Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Thị xã Quảng Trị lần 1 có đáp án

Trang 1/6 - Mã đề 001
SỞ GD & ĐT QUẢNG TR
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN I NĂM 2021
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu)
(Đề có 06 trang)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: Khi đặt
3
x
t
thì phương trình
11
9 3 30 0
xx
tr thành:
A.
2
3 10 0.tt 
B.
C.
2
2 1 0.tt 
D.
2
10 0.tt 
Câu 2: H nguyên hàm ca hàm s
23
e
x
fx
A.
23
1
e.
2
x
C
B.
23
1
e.
3
x
C
C.
23
2e .
x
C
D.
23
e.
x
C
Câu 3: Trong không gian
,Oxyz
cho hai điểm
2;2; 1A
4;2; 9B 
. Mt cầu đường kính
AB
có phương trình là:
A.
22
2
6 8 25.x y z
B.
2 2 2
1 2 5 5.x y z
C.
22
2
6 8 25.x y z
D.
2 2 2
1 2 5 25.x y z
Câu 4: Trong không gian
,Oxyz
cho đường thng
13
:.
2 1 3
x y z
d


Phương trình tham số ca
đường thng
d
A.
2
1 3 .
3
xt
yt
z

B.
12
3.
3
xt
yt
zt

C.
2
1 3 .
3
xt
yt
z

D.
12
3.
3
xt
yt
zt

Câu 5: Tích phân
2
1
1
2dx
x



bng
A.
ln2 1.
B.
ln2 3.
C.
ln2 1.
D.
ln2 2.
Câu 6: Tim cn ngang ca đ thm s
24
1
x
y
x
là đưng thng:
A.
1.y
B.
2.y 
C.
4.y 
D.
2.y
Câu 7:
23
lim
45
n
n
bng
A.
3
.
5
B.
3
.
2
C.
1
.
2
D.
5
.
4
Câu 8: Cho hai s phc
1
2zi
2
1zi
. Trên mt phng tọa độ
Oxy
, điểm biu din ca s
phc
12
2 zz
có ta đ
A.
1; 5
. B.
5; 1
. C.
0; 5
. D.
5; 0
.
Câu 9: Kí hiu
,ab
lần lượt là phn thc và phn o ca s phc
3 2 2i
. Tìm
a
,
b
.
A.
3; 2 2.ab
B.
3; 2.ab
C.
3; 2.ab
D.
3; 2 2.ab
Câu 10: Tp nghim ca bất phương trình
3
log 5 1x
A.
2; .S 
B.
3;5 .S
C.
0;2 .S
D.
2;5 .S
Mã đề 001
Trang 2/6 - Mã đề 001
Câu 11: Cho hàm s
y f x
có bng biến thiên như sau:
S nghim thc của phương trình
2
4fx
A.
4.
B.
3.
C.
6.
D.
5.
Câu 12: Để chế to ra một cái đinh ốc, người ta đúc một vt bng thép
hình dạng như hình bên. Trong đó, phn phía trên có dng là một hình lăng trụ
lục giác đều có chiu cao bằng 3 cm độ dài cạnh đáy bng 4 cm; phn phía
dưới dng mt hình tr trc trùng vi trc của lăng trụ đều phía trên,
chiu cao bằng 12 cm chu vi đường tròn đáy bằng mt na chu vi đáy của
lăng trụ. Biết mi m
3
thép giá
m
triệu đồng. Khi đó, giá nguyên liệu để
làm mt vật như trên gn nht vi kết qu nào dưới đây?
A. 53,72m đồng. B. 26,22 m đồng. C. 262,2m đồng. D. 537,2m đồng.
Câu 13: Đồ th ca hàm s nào dưới đây có dạng như
hình bên?
A.
42
2 1.y x x
B.
42
2 1.y x x
C.
32
3 1.y x x
D.
32
3 1.y x x
Câu 14: Giá tr nh nht ca hàm s
2
2
yx
x

trên đon
1
;2
2



bng:
A.
3.
B.
17
.
4
C.
5.
D.
10.
Câu 15: Cho hàm s
y f x
xác định liên tục trên đoạn
3;3
bng xét dấu đạo hàm như
sau:
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại
3.x
B. Hàm số đạt cực tiểu tại
3.x 
C. Hàm số đạt cực đại tại
1.x
D. Hàm số đạt cực đại tại
2.x 
Câu 16: Đặt
3
log 5 a
, khi đó
3
3
log
25
bng
A.
1
.
2a
B.
1.
2
a
C.
1 2 .a
D.
1.
2
a
Câu 17: Trong không gian
,Oxyz
cho đường thng
12
:
1 2 3
x y z
d


mt phng
:P
2 2 3 0.x x z
Gi
M
là điểm có hoành độ âm thuộc đường thng
d
sao cho khong cách t
M
đến
P
bằng 2. Tung độ ca
M
bng
A.
31.
B.
5.
C.
3.
D.
21.
Trang 3/6 - Mã đề 001
Câu 18: Trong không gian
,Oxyz
cho hai vec
2;1;5u 
2;3; 1 ,v m m m
tham s.
Tìm
m
để
u
vuông góc vi
.v
A.
4.m 
B.
4.m
C.
3.m 
D.
3.m
Câu 19: Tìm giá tr cc tiu
CT
y
ca hàm s
3
.34y x x
A.
1.
CT
y
B.
1.
CT
y 
C.
6.
CT
y 
D.
2.
CT
y 
Câu 20: Trong không gian
,Oxyz
cho mt phng
:3 2 0.P x z
Vectơ nào sau đây vectơ
pháp tuyến ca
?P
A.
3
3;0; 1 .n 
B.
2
3; 1;2 .n 
C.
1
0;3; 1 .n 

D.
4
3; 1;0 .n 
Câu 21: Cho hàm s bc bn
42
41y x x
parabol
2
,y x k
vi
k
đồ th như hình bên. Gọi
1 2 3
,,S S S
lần lượt din tích ca
phn hình phẳng được đậm tương ng trong hình v. Khi
1 3 2
S S S
thì
k
thuc khoảng nào dưới đây?
A.
3
0; .
7



B.
9 11
;.
54



C.
11
;3 .
4



D.
39
;.
75



Câu 22: Cho hàm s
y f x
đạo m
2
' 2 3, .f x x x x  
Mệnh đề nào ới đây
đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
1;3 .
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
1;3 .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
;3 .
D. Hàm số đồng biến trên khoảng
3; .
Câu 23: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông tâm
,O
cnh
.a
Cnh bên
SA
vuông góc với đáy
0
60SBD
(tham
kho hình bên). Khong cách giữa hai đường thng
AB
SO
bng
A.
2
.
2
a
B.
2
.
5
a
C.
5
.
5
a
D.
5
.
2
a
Câu 24: Cho hàm s
y f x
đạo hàm liên tục trên đoạn
0;1
tho mãn
2
' 2 4,f x xf x f x x
0;1 .x
Biết
1 3.f
Tích phân
1
2
0
df x x
bng
A.
19.
B.
13.
C.
19
.
3
D.
13
.
3
Câu 25: Cho s phc
z
tho mãn
2 7 3 .z z i z
Tính
.z
A.
25
.
4
z
B.
13
.
4
z
C.
3.z
D.
5.z

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Thị xã Quảng Trị lần 1 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em ôn tập tốt cho kì thi THPT Quốc gia 2021 sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Thị xã Quảng Trị lần 1, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 548
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm