Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11 năm học 2019 - 2020 trường THPT Mỹ Đức A, Hà Nội

VnDoc.com - Tải tài liệu, biểu mẫu, vbpl miễn phí
Trường THPT Mỹ Đức A
ĐỀ CHÍNH THỨC
--------
KỲ THI OLYMPIC LỚP 11 NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn: Toán
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
------------------- oOo -------------------
Họ tên thí sinh: ………………………………………..….. Số báo danh: …………
Câu 1. (5 điểm)
a) Giải phương trình lượng giác:
2 2
sin sin5 2cos 2cos 2
4 4
x x x x
.
b) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:
2 2
2sin 3sin cos 5cosy x x x x
.
Câu 2. (4 điểm)
a) Cho
, 2n n
hãy tính tổng
S
sau:
2 3 4
2.1 3.2 4.3 ... 1
n
n n n n
S C C C n n C
.
b) Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên n bảng một số tự nhiên thuộc đoạn
1;20 .
Tính xác suất để tổng các lập phương của ba số được viết ra chia hết cho 3.
Câu 3. (5 điểm)
a) Một tứ giác bốn góc tạo thành một cấp số nhân số đo góc lớn nhất gấp 8 lần
số đo góc nhỏ nhất. Tính số đo các góc của tứ giác.
b) Cho dãy số
được xác định bởi
1
1
1
2 3 ,
n
n n
u
u u n
.
Tìm công thức của số hạng tổng quát
n
u
theo
n
.
Câu 4. (5 điểm)
Cho mặt phẳng
hai đường thẳng chéo nhau
1 2
,d d
cắt
tại
. Gọi
đường thẳng thay đổi luôn song song với
, cắt
1
d
tại
,M
cắt
2
d
tại
.N
Đường
thẳng
d
qua
N
luôn song song với
1
d
cắt
tại
N
.
a) Tứ giác
AMNN
hình gì?
b) Tìm tập hợp các điểm
.N
c) Gọi
O
trung điểm của
,AB I
trung điểm của
.MN
Chứng minh rằng
OI
đường thẳng cố định khi
M
di động.
Câu 5. (1 điểm)
Cho các số thực dương
, ,x y z
thỏa mãn điều kiện:
1.xyz
Tìm giá trị nhỏ nhất của
biểu thức
H
biết:
VnDoc.com - Tải tài liệu, biểu mẫu, vbpl miễn phí
2 2 2
.
2 2 2
x y z y z x z x y
H
y y z z z z x x x x y y
------------------- HẾT -------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM THI OLYMPIC MÔN TOÁN LỚP 11
Câu 1
5,0 đ
Nội dung
Điểm
a)
3,0 đ
sin sin5 1 cos 2 1 cos 4
2 2
PT x x x x
0,5 đ
sin sin5 sin2 sin4x x x x
0,5 đ
2sin3 cos2 2sin3 cosx x x x
0,5 đ
sin3 0
cos2 cos
x
x x
0,5 đ
3
2 2
2 2
x k
x x k
x x k
0,5 đ
3
2
3
2
3
k
x
k
x k x
k
x
0,5 đ
b)
2,0 đ
2 2
2sin 3sin cos 5cos
1 cos 2
3
1 cos 2 sin 2 5.
2 2
3 3 7
cos 2 sin 2
2 2 2
y x x x x
x
x x
x x
0,5 đ
3 2 7
cos 2
2 4 2
x
0,5 đ
Giá trị nhỏ nhất của hàm số :
min
7 3 2
2 2
y
đạt được tại
5
,
8
x k k
Z
0,5 đ
Giá trị lớn nhất của hàm số :
max
7 3 2
2 2
y
đạt được tại
,
8
x k k
Z
0,5 đ
Câu 2
4,0 đ
Nội dung
Điểm
a)
Số hạng tổng quát
1
k
k n
u k k C
0,5 đ
VnDoc.com - Tải tài liệu, biểu mẫu, vbpl miễn phí
2,0 đ
2
2
!
1
! !
1 2 !
2 ! 2 2 !
1 2
n
k
n
n
u k k
k n k
n n n
k n k
n n C k n
0,5 đ
0 1 3 2
2 2 3 2
1 ...
n
n n n n
S n n C C C C
0,5 đ
2
1 .2
n
S n n
0,5 đ
b)
2,0 đ
Số phần tử của không gian mẫu là:
3
20n  
0,25 đ
Đoạn
1;20
6 số chia hết cho 3; 7 s chia cho 3 1; 7 số chia cho 3
2.
0,25 đ
Với mọi số tự nhiên
n
ta luôn
3
1 1 3n n n n n
.
Do đó tổng lập phương của ba số chia hết khi chỉ khi tổng của ba số đó chia
hết cho 3.
0,5 đ
TH1: Cả 3 số được viết chia hết cho 3:
3
6
khả năng xảy ra
TH2: Cả 3 số được viết chia cho 3 1:
3
7
khả năng xảy ra.
TH3: Cả 3 số đều chia cho 3 2 :
3
7
khả năng xảy ra.
TH4: Cả 3 số được viết gồm 1 số chia hết cho 3; 1 số chia 3 1 1 số chia 3
2:
6.7.7.3!
khả ng xảy ra
0,5 đ
Số kết quả thuận lợi
3 3 3
6 7 7 6.7.7.3! 2666
0,25 đ
Xác suất cần tính
3 3 3
3
6 7 7 6.7.7.3! 1333
20 4000
P
0,25 đ
Câu 3
5,0 đ
Nội dung
Điểm
a)
2,5 đ
Giả sử bốn góc A, B, C, D
A B C D
theo thứ t lập thành cấp số nhân
với công bội
q
. Ta
2
3
B qA
C q A
D q A
0,5 đ
Ta hệ
360
8
A B C D
D A
2 3
3
1 360
. 8
A q q q
A q A
0,5 đ
0,5 đ
2
24
q
A
0,5 đ
Suy ra
48 , 96 , 192B C D
0,5 đ
b)
Với mọi
n
, ta có :
1
1 1
2 3 3 2 3
n n n
n n n n
u u u u
0,5 đ

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11 năm học 2019 - 2020 trường THPT Mỹ Đức A

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11 năm học 2019 - 2020 trường THPT Mỹ Đức A, Hà Nội để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập cho kì thi học sinh giỏi sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11 năm học 2019 - 2020 trường THPT Mỹ Đức A, Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 5 câu tự luận, thí sinh làm đề trong thời gian 150 phút và có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11 năm học 2019 - 2020 trường THPT Mỹ Đức A, Hà Nội, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 374
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 11 Xem thêm