Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh số 5

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh 4

Nằm trong bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4, đề thi môn tiếng Anh đầu năm lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát chương trình tiếng Anh đã học giúp các em ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Exercise 1: Chọn từ khác loại

1. A. how B. fine C. what D. who
2. A. see B. meet C. thank D. my
3. A. my B. she C. he D. you
4. A. is B. are C. I D. am
5. A. classroom B. library C. school D. goodbye

Exercise 2: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh

1. My / this / school / is

.………………………………………............................

2. Please / go / out / may / I ?

………………………………………...................

3. Name / what/ your / is?

……………………………..............................…………

4. Up / stand / please

.……………………………………....................................…

5. Nice / meet / to / you

.………………………………….……..........................…

Exercise 3: Nối câu

1. What’s your name? a. Nice to meet you, too.
2. Is your book big? b. I’m fine, thanks.
3. Nice to meet you c. See you later
4. How are you today? d. Yes, it is.
5. Goodbye e. My name’s Nga

Exercise 4: Chọn đáp án đúng

1. Hello. My name is Linda.

A. See you later.

B. hi. I’m Mary

C. goodbye

2. What’s your name?

A. Fine, thanks

B. nice to meet you

C. my name is Lili

3. May I go out?

A. Sure

B. see you later

C. good bye

4. Who’s she?

A. My name is Alan

B. she’s my friend

C. I’m fine, thanks

5. Is it your pen?

A. Fine, thanks

B. it’s big

C. yes, it is.

Exercise 5: Hoàn thành câu sau

1. Sh_ is Mary.

2. He is m_ fr_ _nd

3. Th_s is my cl_ssr_ _m

4. Is i_big?

5. No, it i_n’t. It is sma_l

Exercise 6: Viết câu trả lời để hoàn thành đoạn hội thoại

1. A: This is my school

B: What’s its name?

A: ………………………………… ...

B: Is it big?

A: …………………………………

2. A: Do you like toys?

B: Yes,…………………………

A: How many dolls do you have?

B:……………………………………

A: Do you have any puzzle?

B:……………………………………

Đáp án có trong file tải: Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 158
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm