Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Hải An - Hải Phòng (Lần 3)

1 51
Trang 1/4 - Mã đề thi 132
Mã đề thi 132
SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT HẢI AN
(Đề thi có 4 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 NĂM 2018
MÔN TOÁN
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)
Họ, tên thí sinh:............................................................. SBD: .............................
Câu 1: Phương trình
sin .cosx xm=
(
x
là ẩn,
m
là tham số) nghiệm khi và chỉ khi:
A.
1
2
m <
B.
1m >
C.
1m <
D.
1
2
m >
Câu 2: Trong không gian
viết phương trình mặt cầu có tâm
)
3;
4;
1
(
I
và đi qua điểm
)
2;
3;
5
(
A
.
A.
18
)3()
4
()
1
(
2
22
=
+
+
zy
x
B.
16
)3
(
)4
(
)1
(
2
2
2
=
+
+
+
zy
x
C.
16
)3()4()1(
2
22
=
++ zyx
D.
18)3()4()1(
222
=+++ zyx
Câu 3: Trong không gian
viết phương trình đường thẳng
d
đi qua điểm
)
2;
0;
1
(
A
song song với
hai mặt phẳng
0
46
3
2:
)
( =
+
+
z
y
x
P
0
42
:
)(
=+
+ z
yx
Q
.
A.
1
2( )
2
x
ytt
zt
=
=
= +
B.
1
2( )
2
x
ytt
zt
=
=
=
C.
1
2()
2
x
yt t
zt
=
=
=−+
D.
1
2( )
2
x
y t tR
zt
=
=
=
Câu 4: Đồ thị của hàm số
3
2yx x=
+
đường thẳng
2y x=
có tất cả bao nhiêu điểm chung?
A. 1. B. 3. C. 2. D. 0.
Câu 5: Tìm số phức
z
thỏa mãn
iizi 21)32( +=+
.
A.
iz 4
4 +=
B.
iz 44 =
C.
i
z
4
4
=
D.
i
z
4
4
+=
Câu 6: Trong không gian
Oxyz
, viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm
)1
;2;
3(
A
).3;0;1(B
A.
.
1
3
11
1
=
=
zyx
B.
.
2
1
2
2
2
3
=
=
zy
x
C.
.
4
1
2
2
4
3
=
+
=
zy
x
D.
.
2
3
12
1
=
=
zyx
Câu 7: Cho nh chóp S.ABCD đáy ABCD hình thoi tâm O, SA vuông góc với mp(ABCD). Trong các
khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A.
AD SC
B.
SA BD
C.
SO BD
D.
SC BD
Câu 8: Số nào dưới đây lớn hơn 1?
A.
B.
4
3
log
2
1
C.
e
π
log
D.
3ln
Câu 9: Đạo hàm của hàm số
3
2yx x=
là:
A.
2
32x−−
B.
2
32x
C.
2
32xx
D.
2
2x
Câu 10: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy hình vuông cạnh
a
,
( )
SA ABCD
3SB a
=
. Tính thể tích
V
của khối chóp
.S ABCD
.
A.
3
2
.
3
a
V =
B.
3
3
.
3
a
V
=
C.
3
2
.
6
a
V
=
D.
3
2.Va=
Câu 11: Gọi
21
,
zz
là hai nghiệm phức của phương trình
01
2
=+ zz
. Tính giá trị biểu thức
.
21
zzS
+=
A.
3
B. 4 C. 2 D. 1
Câu 12: Cho các hàm s
xy
2
log=
,
x
e
y
=
π
,
x
y log=
,
x
y
=
2
3
.
Trong các hàm số trên có bao nhiêu hàm số nghịch biến trên tập xác định của hàm số đó?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 13: Điểm M nào sau đây có khoảng cách đến mặt phẳng
( ):2 2 9 0P x yz −−=
bằng 2?
A.
(1;1; 1)M
B.
(1; 1;1)M
C.
( 1;1;1)M
D.
(1;1;1)M
Câu 14: Tìm tập xác định của hàm số
)12(log
2
1
= xy
.
A.
).;1( +∞=D
B.
);1[ +∞=D
. C.
= 1;
2
1
D
. D.
= 1;
2
1
D
.
Trang 2/4 - Mã đề thi 132
Câu 15: Cho hàm số
( )
fx
có đạo hàm trên đoạn
[ ]
1; 4
,
( )
4 2017f =
,
( )
4
1
2016f x dx
=
. Tính
(
)
1f
.
A.
( )
1 3.f −=
B.
( )
1 1.f −=
C.
(
)
1 1.f −=
D.
( )
1 2.f −=
Câu 16: Hàm số
3
3yx x=
nghịch biến trên khoảng nào sau đây?.
A.
( 1; 2)
B.
( ; 1)−∞
C.
(1; )+∞
D.
( 1; 0)
Câu 17: Biết
( )
Fx
là một nguyên hàm của hàm số
( )
3
sin .cosfx x x=
( )
0F
π
=
. Tìm
2
F
π



.
A.
.
2
F

=


π
π
B.
1
.
24
F

=−+


π
π
C.
1
.
24
F

= +


π
π
D.
.
2
F

=


π
π
Câu 18: Cho khối nón (N) có thể tích bằng
4
π
và chiều cao là
3
. Tính bán kính đường tròn đáy của (N)
A. 2. B. 1. C.
23
3
. D.
4
3
.
Câu 19: Trong không gian
,Oxyz
cho mặt phẳng
0322:
)
( =+
zyx
P
điểm M(5; 3; 5). Gọi H hình
chiếu vuông góc của điểm M trên (P). Tọa độ điểm H là:
A. H(1; 1; 1) B. H(3; 0; 0) C. H(3; 1; 1) D. H(3; 1; 1)
Câu 20: Từ A đến B 3 cách, từ B đến C có 5 cách , từ C đến D có 2 cách. Hi có bao nhiêu cách đi t A
đến D rồi quay lại A?
A. 900 B. 90 C. 60 D. 30
Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
01
2:)( =+ yxP
. Trong các mệnh đề sau,
mệnh đề nào sai?
A. (P) song song với trục
.Oz
B. (P) vuông góc với mặt phẳng
01
52:)
( =
++
zyxQ
.
C. Điểm
)5;1;1( A
thuộc
)
(
P
. D. Vectơ
)
1;1;
2( =n
là một vectơ pháp tuyến của (P).
Câu 22: Môđun của số phức
43zi=
bằng:
A. 25 B. 5 C. 4 D. 3
Câu 23: Nguyên hàm của hàm số
( ) tanfx x=
là:
A.
ln cos .xC
+
B.
ln cos .xC−+
C.
ln sin .xC−+
D.
ln sin .xC+
Câu 24: Trong không gian
Oxyz
, cho ba vectơ
)1;2;4(),3;2;1(),0;1;2(
=== cba
và các mệnh đề sau:
(I)
ba
. (II)
.5. =cb
(III)
a
cùng phương với
c
. (IV)
14=b
.
Trong bốn mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề đúng?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 25: Cho hình lăng trụ đứng
.'' ' 'ABCD A B C D
có đáy là hình vuông cạnh bằng 3, đường chéo
'
AB
của
mặt bên
( ' ')ABB A
có độ dài bằng 5. Tính thể tích
V
của khối lăng trụ
.'' ' 'ABCD A B C D
.
A.
18.V =
B.
36.V =
C.
45.V =
D.
48.V =
Câu 26: Tìm tập nghiệm
S
của phương trình
0
62.
5
4
=+
xx
.
A.
{ }
3;2=S
B.
{ }
6;1=S
C.
{ }
2log;1
3
=S
D.
{ }
3log;1
2
=S
Câu 27: Gọi
12
,xx
là hai điểm cực trị của hàm số
2
4
1
xx
y
x
=
+
. Tính giá trị của biểu thức
12
.P xx=
.
A.
5.P =
B.
2.P =
C.
1.P =
D.
4.P =
Câu 28: Trong không gian
cho mặt phẳng
0
132
:)( =
+
zyxP
đường thẳng
1
1
12
1
:
+
=
=
zyx
d
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A.
d
).(P
B.
d
//
).(P
C.
d
).(P
D.
d
hợp với
()P
một góc
0
30
Câu 29: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với (ABC) và AB vuông góc với BC . Góc giữa hai mặt phẳng
(SBC) và (ABC) là góc nào sau đây?
A. Góc SCB B. Góc SBA C. Góc SCA D. Góc SIA ( I là trung điểm BC)
Câu 30:
2
2
4
2
x
x
Lim
x
có giá trị bằng
A.
4
B.
+∞
C.
−∞
D.
4
Trang 3/4 - Mã đề thi 132
C
A
B
D
Câu 31: Cho hình hình hộp chữ nhật
.'' ' 'ABCD A B C D
độ i đường chéo
' 18AC =
. Gọi
S
diện
tích toàn phần của hình hộp chữ nhật này. Tìm giá trị lớn nhất của
S
.
A.
max
36 3.S =
B.
max
18 3.S =
C.
max
18.
S
=
D.
max
36.S =
Câu 32: Cho nh chóp
.S ABCD
đáy hình vuông cạnh
,a
SAD
tam giác đều nằm trong mặt
phẳng vuông góc với đáy. Gọi
M
N
lần lượt trung điểm của
BC
CD
. Tính bán kính
R
của khối
cầu ngoại tiếp hình chóp
.S CMN
.
A.
37
.
6
a
R =
B.
93
.
12
a
R
=
C.
29
.
8
a
R =
D.
53
.
12
a
R
=
Câu 33: Một vật chuyển động theo quy luật
23
9stt=
, với
t
(giây) khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt
đầu chuyển động
s
(mét) quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng
thời gian 5 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu ?
A.
54( / ).
ms
B.
15( / ).ms
C.
27( / ).ms
D.
100( / ).ms
Câu 34: Tính tích môđun của tất cả các số phức
z
thỏa mãn
21 1,z zi = ++
đồng thời điểm biểu diễn
của
z
trên mặt phẳng tọa độ thuộc đường tròn có tâm
)
1;
1
(I
, bán kính
.5=R
A.
5
B. 3 C.
53
D. 1
Câu 35: Biết rằng tập tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số
( ) (
)
32
1
1 3 2017
3
yxmxm x m= −− −− +
đồng biến trên các khoảng
( )
3; 1−−
( )
0;3
đoạn
[ ]
;T ab=
. Tính
22
ab+
.
A.
22
13.ab+=
B.
22
8.ab+=
C.
22
10.ab+=
D.
22
5.ab+=
Câu 36: Tính thể tích
V
của khối chóp
.S ABC
có độ dài các cạnh
5,
SA BC a= =
6
SB AC a= =
7.SC AB a= =
A.
3
35 2
.
2
Va=
B.
3
35
.
2
Va=
C.
3
2 95 .Va=
D.
3
2 105 .
Va=
Câu 37: Cho dãy số
()
n
u
biết
1
2
21
1
4
32
n nn
u
u
uuu
++
=
=
=
với mọi
1n
. Giá trị
101 100
uu
bằng:
A.
102
3.2
B.
101
3.2
C.
100
3.2
D.
99
3.2
Câu 38: Cho sáu số thực
,,,,,xyzabc
thỏa mãn
222
2 2 15
1
xyz
abc
+−=
++=
. Biểu thức
2 22
( )( )( )T xa yb zc
= + +−
có giá trị nhỏ nhất bằng:
A.
2.
B.
3.
C.
4.
D.
5.
Câu 39: Gọi α là nghiệm của phương trình
sin3
0
sin 2
x
x
=
và M là điểm cuối của α trên đường tròn lượng giác.
Số vị trí của điểm M trên đường tròn lượng giác là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 40: 3 bác sĩ 7 y tá. Lập một tổ công tác gồm 5 người. Tính xác suất để lập tổ công tác gồm 1 bác
sĩ làm tổ trưởng, 1 y tá làm tổ phó và 3 y tá làm tổ viên.
A.
1
12
B.
10
21
C.
1
14
D.
20
21
Câu 41: Trong mặt phẳng (P) cho hình vuông ABCD cạnh bằng 7 hình
tròn (C) tâm A, đường kính bằng 14 (hình vẽ bên). Tính thể tích
V
của vật
thể tròn xoay được tạo thành khi quay hình trên quanh trục đường
thẳng AC.
A.
( )
343 4 3 2
.
6
V
=
B.
( )
343 7 2
.
6
V
=
C.
( )
343 12 2
.
6
V
=
D.
( )
343 6 2
.
6
V
=

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Hải An - Hải Phòng (Lần 3), với 50 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Toán nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Hải An - Hải Phòng (Lần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 51
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm