nhân?
A.
Dãy số
(
)
n
u
, xác định bởi hệ:
( )
1
*
n n1
u1
u u 2 n :n 2
=
=+∈
B.
Dãy số
(
)
n
u
, xác định bởi công thức
n
n
u 31= +
với
*
n
.
C.
Dãy số
2, 2, 2, 2,..., 2, 2, 2, 2...
−− −−
D.
Dãy số các số tự nhiên
1,2,3,...
Câu 21:
Cho hình chóp tứ giác đều
.
S ABCD
có cạnh đáy bằng đáy
2
a
, đường cao bằng
2a
. Gọi
ϕ
là góc giữa mặt phẳng
(
)
SCD
(
)
ABCD
. Mệnh đề nào dưới đây là
đúng
?
A.
tan 3
ϕ
=
.
B.
tan 2.
ϕ
=
C.
2
tan
12
ϕ
=
.
D.
tan 2.
ϕ
=
Câu 22:
Cho hình chóp
.S ABC
có đáy
ABC
là tam giác cân tại
A
, cạnh bên
SA
vuông góc với đáy,
M
là trung điểm
BC
,
J
là trung điểm của
BM
. Góc giữa hai mặt phẳng
( )
SBC
( )
ABC
A.
góc
SMA
.
B.
góc
.SJA
C.
góc
.SBA
D.
góc
.SCA
Câu 23:
Cho hình lăng trụ đứng
.ABC A B C
′′
có đáy
ABC
là tam giác vuông tại
B
,
AB BC a= =
,
'3
BB a=
. Tính góc giữa đường thẳng
AB
và mặt phẳng
( )
BCC B
′′
.
A.
45°
.
B.
90°
.
C.
60°
.
D.
30
°
.
Câu 24:
Đạo hàm của hàm số
2
yx x=
A.
2
2.xx+
B.
2 1.x
2
2 1.x +
D.
2.x
Câu 25:
Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình thoi tâm O,
( )
SA ABCD
. Các khẳng định
sau, khẳng định nào
sai
?
A.
.SA BD
B.
.
SC BD
C.
.SO BD
D.
.AD SC
Câu 26:
Giá trị của
21
lim
2
+
=
n
A
n
bằng
A.
1
.
B.
2.
C.
−∞
.
D.
+∞
.
Câu 27:
Công thức nào sau đây là
đúng
với một cấp số cộng có số hạng đầu
1
u
, công sai d và số tự
nhiên
2n
?
A.
( )
1
1
n
uu n d=+−
.
B.
( )
1
1
n
uu n d=−−
.
C.
1
.
n
u ud= +
D.
( )
1
1
n
uu n d=++
.
Câu 28:
Đạo hàm của hàm số
7
3
22yx x
x
= −+
tại
1x =
bằng bao nhiêu?
A.
14.
B.
19.
C.
-1.
D.
-2.
Câu 29:
Hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình chữ nhật, cạnh bên
SA
vuông góc với đáy. Chọn
mệnh đề
đúng
trong các mệnh đề sau.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 35 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2020-2021. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn lớp 11, Tiếng Anh lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 223
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm