Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh - Đề 7

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
.............................................................................................................................................
tªn:
...................................................................
Líp
...........
SBD:
.................
Bµi 1: ( 5 ®iÓm ) Cho biÓu thøc :
A=
01,0:84,6316
)16(:19982002
a
a/ T×m gi¸ trÞ cña biÓu thøc A khi a = 1015
b/ T×m gi¸ trÞ nhiªn cña a ®Ó biÓu thøc A gi¸ trÞ nhá nhÊt ; gi¸ trÞ nhá nhÊt cña A
b»ng bao nhiªu ?
Bµi 2 ( 5 ®iÓm ) T×m tÊt c c¸c nhiªn 3 ch÷ , biÕt r»ng ®ã chia hÕt cho 6
ch÷ hµng chôc chia cho ch÷ hµng ®¬n ®îc th¬ng 2 d 1 .
Bµi 3 ( 5 ®iÓm ) B¹n Mai ®äc xong mét quyÓn s¸ch trong 3 ngµy . Ngµy ®Çu Mai ®äc ®îc
3
1
trang thªm 1 trang . Ngµy thø hai Mai ®äc ®îc
3
1
trang s¸ch thªm 3 trang n÷a .
Em h·y tÝnh xem quyÓn s¸ch b¹n Mai ®äc bao nhiªu trang ? Mçi ngµy Mai ®äc
®îc bao nhiªu trang ? BiÕt r»ng trang s¸ch Mai ®äc ngµy thø ba chØ b»ng
3
2
trang
s¸ch Mai ®äc ngµy ®Çu .
§Ò thi häc sinh giái
M«n : to¸n - Líp 5
Thêi gian : 90 phót ( Kh«ng Thêi gian giao ®Ò)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bµi 4 ( 5 ®iÓm ) Trong h×nh bªn cho biÕt :
AM=MD=DB
AN=NE=EC
a/ H·y t×m trªn h×nh nh÷ng tam gi¸c
diÖn tÝch b»ng nhau ? Gi¶i thÝch t¹i
sao?
b/ Cho biÕt diÖn tÝch tam gi¸c AMN = 3
cm
2
h·y tÝnh diÖn tÝch h×nh thang MNED
diÖn tÝch tam gi¸c ABC .
A
M
D
B
C
E
N
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
®¸p ¸n + BiÓu ®iÓm chÊm hsG M«n To¸n 5
Bµi 1:
( 5 ®iÓm )
Thay a = 1015 vµo biÓu thøc ta :
a/
A=
A=
684316
999:19982002
=
1000
22002
= 2
b/ A gi¸ trÞ nhá nhÊt khi gi¸ t nhÊt mÉu lu«n 1000.
sè nhÊt khi trõ lín nhÊt , tøc : 1998 : ( a-16 ) lín nhÊt, vËy chØ khi a 16
nhÊt , suy ra a= 17 ( a nhiªn) .
Gi¸ trÞ cña A khi ®ã : A =
250
1
.
Bµi 2. Gäi ph¶i t×m lµ abc ( a= 0 ; a < 9 ; b < 9 ; c < 9 ). Ta biÕt abc chia hÕt cho 6 suy
ra abc = 6.q ( 1) , q nhiªn , (1) ta còng thÊy abc võa chia hÕt cho 2 võa chia hÕt
cho 3 . Theo bµi ra ta : b = c x 2 + 1 , c ch½n , c < 4 b < 9 , c = 0 kh«ng thÓ
chia cho 0 .
VËy nÕu c = 2 ta b = 5 ; tæng c¸c ch÷ a + b + c = a + 5 + 2 cÇn chia hÕt cho 3.
Suy ra a = 2,5,8, Ta c¸c : 252 ; 552 ; 852
NÕu c = 4 ta : b = 9 tæng c¸c ch÷ a +b+c=a+9+4 ph¶i chia hÕt cho 3 .
VËy a= 2;5;8 . Ta ®îc c¸c : 294 ; 594 ; 894 .
TÊt c¸c sau tho¶ m·n ®Çu bµi : 252 ; 552 ; 852 ; 294 ; 594 ; 894 .
Bµi 3

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh - Đề 7 có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng bài tập đề thi học sinh giỏi lớp 5. Đây cũng là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề ôn tập cho các em để chuẩn bị cho các kì thi HSG lớp 5.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh đề 7 bao gồm 5 câu Tự luận có đáp án chi tiết và biểu điểm chấm cho từng câu, củng cố lại kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán, nắm được cấu trúc đề thi HSG cấp tỉnh.

Đề, bài ôn tập học sinh giỏi lớp 5 môn Toán

Trong thời gian ôn tập ở nhà, ngoài các đề nâng cao, đề thi học sinh giỏi, các em ôn tập các bài tập nghỉ dịch sau đây:

Phiếu bài tập lớp 5 - Ôn tập nghỉ dịch

Đánh giá bài viết
1 924
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 5 Xem thêm