Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

S GD VÀ ĐT HẢI DƢƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ KHO SÁT LẦN 2, NĂM HC 2019-2020
Môn: HOÁ HC 12
Thi gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)
S câu của đề thi: 50 câu S trang: 04 trang
- H và tên thí sinh: .................................................... S báo danh : ........................
Cho nguyên t khi cu mt s nguyên t: H =1; C =12; N =14; O =16; Cl =35,5; Na =23; K
= 39; Ca = 40; S = 32; Ba = 137; Ag = 108
Câu 5.
Phn ng gia C
2
H
5
OH vi CH
3
COOH (xúc tác H
2
SO
4
đặc, đun nóng) là phn ng:
A.
xà phòng hóa
B.
este hóa.
C.
trùng ngƣng.
D.
trùng hp.
Câu 6.
Tính th tích dung dch cần dùng để tác dng với lƣợng dƣ xenlulozơ tạo
29,7 kg xenlulozơ trinitrat.
A.
15,00 lít
B.
12,952 lít
C.
1,439 lít
D.
24,39 lít
Câu 7.
Da nhân to(PVC) đƣợc điều chế t khí thiên nhiên(CH
4
).Nếu hiu sut ca toàn b quá trình là 20% thì
để điều chế 1 tn PVC phi cn mt th ch metan ( đktc)là:
A.
3584m
3
B.
5500m
3
C.
3560m
3
D.
3500m
3
Câu 8.
Đun nóng hoàn toàn 21,9 gam đipeptit Ala - Gly vi 250 ml dd NaOH 2M. Cô cn dung dch sau phn
ứng thu đƣợc m gam cht rn khan. Giá tr ca m là
A.
39,2 gam
B.
41,8 gam
C.
31,2 gam
D.
40,1 gam
Câu 9.
Cho m gam hn hp X gồm glucozơ và fructozơ tác dụng vừa đủ vi 0,8 gam brom trong dung dch.
Cũng m gam hỗn hp X cho tác dng vi dung dch AgNO
3
/NH
3
dƣ thu đƣợc 4,32 gam Ag. % khối lƣợng ca
glucozơ và fructozơ trong X là
A.
33,33%; 66,67%.
B.
25%; 75%.
C.
40%; 60%.
D.
20%; 80%.
Câu 10.
Polime nào sau đây có dạng phân nhánh:
A.
Polietylen
B.
Polivnylclorua
C.
Polimetyl metacrylat
D.
Amilo pectin
Câu 11.
Dãy các chất đều có kh năng tham gia phản ng thy phân trong dung dch H
2
SO
4
đun nóng là
A. glucozơ, tinh bột và xenlulozơ. B. saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.
C. glucozơ, saccarozơ và fructozơ. D. fructozơ, saccarozơ và tinh bt.
Câu 12. Cho 0,01 mol mt aminoaxit X tác dng vừa đủ vi 40 ml dung dch NaOH 0,25M. Mt khác, 1,5 gam X
tác dng vừa đủ vi 40 ml dung dch KOH 0,5M. Tên gi ca X là:
A.
glyxin.
B.
axit glutamic
C.
lysin.
D.
alanin.
Câu 13.
Cho phƣơng trình phản ng: aCu + bHNO
3
cCu(NO
3
)
2
+ dNO + eH
2
O.T l a : b là
A.
3 : 5
B.
1 : 4
C.
2 : 5
D.
3 : 8.
Câu 14.
Nh dung dch iot lên mt ct ca miếng chui xanh thy xut hin màu xanh tím là do chui xanh có
cha
3
HNO 96%(D 1,52g/ ml)
MÃ ĐỀ THI: 159
Câu 1.
Khi thy phân một triglixerit X thu đƣợc các axit béo: axit oleic, axit panmitic, axit stearic. Th tích khí
O
2
(đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là:
A.
20,016 lít.
B.
17,472 lít.
C.
16,128 lít.
D.
15,680 lít.
Câu 2.
Tơ visco thuộc loi:
A.
Tơ tổng hp.
B.
Tơ thiên nhiên.
C.
Tơ poliamit.
D.
Tơ bán tổng hp.
Câu 3.
Este (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
có tên gi là:
A.
tripanmitin
B.
stearic
C.
tristearin
D.
triolein
Câu 4.
Đƣng fructo nhiu trong mt ong, ngoài ra còn có trong các loi hoa qu rau xanh n i,
cam, xoài, rau diếp xon, cà chuart tt cho sc khe. Công thc phân t ca fructozơ là:
A.
C
12
H
22
O
11
B.
CH
3
COOH
C.
C
6
H
12
O
6
D.
C
6
H
10
O
5
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
D.
C
2
H
4
O
2
A.
HCl
B.
NaOH
C.
C
2
H
5
OH (có mt HCl)
D.
H
2
( xt Ni t
0
)
Câu 27.
Cht làm giy qu tím m chuyn thành màu xanh là
A.
H
2
N - CH
2
- COOH
B.
C
6
H
5
NH
2
.
C.
C
2
H
5
OH.
D.
CH
3
NH
2
.
Câu 28.
Thu phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mch h X vi 100ml dung dch NaOH 1,3M (va
đủ) thu đƣợc 5,98 gam mt ancol Y. Tên gi ca X là
A.
Propyl axetat
B.
Etyl propionat
C.
Etyl axetat
D.
Etyl fomat
Câu 29.
Cht thuc loại đisaccarit là
A.
fructozơ.
B.
glucozơ.
C.
xenlulozơ.
D.
saccarozơ.
Câu 30.
Cho c este sau:
(1) CH
2
= CH - COOCH
3
(2) CH
3
COOCH=CH
2
(3) HCOOCH
2
-CH = CH
2
(4) CH
3
COOC(CH
3
)=CH
2
(5) C
6
H
5
COOCH
3
(6) HCOOC
6
H
5
(7) HCOOCH
2
-C
6
H
5
(8) HCOOCH(CH
3
)
2
Biết rng -C
6
H
5
(phenyl), s este khi tác dng vi dung dch NaOH, đun nóng thu đƣc ancol :
A.
7
B.
5
C.
6
D.
4
Câu 31.
Tính khi ng go nếp phi dùng khi lên men (vi hiu suất lên men là 50%) thu đƣợc 460 ml ancol
etylic 50
o
. Cho biết t l tinh bt trong go nếp là 80% và khối lƣợng riêng ca ancol etylic là 0,8 g/ml.
A.
810 gam.
B.
760 gam.
C.
430 gam.
D.
520 gam.
Câu 32.
Cht tham gia phn ứng tráng gƣơng là
A.
fructozơ.
B.
xenlulozơ.
C.
saccarozơ.
D.
tinh bt.
A.
Tinh bt
B.
Saccarozo
C.
Xenlulozo
D.
Glucozo
Câu 15.
Hp cht X có công thc cu to: CH
3
CH
2
COOCH
3
. Tên gi ca X là:
A.
etyl axetat.
B.
propyl axetat.
C.
metyl propionat.
D.
metyl axetat.
Câu 16.
Dung dch X cha 19,5 gam hn hp etylamin và glyxin tác dng vừa đủ vi 200,0 ml dung dch KOH
1M. Hãy cho biết dung dịch X đó tác dụng vừa đủ vi bao nhiêu ml dung dch HCl 1M?
A.
200 ml.
B.
300 ml.
C.
250 ml.
D.
350 ml.
Câu 17.
Aminoaxit
X
trong phân t có hai nhóm cacboxyl và mt nhóm amino. Vy
X
A.
glyxin
B.
Lysin
C.
axit glutamic
D.
alanin
Câu 18.
Tripeptit là hp cht
A.
có liên kết peptit mà phân t có 3 gc amino axit khác nhau.
B.
có 2 liên kết peptit mà phân t có 3 gc α-amino axit.
C.
mà mi phân t có 3 liên kết peptit.
D.
có liên kết peptit mà phân t có 3 gc amino axit ging nhau.
Câu 19.
Đốt cháy 2,15 gam hn hp gồm Zn, Al và Mg trong khí oxi dƣ, thu đƣợc 3,43 gam hn hp X. Toàn b
X phn ng vừa đủ vi V ml dung dch H
2
SO
4
0,5M. Biết các phn ng xy ra hoàn toàn. Giá tr ca V là
A.
160
B.
360
C.
240
D.
480
Câu 20.
Cho các polime sau: poli (vinyl clorua); tơ olon; cao su buna; nilon - 6,6; thy tinh hữu cơ; polistiren. Số
polime đƣợc điều chế t phn ng trùng hp là
A.
6
B.
5
C.
4
D.
3
Câu 21.
Hai kim loại đều tác dng mãnh lit với nƣớc điều kiện thƣờng là
A.
Na và Al.
B.
Li và Mg.
C.
K và Ca.
D.
Mg và Na.
Câu 22.
Phân t khi trung bình ca polietilen X là 420000. H s polime hoá ca PE là
A.
13.000
B.
17.000
C.
15.000
D.
12.000
Câu 23.
Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu đƣc 11,44 gam CO
2
và 4,68 gam H
2
O. Công thc phân t ca
este là
A.
C
4
H
8
O
4
B.
C
4
H
8
O
2
C.
C
3
H
6
O
2
Câu 24.
Trong các tên gọi dƣới đây, tên nào
không
phù hp vi cht CH
3
-CH(NH
2
)-COOH ?
A.
Axit α-aminopropionic
B.
Anilin.
C.
Axit 2-aminopropanoic
D.
Alanin.
Câu 25.
Amino axit là hp cht hữu cơ trong phân tử
A.
ch cha nhóm amino.
B.
cha nhóm cacboxyl và nhóm amino.
C.
ch cha nhóm cacboxyl.
D.
ch chứa nitơ hoặc cacbon.
Câu 26.
H
2
N-CH
2
-COOH
không
tác dng vi
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Câu 33.
Ba dung dch: glucozơ, saccarozơ và fructozơ tính chất chung nào sau đây ?
A.
Đều tác dng vi dung AgNO
3
/NH
3
to kết ta Ag.
B.
Đều tham gia phn ng thy phân.
C.
Đun nóng vi Cu(OH)
2
có kết ta đ gch.
D.
a tan Cu(OH)
2
cho dung dch màu xanh lam.
Câu 34.
Cht X có công thc phân t C
3
H
6
O
2
, là este ca axit axetic. Công thc cu to thu gn ca X là
A.
HO-C
2
H
4
-CHO.
B.
HCOOC
2
H
5
.
C.
CH
3
COOCH
3
.
D.
C
2
H
5
COOH.
Câu 35.
Sn phm cui cùng ca quá trình thủy phân hoàn toàn các protein đơn gin nh cht xúc tác thích hp
A.
α-aminoaxit.
B.
este.
C.
β-aminoaxit.
D.
axit cacboxylic
Câu 36.
Phát biểu nào sau đây
sai
?
A.
S nguyên t hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là mt s chn.
B.
Sn phm ca phn ng xà phòng hoá cht béo là axit béo và glixerol.
C.
Trong công nghip có th chuyn hoá cht béo lng thành cht béo rn.
D.
Nhiệt độ sôi ca este thp hơn hẳn so vi ancol có cùng phân t khi.
Câu 37.
Kim loi có nhng tính cht vật lí chung nào sau đây?
A.
Tính do, có ánh kim, rt cng.
B.
Tính dẫn điện và nhit, có khối lƣợng riêng ln, có ánh kim.
C.
Tính do, tính dẫn điện và nhit, có ánh kim.
D.
Tính do, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chy cao.
Câu 38.
Hòa tan hoàn toàn 12 gam hn hp Fe, Cu (t l mol 1:1) bng axit HNO
3
, thu đƣợc V lít ( đktc) hỗn
hp khí X (gm NO và NO
2
) và dung dch Y (ch cha hai muối và axit dƣ). Tỉ khi của X đối vi H
2
bng 19.
Giá tr V là
A.
3,36.
B.
5,60.
C.
4,48.
D.
2,24.
Câu 39.
Cho 0,7 mol hn hp T gm 2 peptit mch h X (x mol) và Y (y mol) đều to bởi glyxin và alanin. Đun
nóng 0,7 mol T trong lƣợng dƣ dung dch NaOH thì có 3,8mol NaOH phn ứng và thu đƣợc dung dch cha m
gam mui. Mt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y thì đều thu đƣợc cùng s mol CO
2
. Biết tng
s nguyên t oxi trong 2 phân t X và Y là 13, trong X và Y đều có s liên kết peptit
không
nh hơn 4. Giá trị
ca m là:
A.
399,4
B.
396,6
C.
340,8
D.
409,2
Câu 40.
Hn hp
X
cha cht
A
(C
5
H
16
O
3
N
2
) và cht
B
(C
4
H
12
O
4
N
2
) tác dng vi dung dch NaOH vừa đủ, đun
nóng cho đến khi phn ng xy ra hoàn toàn ri cô cạn thu đƣợc m gam hn hp
Y
gm 2 mui
D
E
(M
D
<
M
E
) và 4,48 lít (đktc) hỗn hp
Z
gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có t khi so vi H
2
bng 18,3.
Khi ng ca mui
E
trong hn hp
Y
là:
A.
5,36
B.
3,18
C.
8,04
D.
4,24
Câu 41.
Cho các nhn định sau :
(1) Peptit có t 2 liên kết peptit tr lên có th cho phn ng màu biure vi Cu(OH)
2
(2) Lipit không hòa tan trong nƣớc
(3) Phn ng thy phân chất béo trong môi trƣờng kim là phn ng thun nghch
(4) Dung dch axit glutamic làm qu tím chuyn thành màu hng.
(5) Dầu ăn hoặc m ăn đều nh hơn nƣớc.
(6) Các este thƣờng d tan trong nƣớc và có mùi thơm dễ chu.
S nhận định
đúng
A.
4
B.
5
C.
3
D.
2
Câu 42.
Cho hn hp
X
gm 2 cht hữu cơ no, đơn chức, mch h (cha C, H, O) tác dng vừa đủ vi 20 ml
dung dịch NaOH 2M, thu đƣợc 1 ancol và 1 muối. Cho lƣợng ancol thu đƣợc trên tác dng hết vi Na, to ra
0,168 lít khí H
2
(đktc). Đốt cháy hoàn toàn lƣợng
X
trên, thu đƣợc 7,75 gam sn phm gm CO
2
và H
2
O. Công
thc cu to ca 2 cht trong
X
A.
C
2
H
5
COOH và C
2
H
5
COOC
2
H
5
.
B.
HCOOC
3
H
7
và C
3
H
7
OH.
C.
CH
3
COOH và CH
3
COOC
3
H
7
.
D.
HCOOC
2
H
5
và HCOOC
3
H
7
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Đoàn Thượng

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12 nhé.Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Tiếng Anh 12, Ngữ văn 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Hóa 12 - Giải Hoá 12

    Xem thêm