Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Hóa có đáp án và lời giải chi tiết số 4

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI THỬ CHUẨN CẤU TRÚC MINH
HỌA
ĐỀ 4
THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian
phát đề
Họ tên học sinh: ....................................................................
Số báo danh: ..............................................................................
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K =
39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 41. Kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất?
A. Cs. B. Fe. C. Cu. D. Cr.
Câu 42. Kim loại nào sau đây tan tốt trong nước dư ở điều kiện thường?
A. Na. B. Al. C. Be. D. Mg.
Câu 43. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?
A. Fe. B. Cu. C. Mg. D. Ag.
Câu 44. Kim loại nào sau đây không bị thụ động hóa bởi dung dịch H
2
SO
4
đặc, nguội?
A. Cu. B. Fe C. Al D. Cr.
Câu 45. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là CO?
A. Mg. B. Al. C. Ag. D. Fe.
Câu 46. Thạch cao nung được dùng để đúc tượng khi trộn với nước thì giãn nở về thể tích,
nên rất ăn khuôn. Công thức của thạch cao nung là
A. CaSO
4
. B. CaSO
4
.H
2
O. C. CaCO
3
. D.
CaSO
4
.2H
2
O.
Câu 47. Các đồ vật bằng nhôm bền trong không khí vì có lớp chất X bảo vệ. Chất X là
A. Al(OH)
3
. B. Al
2
(SO
4
)
3
. C. Al
2
O
3
. D. AlCl
3
.
Câu 48. Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp thì catot thu được khí nào
sau đây?
A. H
2.
B. Cl
2.
C. CO
2
. D. O
2.
Câu 49. Hóa chất nào sau đây được dùng để nhận biết MgO và Al là
A. dung dịch NaOH. B. dung dịch NaCl. C. dung dịch KNO
3
. D. nước.
Câu 50. Kim loại Fe không phản ứng với
A. khí Cl
2
, t
o
. B. dung dịch H
2
SO
4
loãng, nguội.
C. dung dịch AgNO
3
. D. dung dịch AlCl
3
.
Câu 51. Tên gọi của Cr(OH)
3
có tên gọi là
A. crom(III) oxit. B. crom(II) hiđroxit. C. crom(VI) oxit. D.
crom(III) hiđroxit.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 52. Trong tự nhiên, khí X được sinh ra nhờ quá trình quang hợp của cây xanh. Khí X là
A. H
2
. B. N
2
. C. O
2
. D. CO.
Câu 53. Thủy phân este CH
3
COOC
2
H
5
trong dung dịch NaOH, thu được muối nào sau đây?
A. C
2
H
5
COONa. B. C
2
H
5
ONa. C. CH
3
COONa. D.
CH
3
CONa.
Câu 54. Muối nào sau đây được sử dụng làm xà phòng?
A. Natri axetat. B. Natri stearat. C. Kali fomat. D. Kali
propionat.
Câu 55. Chất nào sau đây không bị thủy phân trong dung dịch H
2
SO
4
loãng, đun nóng?
A. Fructozơ. B. Amilozơ. C. Saccarozơ. D.
Amilopectin.
Câu 56. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tính chuyển màu xanh?
A. H
2
NCH
2
COOH. B. CH
3
NHCH
3
. C. NaCl. D.
CH
3
COOH.
Câu 57. Số nguyên tử cacbon trong phân tử axit glutamic là
A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.
Câu 58. Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
A. Poli(metyl metacrylat). B. Poli(vinyl clorua).
C. Tơ nilon-6,6. D. Cao su buna.
Câu 59. Khi nhiệt phân hoàn toàn muối X thu sản phẩm gồm kim loại, NO
2
và O
2
. Muối X là
A. NaNO
3
. B. Mg(NO
2
)
2
. C. Zn(NO
3
)
2
. D.
AgNO
3
.
Câu 60. Chất hữu cơ nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng anken?
A. C
3
H
8
. B. C
2
H
2
. C. CH
4
. D.
C
4
H
8
.
Câu 61. Ion kim loại o sau đây tính oxi hóa mạnh tác dụng diệt khuẩn nên được dùng
trong mỹ phẩm, tủ lạnh, máy điều hòa,…ở dạng nano là
A. Al
3+
. B. Ag
+
. C. Fe
3+
. D. Cu
2+
.
Câu 62. Trong các tơ sau: tơ nitron, tơ visco, tơ nilon–6,6, tơ capron, có bao nhiêu tơ hóa học?
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 63. Nung 21,4 gam Fe(OH)
3
nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được m gam một
oxit. Giá trị của m là
A. 8. B. 14. C. 12. D. 16.
Câu 64. Cho dung dịch KOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu trắng hơi xanh. Để kết
tủa này ngoài không khí một thời gian thì chuyển dần sang màu nâu đỏ. Chất X
A. FeCl
3
. B. CuSO
4
. C. Mg(NO
3
)
2
. D. FeCl
2
.
Câu 65. Cho 12,6 gam hỗn hợp Mg Al tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
(dư), thu được 70,2
gam hỗn hợp muối và V lít khí H
2
. Giá trị của V là
A. 8,96. B. 17,92. C. 26,88. D. 13,44.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 66. Cho este X (C
4
H
6
O
2
) mạch hở tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu Y
và Z. Biết Y và Z đều có tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của X là
A. CH
2
=CH-COO-CH
3
. B. HCOO-CH=CH-CH
3
.
C. HCOO-CH
2
-CH=CH
2
. D. HCOO-C(CH
3
)=CH
2
.
Câu 67. Trong điều kiện thường, X chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X cấu trúc mạch
không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit, thu được chất Y còn được
gọi là đường nho. Tên gọi của X, Y lần lượt là
A. xenlulozơ và fructozơ. B. tinh bột và saccarozơ.
C. xenlulozơ và glucozơ. D. saccarozơ và glucozơ.
Câu 68. Tiến hành thủy phân m gam bột gạo chứa 81% tinh bột, lấy toàn bộ lượng glucozơ thu
được thực hiện phản ng tráng gương, thu được 5,4 gam bạc kim loại. Biết hiệu suất của quá
trình thủy phân đạt 80%. Giá trị của m là
A. 5,00. B. 6,25. C. 4,00. D. 10,00.
Câu 69. Cho 7,2 gam etylamin vào dung dịch HNO
3
loãng , sau khi kết thúc phản ứng thu
được m gam muối. Giá trị của m là
A. 17,28. B. 12,88. C. 13,04. D. 17,12.
Câu 70. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Phenylamoni clorua là muối dễ tan trong nước.
B. Dung dịch Ala–Gly–Gly có phản ứng màu biure.
C. Dung dịch anilin làm đổi màu quỳ tím.
D. Tơ nilon–6,6 thuộc loại tơ poliamit.
Câu 71. Hấp thụ hết một lượng khí CO
2
vào 400 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch X.
Nhỏ từ từ từng giọt đến hết X o 200 ml dung dịch H
2
SO
4
1M, thu được 6,72 lít khí CO
2
(đktc)
và dung dịch Y. Cho dung dịch BaCl
2
dư vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 105,70. B. 95,85. C. 66,30. D. 76,15.
Câu 72. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch Ba(OH)
2
đến dư vào dung dịch NH
4
HSO
4
.
(b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO
3
)
2
.
(c) Cho dung dịch HNO
3
tới dư vào dung dịch FeCO
3
.
(d) Cho từ từ và khuấy đều dung dịch H
2
SO
4
vào lượng dư dung dịch Na
2
CO
3
.
(e) Cho FeS tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được chất khí
A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 73. Hỗn hợp X gồm axit oleic, axit stearic triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn
hợp X cần vừa đủ 2,89 mol O
2
thu được 2,04 mol CO
2
. Mặt khác m gam hỗn hợp X làm mất màu
vừa đủ 12,8 gam brom trong CCl
4
. Nếu cho m gam hỗn hợp X phản ng với dung dịch NaOH
đun nóng (vừa đủ) thu glixerol dung dịch chứa hai muối. Khối lượng của Y trong m gam hỗn
hợp X là
A. 18,72. B. 17,72. C. 17,78. D.
17,76.

Đề phát triển theo đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Hóa số 4 được VnDoc sưu tầm và đăng tải bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, được biện soạn theo cấu trúc đề thi minh họa 2021 môn Hóa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Để giúp các em học sinh lớp 12 ôn thitốt nghiệp THPT 2021, VnDoc giới thiệu các đề thi thử được biên soạn theo cấu trúc đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021. Đây là tài liệu hay và hữu ích giúp các em luyện tập kỹ các dạng bài thường có trong đề thi chính thức, từ đó đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Hóa có đáp án số 4, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 735
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm