Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 10 năm 2019 trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang lần 3

Trang 1 /6 - Mã đề 109
SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 3
Năm học 2018 - 2019
Bài thi môn Toán LỚP 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm có 06 trang)
Mã đề thi 109
Câu 1: Cho
(1;2); ( 1;4)ab
. Khi đó
.ab
bằng
A.
7
. B.
7
. C.
. D.
.
Câu 2: Đồ thị dưới đây của hàm số nào ?
A.
2
4 1.y x x
B.
2
2 8 1.y x x
C.
2
3 12 1.y x x
D.
2
4 1.y x x
Câu 3: Cho đường thẳng
3 5 2018 0:d x y
. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A.
d
có một vectơ pháp tuyến là
35;.n
B.
d
có hệ số góc là
5
3
.k
C.
d
song song với đường thẳng
3 5 0:.xy
D.
d
có một vectơ chỉ phương là
53;u 
.
Câu 4: Biết phương trình
2
0ax bx c
( 0)a
hai nghiệm
1
x
,
2
x
. Mệnh đề nào dưới đây
đúng ?
A.
12
12
a
xx
b
a
xx
c
. B.
12
12
b
xx
a
c
xx
a

. C.
12
12
2
2
b
xx
a
c
xx
a
. D.
12
12
b
xx
a
c
xx
a
.
Câu 5: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
Oxy
, cho điểm
01;A
đường thẳng
22
3
:
xt
yt
d


.
Tìm điểm
M
thuộc
d
và cách
A
một khoảng bằng
, biết
M
có hoành độ âm.
A.
44;.M
B.
24 2
55
;.M




C.
44;.M
D.
44
24 2
55
;
.
;
M
M




Câu 6: Cho tam giác
ABC
5
7 , 4 ,cos
7
AB cm AC cm A
. Khi đó độ dài cạnh
BC
bng
A.
57cm
. B.
5cm
. C.
6cm
. D.
35cm
.
Trang 2 /6 - Mã đề 109
Câu 7: Đồ thị của hàm số nào được thể hiện trong hình vẽ dưới đây ?
A.
5
1
3
x
y

. B.
32yx
. C.
53yx
. D.
5
11
3
x
y

.
Câu 8: Hệ số góc của đường thẳng
3 4 0( ): xy
A.
3.
B.
1
3
.
C.
3.
D.
4
3
.
Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình
3 5 1xx
A.
5
;
8




. B.
5
;
2




. C.
5
;
8




. D.
5
;
4




.
Câu 10: Đường thẳng đi qua điểm
21( ; )M
nhận
11( ; )u 
làm vectơ chỉ phương
phương trình tổng quát là
A.
10.xy
B.
50( ): .xy
C.
10.xy
D.
30.xy
Câu 11: Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng
12
3
:
xt
d
yt


A.
21;–M
. B.
32 ;Q
. C.
35;P
. D.
70–;N
.
Câu 12: Phương trình
2
2 2 0x mx m
có một nghiệm
2x
khi và chỉ khi
A.
1m 
. B.
2m 
. C.
2m
. D.
1m
.
Câu 13: Trong các phát biểu sau hãy lựa chọn phát biểu đúng
A.
0
1 180 .rad
B.
0
180rad
. C.
0
1rad
. D.
0
11rad
.
Câu 14: Phương trình
2
2 3 1m x m m x
nghiệm đúng với mọi
x
khi và chỉ khi
A.
1; 3mm
. B.
1m 
. C.
3m
. D.
1m
.
Câu 15: Số nghiệm của hệ phương trình
2 3 5
4 6 10
xy
xy


A. 2. B. 1. C. 0. D. vô số.
Câu 16: Số nghiệm của hệ phương trình
22
1
5
xy
xy


A. 2. B. 1. C. 0. D. 3.
Trang 3 /6 - Mã đề 109
Câu 17: Đồ thị hàm số
y ax b
đi qua điểm
3; 1M
4;13N
khi và chỉ khi
A.
3; 25.ab
B.
3; 10.ab
C.
2; 5.ab
D.
2; 5.ab
Câu 18: Cho tam giác
ABC
4, 3AB AC
. Gọi
AD
đường phân giác trong của góc
A
biết
..AD m AB n AC
. Khi đó, tổng
mn
có giá trị là
A.
1
.
7
B.
1.
C.
1.
D.
1
.
7
Câu 19: Trên đường tròn tùy ý, cung có số đo
1rad
A. cung tương ứng với góc ở tâm là
0
45
. B. cung có độ dài bằng 1đơn vị.
C. cung có độ dài bằng đường kính. D. cung có độ dài bằng bán kính.
Câu 20: Hàm số
2
3 2 1y x x
có bảng biến thiên là
A.
B.
C.
D.
Câu 21: Cho hai số thực
,xy
thoả mãn
23
45
x
y

. Giá trị lớn nhất của
2 3 4T x y
bằng
A.
14.
B.
19.
C.
17.
D.
4.
Câu 22: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình
2
3 2 4 0m x m x
vô nghiệm
A.
22
2
m
m

. B.
22 2
3
m
m
. C.
22 2m
. D.
22 2m
.

Đề thi thử môn Toán 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 10 năm 2019 trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang lần 3. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 10 năm 2019 trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 581
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm