Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 1 liên trường THPT Nghệ An

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Trang 1/5 - đề thi 201
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
(Đề thi 04 trang)
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ và n thí sinh:................................................................ SBD:.................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H= 1; C = 12; N = 14; O= 16; Na = 23; Mg = 24;
Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64, Zn=65; Ba = 137.
Câu 41: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?
A. Anilin. B. Glyxin. C. Axit axetic. D. Etylamin.
Câu 42: Sắt số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?
A. FeSO
4
. B. Fe(NO
3
)
3
. C. FeO. D. Fe(OH)
2
.
Câu 43: Thủy phân este CH
3
COOCH
2
CH
3
, thu được ancol có công thức
A. CH
3
COOH. B. CH
3
OH. C. C
2
H
5
OH. D. C
3
H
7
OH.
Câu 44: “Nước đá khô” không nóng chảy thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh
khô, thuận lợi cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô
A. CaCO
3
. B. CaO. C. CO
2
rắn. D. H
2
O rắn.
Câu 45: Al
2
O
3
không phản ng với dung dịch o sau đây?
A. NaOH. B. NaNO
3
. C. H
2
SO
4
loãng D. HCl đặc, nguội.
Câu 46: nhiệt độ thường, kim loại Fe không phản ng với dung dịch nào sau đây?
A. MgCl
2
. B. CuSO
4
. C. HCl. D. AgNO
3
.
Câu 47: Chất nào sau đây phản ng trùng hợp?
A. Etan. B. Metanol. C. Metylamin. D. Stiren.
Câu 48: Chất nào sau đây tính ỡng tính?
A. Al
2
(SO
4
)
3
. B. Al. C. Na
2
CO
3
. D. Al
2
O
3
.
Câu 49: Kim loại o sau đây không phải kim loại kiềm?
A. K. B. Na. C. Ca. D. Li.
Câu 50: Kim loại o sau đây tác dụng với dung dịch FeSO
4
?
A. Cu. B. Pb. C. Al. D. Ag.
Câu 51: Phát biếu nào sau đây sai?
A. Thạch cao nung công thức hóa học CaSO
4
.H
2
O.
B. Vôi tôi ng thức hóa học là CaCO
3
. .
C. Nguyên liệu để sản xuất nhôm quặng Al
2
O
3
.2H
2
O.
D. Xút ăn da công thức hóa học NaOH.
Câu 52: Chất X công thức H
2
N-CH
2
-COOH. X tên thay thế
A. axit aminoaxetic. B. axit 2- aminoetanoic.
C. alanin. D. glyxin.
Câu 53: Chất nào sau đây dễ bị nhiệt phân khi đun nóng?
A. NaOH. B. Na
2
CO
3
. C. NaCl. D. NaHCO
3
.
đ thi: 201
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Trang 2/5 - đề thi 201
Câu 54: Chất nào sau đây không được dùng để làm mềm nước tính cứng tạm thời?
A. NaOH. B. Ca(OH)
2
. C. NaCl. D. Na
2
CO
3
.
Câu 55: nhiệt độ thường, chất nào sau đây không tan hết trong nước dư?
A. K. B. Zn. C. Na. D. Na
2
O.
Câu 56: Thủy phân tripanmitin trong dung dịch NaOH, thu được glixerol muối X. Công thức của
X là
A. C
17
H
35
COONa. B. C
15
H
33
COONa. C. C
15
H
31
COONa. D. C
15
H
31
COOH.
Câu 57: Chất nào sau đây chất điện li mạnh?
A. Natri hiđroxit. B. Ancol etylic. C. Axit axetic. D. Saccarozơ.
Câu 58: Dung dịch NaOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)
2
?
A. FeSO
4
. B. FeO. C. FeCl
3
. D. Fe
2
O
3
.
Câu 59: S nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozơ
A. 11. B. 22. C. 6. D. 12.
Câu 60: Phát biếu nào sau đây sai?
A. điều kiện thường etilen chất khí, không tan trong ớc.
B. Metan không làm mất màu dung dịch Br
2
.
C. Toluen làm mất màu dung dịch KMnO
4
khi đun ng.
D. Axetilen tác dụng với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
tạo kết tủa màu trắng.
Câu 61: Cho m gam bột Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO
4
dư, thu được 19,2 gam Cu.
Giá trị của m
A. 8,1. B. 2,7. C. 5,4. D. 16,2.
Câu 62: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Mg Al cần vừa đủ 8,96 lít khí Cl
2
(đktc), thu được
36,2 gam hỗn hợp hai muối clorua. Giá trị của m
A. 7,8. B. 22. C. 7,5. D. 23,4.
Câu 63: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Anilin chất lỏng không màu, tan nhiều trong nước.
B. Metyl amin chất khí, mùi khai khó chịu, tan nhiều trong nước.
C. Chỉ dùng quỳ tím thể phân biệt ba dung dịch: alanin, lysin, axit glutamic.
D. Phân tử Gly-Ala-Val bốn nguyên tử oxi.
Câu 64: Cho 1 ml dung dịch AgNO
3
1% vào ống nghiệm sạch, lắc nhẹ, sau đó nhỏ từ từ từng giọt
dung dịch NH
3
5% vào cho đến khi kết tủa sinh ra bị hòa tan hết. Dẫn khí axetilen vào ng nghiệm.
Trong ống nghiệm xuất hiện
A. kết tủa màu nâu đỏ. B. lớp bạc trắng sáng.
C. kết tủa màu xanh. D. kết tủa màu ng nhạt.
Câu 65: Thủy phân hoàn toàn 10,26 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X.
Cho toàn bộ dung dịch X phản ng hết với lượng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, đun nóng, thu
được m gam Ag. Giá trị của m
A. 12,96 gam. B. 129,60 gam. C. 64,80 gam. D. 6,48 gam.
Câu 66: Cho các phát biểu sau
(a) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, u mòn khó tan hơn cao su thường.
(b) vật liệu polime hình sợi dài, mảnh với độ bền nhất định.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Trang 3/5 - đề thi 201
(c) Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ng trùng hợp.
(d) Polietilen được dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu ch điện, bình chứa.
Số phát biểu sai là
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 67: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Amilozơ cấu trúc mạch phân nhánh.
B. Glucozơ saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc.
C. H tinh bột phản ứng với dung dịch iot tạo phức màu xanh lam.
D. Khác với tinh bột, xenlulozơ chỉ cấu tạo mạch không phân nhánh.
Câu 68: Sau khi c phản ứng xảy ra hoàn toàn, thí nghiệm nào sau đây không thu được muối
sắt(II)?
A. Cho Zn vào dung dịch FeCl
3
dư.
B. Đốt dây Fe dư trong khí Cl
2
.
C. Cho bột Fe vào dung dịch AgNO
3
.
D. Cho hỗn hợp Fe
2
O
3
Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.
Câu 69: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Cho dung dịch BaCl
2
vào dung dịch NaHCO
3
thu được kết tủa trắng.
B. Cho nhôm o dung dịch HCl, thì nhôm bị ăn mòn điện hóa học.
C. Điện phân dung dịch CuSO
4
với điện cực trơ, thu được khí O
2
catot.
D. Trong dung dịch ion Cu
2+
không oxi a được Ag.
Câu 70: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit Ala-Gly-Ala trong 400 ml dung dịch NaOH 1,0M.
Khối lượng chất rắn thu được khi cạn dung dịch sau phản ứng
A. 39,5 gam. B. 38,6 gam. C. 35,9 gam. D. 34,5 gam.
Câu 71: Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp gồm este X (C
3
H
6
O
2
) este Y (C
7
H
6
O
2
) cần dùng vừa đủ 320
ml dung dịch KOH 1M, cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam hỗn hợp Z gồm ba muối.
Giá trị của m
A. 32,64. B. 33,76. C. 34,80. D. 35,92.
Câu 72: Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm i ớc khí CO
2
) qua cacbon nung đỏ, thu được 1,8a mol
hỗn hợp khí Y gồm H
2
, CO CO
2
. Cho Y đi qua ống đựng hỗn hợp gồm Fe
3
O
4
CuO (dư, nung
nóng), sau khi c phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn giảm 1,28 gam. Giá trị của a
A. 0,05. B. 0,04. C. 0,08. D. 0,10.
Câu 73: Cho 27,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn dạng bột c dụng với khí oxi thu được 38,5
gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ V t dung dịch gồm HCl 0,5M H
2
SO
4
0,15M. Giá trị của V
A. 2,1875. B. 1,750. C. 1,670. D. 2,625.
Câu 74: Hiđro a hoàn toàn m gam chất béo X (xúc tác Ni, t
o
) thu được (m + 0,2) gam chất béo Y
no. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 2,75 mol CO
2
2,55 mol H
2
O. Mặt khác, thủy phân
hoàn toàn m gam X trong dung dịch NaOH đun ng, thu được a gam muối. Giá trị của a
A. 41,6. B. 47,2. C. 44,3. D. 42,4.
Câu 75: Cho các phát biểu sau:
(a) Hỗn hợp NaOH Al
2
O
3
(tỉ lệ mol 3 : 1 ơng ứng) tan hết trong nước dư.
(b) Điện phân dung dịch NaCl iện cực trơ), thu được Na tại catot.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 1 liên trường THPT Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 1 liên trường THPT Nghệ An vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 1 liên trường THPT Nghệ An để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 lần 1 liên trường THPT Nghệ An, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 1.379
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm