Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý chuẩn cấu trúc Đề minh họa 2021 có đáp án chi tiết số 7

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI THỬ CHUẨN CẤU
TRÚC MINH HỌA
ĐỀ 7
(Đề thi 04 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM
2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề
--------------------------
Câu 1[TH]: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiểu
0
cos t
u U V
. Kí hiệu
, ,
R L C
U U U
tương ứng điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R,
cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L t điện C. Nếu
2
2
3
R
L C
U
U U
thì pha của dòng điện so
với điện áp là:
A. Trễ pha
3
. B. trễ pha
C. sớm pha
3
D. sớm pha
.
Câu 2[NB]: Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình
cos
x A t
. Động năng của vật tại thời điểm t là
A.
2 2 2
1
cos
2
mA t
B.
2 2 2
sin
mA t
C.
2 2 2
1
sin
2
mA t
D.
2 2 2
2 sin
mA t
Câu 3[TH]: Một xo khối lượng không đáng kể, bố trí thẳng đứng, đầu trên cố định. Khi
gắn vật khối lượng
1
200m
g vào thì vật dao động với chu
1
3 
s. Khi thay vật khối
lượng
2
m
vào lò xo trên, chu kì dao động của vật là
2
1,5
s. Khối lượng
2
m
A. 100 g. B. 400 g. C. 800 g. D. 50 g.
Câu 4[NB]: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm
A. mà thời gian mà sóng truyền giữa hai điểm đó là một chu kì.
B. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động vuông pha.
C. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
D. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha
Câu 5[NB]: Đặt vào hai đầu đoạn mạch
RLC
không phân nhánh một điện áp xoay
chiều
0
cos
u U t V
. Ký hiệu
, ,
R L C
U U U
tương ứng điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở
thuần R, cuộn y thuần cảm (cảm thuần) L tụ điện C. Nếu
3 0,5
R L C
U U U
thì dòng điện
qua đoạn mạch:
A. trễ pha
so với điện áp hai đầu đoạn mạch.
B. trễ pha
so với điện áp hai đầu đoạn mạch.
C. trễ pha
3
so với điện áp hai đầu đoạn mạch.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
D. sớm pha
so với điện áp hai đầu đoạn mạch.
Câu 6[NB]: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L dao động tự do với tần số góc
A.
2
LC
. B.
2
LC
. C.
LC
. D.
1
LC
.
Câu 7[TH]: Trên một sợi dây dài 2 m đang sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài
2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 100 m/s. B. 40 m/s. C. 80 m/s. D. 60 m/s.
Câu 8[NB]: Quang phổ liên tục
A. Phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.
B. Phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.
C. Không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.
D. Phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.
Câu 9[NB]: Phát biểu nào là sai?
A. Các đồng vị phóng xạ đều không bền.
B. Các nguyên tử mà hạt nhân cùng số prôtôn nhưng số nơtrôn (nơtrôn) khác nhau gọi
là đồng vị.
C. Các đồng vị của cùng một nguyên tố số nơtrôn khác nhau n tính chất hóa học khác
nhau.
D. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn.
Câu 10[NB]: Dao động điều hòa của con lắc lò xo đổi chiều khi hợp lực tác dụng lên vật
A. bằng không. B. có độ lớn cực đại. C. có độ lớn cực tiểu. D. đổi chiều.
Câu 11[NB]: Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp
song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm. Khi đó chùm tia khúc xạ
A. Vẫn chỉ là chùm tia sáng hẹp song song.
B. Gồm hai chùm tia sáng hẹp chùm màu vàng chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của
chùm màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm.
C. Gồm hai chùm tia sáng hẹp chùm màu vàng chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của
chùm màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm.
D. Chỉ là chùm tia màu vàng còn chùm tia màu chàm thì bị phản xạ toàn phần.
Câu 12[TH]: Một máy biến thế cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay
chiều hiệu điện thế hiệu dụng 220 V. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp
để hở là 484 V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là:
A. 2500. B. 1100. C. 2000. D. 2200.
Câu 13[NB]: Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp ngược pha S
1
S
2
, biên độ khác nhau thì những điểm nằm trên đường trung trực sẽ
A. dao động với biên độ bé nhất.
B. đứng yên, không dao động.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. dao động với biên độ lớn nhất.
D. dao động với biên độ có giá trị trung bình
Câu 14[TH]: Gọi A
M
v
lần lượt biên độ vận tốc cực đại của một vật trong dao động
điều hoà;
0
Q
0
I
lần lượt điện ch cực đại trên một bản t điện cường độ dòng điện cực
đại trong mạch dao động LC đang hoạt động. Biểu thức
M
v
A
có cùng đơn vị với biểu thức:
A.
0
0
I
Q
. B.
2
0 0
Q I
. C.
0
0
Q
I
. D.
2
0 0
I Q
.
Câu 15[NB]: Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?
A. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa.
B. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
C. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng nhanh.
D. Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.
Câu 16[TH]: Một mạch dao động điện t lí tưởng gồm cuộn cảm thuần t điện điện dung
thay đổi được. Trong mạch đang dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện giá trị
20 pF thì chu dao động riêng của mạch dao động
3
s
. Khi điện dung của tụ điện giá trị
180 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là
A.
1
9
s
B.
1
27
s
C.
9
s
D.
27
s
Câu 17[NB]: Khi sóng âm đi từ môi trường không khí vào môi trường rắn
A. biên độ sóng tăng lên. B. tần số sóng tăng lên.
C. năng lượng sóng tăng lên D. bước sóng tăng lên.
Câu 18[NB]: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm bóng đèn và cuộn cảm mắc nối tiếp.
Lúc đầu trong lòng cuộn cảm có lõi thép. Nếu rút lõi thép ra từ từ khỏi cuộn cảm thì độ
sáng bóng đèn
A. tăng lên. B. giảm xuống. C. tăng đột ngột rồi tắt. D. không đổi.
Câu 19[NB]: Các cuộn dây của phần cảm và phần ứng đều được quấn trên các lõi thép
silic để:
A. Tránh dòng điện Phuco. B. Tăng cường từ thông qua các cuộn
dây.
C. Dễ chế tạo. D. Giảm từ thông qua các cuộn dây
Câu 20[TH]: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng người ta sử dụng ánh sáng đơn sắc.
Giữa hai điểm M và N trên màn cách nhau 9 (mm) chỉ có 5 vân sáng mà tại M là một trong 5 vân
sáng đó, còn tại N là vị trí của vân tối. Xác định vị trí vân tối thứ 2 kể tư vân sáng trung tâm.
A. ±3 mm. B. ±0,3 mm. C. ±0,5 mm. D. ±5 mm.
Câu 21[NB]: Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của vận tốc theo li độ trong dao động điều hòa có hình
dạng là:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Vật lý

Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý theo cấu trúc Đề minh họa 2021 số 7. Đề thi bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, được biện soạn theo cấu trúc đề thi minh họa 2021 môn Vật lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Nhằm mang đến cho các em học sinh lớp 12 nguồn tài liệu hữu ích ôn thi THPT Quốc gia 2021, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia. Đây là nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Vật lý có đáp án và lời giải chi tiết số 7. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
10 5.683
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm