Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự, Phú Yên năm 2020-2021

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
Mã đề thi: 567
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NH 2020-2021
Môn: TOÁN 11
Thời gian làm bài: 90 phút;
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)
Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai:
A.
lim 2 0
n
B.
1
lim 0
3
n
C.
1
lim 0
2
n
D.
4
lim
3
n

Câu 2:
3
lim 3
x
x x

bằng
A.
3.
B.
.

C.
2.
D.
.

Câu 3: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3 2
2 3 1
y x x
tại điểm
1; 4
M
có hệ số góc bằng
A.
5.
B.
12.
C.
7.
D.
1.
Câu 4: Cho
u u x
v v x
là các hàm số có đạo hàm. Khẳng định nào sau đây sai
A.
'
' '
.
uv u v v u
B.
'
' '
.
u v u v
C.
'
' '
.
u v u v
D.
'
' '
2
.
u u v v u
v v
Câu 5: Cho hình lập phương
.
ABCD A B C D
có cạnh bằng
3 .
a
Khoảng cách từ
A
đến mặt phẳng
( )
ABCD
bằng
A.
.
a
B.
2 .
a
C.
.
2
a
D.
3 .
a
Câu 6: Cho hình chóp
.
S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông
( ).
SA ABCD
Mệnh đề nào dưới
đây sai?
A.
( ).
CD SAD
B.
( ).
BC SAB
C.
( ).
AC SBD
D.
( ).
BD SAC
Câu 7: Đạo hàm của hàm số
2
sin
y x x
A.
1 2sin .
x
B.
1 sin 2 .
x
C.
1 2cos .
x
D.
2cos .
x
Câu 8: Đạo hàm của hàm số
2
5 1
y x
A.
50 1.
y x
B.
'
50 10.
y x
C.
10 5.
y x
D.
10 1.
y x
Câu 9: Trong không gian, cho hình hộp
.
ABCD A B C D
. Vectơ
'
AB AD AA
bằng
A.
'
AC
B.
'
.
AD
C.
'
AB
D.
.
AC
Câu 10: Đạo hàm của hàm số
cos 2
y x
A.
2sin .
x
B.
2sin 2 .
x
C.
2sin 2 .
x
D.
2cos2 .
x
Câu 11:
3
2 1
lim
3
x
x
x
bằng
A.
1.
B.
.

C.
0.
D.
.

Câu 12: Trong không gian cho điểm
A
và mặt phẳng
( ).
P
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Có đúng một mặt phẳng đi qua
A
và vuông góc với
( ).
P
B. Có đúng hai mặt phẳng đi qua
A
và vuông góc với
( ).
P
C. Có vô số mặt phẳng đi qua
A
và vuông góc với
( ).
P
D. Không tồn tại mặt phẳng đi qua
A
và vuông góc với
( ).
P
Câu 13: Cho hàm số
( )
y f x
có đồ thị
( )
C
. Phương trình tiếp tuyến của
( )
C
tại điểm
0 0
;
M x y
A.
00 0
.
f xy y
x x
B.
00 0
.
f xy y
x x
C.
00 0
.
f xy y
x x
D.
00 0
.
f xy y
x x
Câu 14: Đạo hàm của hàm số
2
1
y
x
A.
3
1
.
x
B.
1
.
x
C.
3
2
.
x
D.
4
1
.
x
Câu 15: Đạo hàm của hàm số
2sin 3cos
y x x
A.
3sin 2cos .
x x
B.
3sin 2cos .
x x
C.
3sin 2 cos .
x x
D.
3sin 2 cos .
x x
Câu 16: Cho
n
u
là cấp số nhân với
1
3
u
và công bội
1
.
2
q
Gọi
n
S
là tổng của
n
số hạng đầu
tiên của cấp số nhân đã cho. Ta có
lim
n
S
bằng
A.
2.
B.
1
.
2
C.
6.
D.
3
.
2
Câu 17: Cho hàm số
f x
có đạo hàm
2 4
f x x
với mọi
.
x
Hàm số
( ) 2 3 1
g x f x x
có đạo hàm là
A.
2.
x
B.
2 6.
x
C.
4 8.
x
D.
4 11.
x
Câu 18: Cho hàm số
3
2 1 .
f x x
Giá trị của
1
f
bằng
A.
12.
B.
6.
C.
24.
D.
4.
Câu 19: Cho hình chóp đều
.
S ABCD
có tất cả các cạnh đều bằng
2
a
. Khoảng cách từ điểm
S
đến mặt phẳng
( )
ABCD
bằng
A.
2 .
a
B.
3 .
a
C.
.
a
D.
2 .
a
Câu 20: Cho hai dãy
n
u
n
v
thỏa mãn
lim 5
n
u
lim 4.
n
v
Giá trị của
lim 3 4
n n
u v
bằng
A.
1.
B.
6.
C.
5.
D.
1.
Câu 21: Giá trị thực của tham số
m
để hàm số
2
1 khi 2
1 khi 2
x x
f x
m x
liên tục tại
2
x
bằng
A.
5.
B.
2.
C.
3.
D.
1.
Câu 22:
2
2 3
lim
n n
bằng
A.
1.
B.
0.
C.
.

D.
1
.
2
Câu 23: Đạo hàm của hàm số
4
y x
tại điểm
4
x
bằng
A.
9.
B.
6.
C.
1.
D.
3.
Câu 24:
2
1
lim 3 2
x
x x
bằng
A.
1.
B.
1.
C.
.

D.
0.
Câu 25: Đạo hàm của hàm số
2 3
3 2
x
y
x
A.
2
5
.
3 2
x
B.
2
5
.
3 2
x
C.
2
13
.
3 2
x
D.
2
6
.
3 2
x
Câu 26: Đạo hàm của hàm số
sin cos
y x x x
A.
sin .
x x
B.
sin .
x x
C.
sin cos .
x x
D.
2cos sin .
x x x
Câu 27: Trong không gian, với
,
a b
là hai vectơ bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
.
ab a b
B.
cos , .
ab a b a b
C.
sin , .
ab a b a b
D.
cos , .
ab a b a b
Câu 28: Đạo hàm cấp hai của hàm số
2
3 2021 2020
y x x
A.
6.
B.
2020.
C.
2021.
D. 0
Câu 29: Khẳng định nào sau đây sai
A.
'
2
1 1
.
x x
B.
'
1
2
x
x
, với
0
x
C.
'
1
.
n n
x nx
với
n
nguyên dương D.
'
0
c
, với
c
hằng số
Câu 30: Đạo hàm của hàm số
tan cot
y x x
A.
2 2
1
.
sin .cos
x x
B.
tan cot
x x
C.
2 2
1
.
sin .cos
x x
D.
1
Câu 31: Hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật có bao nhiêu mặt là hình chữ nhật ?
A.
4.
B.
5.
C.
6.
D.
3.
Câu 32: Cho hình chóp
.
S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông cạnh
,
a
( )
SA ABCD
6.
SA a
Góc giữa đường thẳng
SC
và mặt phẳng
( )
ABCD
bằng
A.
45 .
B.
90 .
C.
30 .
D.
60 .
Câu 33: Cho hình chóp
.
S ABCD
SB
vuông góc với mặt phẳng đáy. Mặt phẳng
ABCD
vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây ?
A.
( ).
SAC
B.
( ).
SBD
C.
( ).
SCD
D.
( ).
SAD
Câu 34: Đạo hàm của hàm số
2
tan
y x
A.
2 cot
x
B.
2
C.
2
2 tan
cos
x
x
D.
2 tan .
x
Câu 35: Trong không gian cho hai vectơ
,
u v
tạo với nhau một góc
120
,
4
u
3.
v
Tích
vô hướng
.
u v
bằng
A.
3.
B.
6.
C.
2.
D.
3 3.
-----------------------------------------------
PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)
Câu 36: a) Tính
2
lim 2 3
x
x x x

b) Cho hàm số
3 5 1
, 2
( )
2
2 1 , 2
x
khi x
f x
x
m khi x
. Tìm
m
để hàm số
( )
f x
liên tục tại
điểm
2
x
.
Câu 37: a) Tính đạo hàm của hàm số
2
(3 1) 1
y x x

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự, Phú Yên năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự, Phú Yên năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự, Phú Yên năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 35 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự, Phú Yên năm 2020-2021. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn lớp 11, Tiếng Anh lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 48
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm