Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh

Trang 1/4 - Mã đề thi 895
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
đề: 895
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1 NĂM 2019-2020
Môn: Hóa học
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
(Biết H=1; C=12; O=16; N=14; Cl=35,5; K=39; Ag=108; Na=23; Ca=40)
Câu 1: Cho 54 gam glucozơ lên men rượu vi hiu suất 75% thu được m gam C
2
H
5
OH. Giá tr ca m
A. 10,35. B. 27,60. C. 36,80. D. 20,70.
Câu 2: Dung dịch chất nào sau đây làm quì tím hóa xanh
A. C
6
H
5
NH
2
B. C
6
H
5
OH C. CH
3
OH D. CH
3
NH
3
Câu 3: Este nào sau đây tác dụng vi NaOH thu được natri axetat
A. C
2
H
5
COOCH
3
. B. HCOOC
2
H
5
. C. HCOOCH
3
. D. CH
3
COOC
2
H
5
.
Câu 4: Cho 4,5 gam amin X (no, đơn chức, mch h) tác dng hết vi dung dịch HCl dư, thu đưc
8,15 gam mui. Tng s nguyên t có trong phân t X là
A. 7. B. 5. C. 10. D. 12.
Câu 5: Chọn nhận xét đúng.
A. Stiren không làm mất màu dung dịch brom.
B. Anken là những hidrocacbon không no có một liên kết đôi C=C
C. Công thức chung của ankan là C
n
H
2n+2
(n≥1).
D. Các ankin đều tác dụng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
tạo kết tủa vàng.
Câu 6: Cho dãy gm các cht: CH
3
COOC
2
H
5
; Ala-Gly; H
2
NCH
2
COOH CH
3
NH
3
Cl. S cht trong
dãy va có kh năng tác dụng vi dung dch NaOH và dung dch HCl
A. 4 B. 2 C. 3 D. 1
Câu 7: Khí nào gây hiệu ứng nhà kính và làm vẩn đục nước vôi trong
A. NO
2
B. CO
2
C. CH
4
D. CO
Câu 8: Công thc phân t của este no, đơn chức, mch h
A. C
n
H
2n
O
2
(n ≥ 2). B. C
n
H
2n2
O
2
(n ≥ 4). C. C
n
H
2n+2
O
2
(n ≥ 2). D. C
n
H
2n
O
2
(n ≥ 3).
Câu 9: Thy phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu đưc dung dch X. Cho
toàn b dung dch X phn ng hết vi dung dch AgNO
3
/NH
3
dư, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá
tr ca m là
A. 4,32. B. 2,16. C. 43,20. D. 21,60.
Câu 10: Axit aminoaxetic (H
2
NCH
2
COOH) không tác dụng được với chất nào sau đây
A. HCl B. NaCl C. NaOH D. C
2
H
5
OH
Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Xenlulozơ phản ứng với HNO
3
tạo thành tơ axetat.
B. Glucozơ bị thủy phân trong môi trường axit.
C. Tinh bột có phản ứng tráng bạc.
D. Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu(OH)
2
tạo dung dịch màu xanh lam.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/4 - Mã đề thi 895
Câu 12: Cho một peptit X đưc to nên bi n gc alanin khối lượng phân t 302 đvC. Peptit X
thuc loi
A. tetrapeptit. B. pentapepit. C. đipetit. D. tripetit.
Câu 13: Đạm ure có công thức là
A. (NH
4
)
2
CO
3
B. NaNO
3
C. (NH
2
)
2
CO D. NH
4
NO
3
Câu 14: Trong môi trường kiềm, chất nào dưới đây tác dụng với Cu(OH)
2
cho hợp chất màu xanh
tím?
A. Glucozơ. B. metylamin. C. Gly-Val. D. Ala-Gly-Val.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Tơ nilon-6,6 được điều chế bng phn ứng trùng ngưng.
B. Cao su lưu hóa có cấu trúc mng không gian.
C. Tơ poliamit bền trong môi trường kim và axit.
D. Cao su buna thuc loi polime tng hp.
Câu 16: Phản ứng hóa học giữa axit cacboxylic và ancol được gọi là phản ứng
A. trùng ngưng B. kết hợp. C. trung hòa. D. este hóa.
Câu 17: Công thc ca triolein là
A. (C
2
H
5
COO)
3
C
3
H
5
. B. (CH
3
COO)
3
C
3
H
5
. C. (HCOO)
3
C
3
H
5
. D. (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
.
Câu 18: Cho m gam H
2
NCH
2
COOH phn ng hết vi dd KOH, thu được dd cha 28,25 gam mui.
Giá tr ca m là
A. 28,25. B. 18,75. C. 37,50. D. 21,75.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Phân t lysin có mt nguyên t nitơ. B. Phân t Gly-Ala-Ala có ba nguyên t oxi.
C. Etylamin thuc loi amin bc mt. D. Anilin tác dụng được vi dung dch NaOH.
Câu 20: Thủy phân hoàn toàn H
2
NCH
2
CONHCH(CH
3
)CONHCH(CH
3
)CONHCH
2
COOH thu được bao nhiêu loại α–amino axit khác nhau?
A. 2 B. 4 C. 5 D. 3
Câu 21: Số đồng phân cấu tạo mạch hở có CTPT C
3
H
6
O
2
tác dụng được với NaOH là
A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
Câu 22: Loại polime nào sau đây khi đốt cháy hoàn toàn chỉ thu được CO
2
và H
2
O?
A. Polietilen. B. Nilon-6,6
C. Tơ tằm. D. PVC
Câu 23: Chất nào sau đây thuộc loi polisaccarit?
A. Tinh bt. B. Saccarozơ. C. Fructozơ. D. Glucozơ.
Câu 24: Ancol etylic có công thức cấu tạo là
A. CH
3
CH
2
OH B. CH
3
OCH
3
C. CH
3
CHO D. CH
3
COOH
Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp chứa glucozo, metyl fomat và saccarozo cần vừa đủ 6,72 lít khí
O
2
(đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy bằng dung dịch Ca(OH)
2
dư, thu được m gam kết tủa. Giá
trị của m là
A. 30. B. 25 C. 22 D. 27.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/4 - Mã đề thi 895
Câu 26: Cho hn hp A gm 0,1 mol Ala và 0,15 mol axit glutamic tác dng vi 300 ml dung dch
NaOH 1M, sau phn ứng thu được dung dch B. Ly dung dch B phn ng vừa đủ vi dung dch HCl,
sau phn ứng thu được dung dch cha m gam mui khan. Giá tr ca m là
A. 53,125 B. 57,625 C. 45,075 D. 48,875
Câu 27: Một peptit X mạch hở khi thu phân hoàn toàn chỉ thu được glyxin. Khi đốt cháy hoàn toàn
0,1 mol X thu được 12,6 gam nước. Số liên kết peptit trong một phân tử X là
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Câu 28: Cho các phát biểu sau :
(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit.
(b) Anilin là một bazo, dung dịch của nó có thể làm quỳ tím chuyển xanh.
(c) Glu–Ala tác dụng với dung dịch HCl theo tỉ lệ mol 1:2.
(d) Trong một phân tử triolein có 3 liên kết .
(e) Tinh bột và xenlulozo là đồng phân của nhau.
Số phát biểu đúng là
A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 29: Cho các phát biu sau:
(a) M ln hoc du da có th dùng làm nguyên liệu để sn xut xà phòng.
(b) Nước ép ca qu nho chín có kh năng tham gia phản ng tráng bc.
(c) Trong tơ tằm có các gốc α-amino axit.
(d) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan hơn cao su thường.
(e) Mt s este có mùi thơm được dùng làm cht tạo hương cho thực phm và m phm.
S phát biểu đúng là:
A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.
Câu 30: Kết qu thí nghim ca các dung dch X, Y, Z, T vi thuc th được ghi bng sau:
̃ u thử
Thuố c thử
Hiệ n tượ ng
X
Dung dị ch I
2
Có màu xanh tím
Y
Cu(OH)
2
trong môi trường kim
Có màu tím
Z
Dung dch AgNO
3
trong NH
3
dư, đun nóng
Kết ta Ag trng sáng
T
Nướ c brom
́ t tủ a trắ ng
Dung dch X, Y, Z, T lần lượt là:
A. H tinh bt, lòng trng trng, anilin, glucozơ. B. H tinh bt, anilin, lòng trng trứng, glucozơ.
C. H tinh bt, lòng trng trứng, glucozơ, anilin. D. Lòng trng trng, h tinh bột, glucozơ, anilin.
Câu 31: Cho 27,6 gam hỗn hợp CH
3
COOH, C
6
H
5
OH, NH
2
CH
2
COOH tác dụng vừa đủ 350 ml dung
dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị m là
A. 32,65. B. 35,30. C. 38,45. D. 41,60.
Câu 32: Hỗn hợp Z gồm 2 este đơn chức X Y tạo bởi cùng 1 ancol 2 axit cacboxylic kế tiếp
nhau trong y đồng đẳng (M
X
< M
Y
). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần 6,16 lít O
2
thu được 5,6 lít
CO
2
(đktc) và 4,5 gam H
2
O. Công thức của este X và giá trị của m tương ứng là
A. CH
3
COOCH
3
và 6,7 B. HCOOC
2
H
5
và 9,5
C. (HCOO)
2
C
2
H
4
và 6,6 D. HCOOCH
3
và 6,7
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Lý Thái Tổ

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
4 580
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm