Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Trần Phú - Lâm Đồng

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
TỔ TOÁN
(Đề gồm 06 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Môn: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút (không k thi gian phát đề)
Mã đề thi
132
(Thí sinh không được s dng tài liu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp : .............................
Câu 1: Một hộp có
5
bi đen và
4
bi trắng. Chọn ngẫu nhiên
2
bi từ hộp đó. Xác suất
2
bi được chọn đều
cùng màu là:
A.
1
9
. B.
5
9
. C.
1
4
. D.
4
9
.
Câu 2: Điểm nào trong các điểm sau đây điểm biểu diễn hình học của số phức
54zi
trong mặt
phẳng tọa độ
Oxy
.
A.
5; 4 .C
B.
4; 5 .B
C.
5; 4 .A
D.
4; 5 .D
Câu 3: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
3;5;1 và 1;3;5AB
. Mặt phẳng trung trực của đoạn
thẳng
A
B phương trình
A.
243120.xyz
B.
2430.xyz
C.
243290.xyz
D.
243120.xyz
Câu 4: Gi
S là tp hp tt c các giá tr ca tham s thc m sao cho giá tr ln nht ca hàm s
3
3yx xm
trên đoạn

0;2
bằng 3. Số phần tử của S
A.
1. B.
2
. C.
0
. D.
6
.
Câu 5: Thiết diện qua trục của một hình trụ một hình vuông diện tích
100
. Diện tích xung quanh
của hình trụ đó là
A.
100 .
B.
50 .
C.
200 .
D.
500 .
Câu 6: Cho hình chóp tứ giác đều
.SABCD
. Mặt phẳng
P
qua
A
và vuông góc với
SC
cắt
,,SB SC SD
lần lượt tại các điểm
', ', '
CD
. Biết
A
Ba ,
'2
.
3
SB
SB
Khi đó, tỉ số thể tích
.'''
.
SABCD
S ABCD
V
V
A.
2
.
9
B.
4
.
9
C.
1
.
3
D.
2
.
3
Câu 7: Đồ thị hàm số
42
2yx x có dạng:
A. B. C. D.
-4 -3 -2 -1 1 2 3 4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
x
y
-4 -3 -2 -1 1 2 3 4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
x
y
-3 -2 -1 1 2 3
-3
-2
-1
1
2
3
x
y
-3 -2 -1 1 2 3
-3
-2
-1
1
2
3
x
y
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
Câu 8: Cho hàm số
()
yf
x
có bảng biến thiên như sau, khẳng định nào sau đây đúng:
A.
Điểm cực đại của đồ thị hàm số là 1.
B. Hàm số nghịch biến trên

3;1
.
C. Đồ thị hàm số
()yfx
có hai đường tiệm cận .
D. Đồ thị hàm số
()yfx
cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.
Câu 9: Tỉ lệ tăng dân số hằng năm Việt Nam đươc duy trì mức 1,05%. Theo số liệu của tổng cục
Thống Kê, dân số của Việt nam năm 2014 90725500 người. Với tc độ tăng dân số như thế thì vào
năm n với
2015,nn
thì dân số của Việt Nam là
n
P
người. hãy thiết lập công thức
n
P
.
A.
2014
1, 05
90725500 1
100
n
n
P




. B.
90725500(1 0,0105)
n
n
P 
.
C.
2014
1, 05
90725500 1
100
n
n
P








. D.
2014
0,05
90725500 1
100
n
n
P




.
Câu 10: Cho hàm số
32
7721
y
mxmxmx
(với m là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên
của
m
để hàm số nghịch biến trên
.
A.
6.
B.
4.
C.
9.
D.
7.
Câu 11: Cho hình chóp đều
.SABCD
. Độ dài
5
2
a
SB
, góc giữa mặt bên mặt đáy bằng
0
60
. Tính
thể tích khối nón có đỉnh
S
và đáy là đường tròn nội tiếp hình vuông
A
BCD
.
A.
3
3
.
27
a
B.
3
3.a
C.
3
3
.
8
a
D.
3
3
.
24
a
Câu 12: Cho hình chóp .S ABC có đáy là tam giác
A
BC tam giác đều cạnh a ,
()SA ABC
và
3
2
a
SA
.Gọi điểm
M
trung điểm của cạnh
BC
góc giữa đường thẳng
SM
mặt phẳng
()
A
BC
. Khi đó
sin
bằng
A.
3
2
. B. 3. C.
3
3
. D.
1
2
.
Câu 13: Cho hàm số phù hợp với bảng biến thiên sau:
Phát biểu nào sau đây
đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng
()
1
;;1;
3
æö
÷
ç
- +¥
÷
ç
÷
ç
èø
và đồng biến trên
1
;1 .
3
æö
÷
ç
-
÷
ç
÷
ç
èø
x
-
0 2 +
y
+ 0 - 0 +
y
-
1
-
3
+
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
B. Hàm số nghịch biến trên
()
1
;1;
3
æö
÷
ç
- È +¥
÷
ç
÷
ç
èø
và đồng biến trên
1
;1 .
3
æö
÷
ç
-
÷
ç
÷
ç
èø
C. Hàm số nghịch biến trên
()()
;2 3; È +¥
và đồng biến trên
()
2;3 .
D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng
(
)
(
)
;2 ; 3; +¥
và đồng biến trên
(
)
2;3 .
Câu 14: Trong không gian với hệ to đ
Oxyz
, cho mặt phẳng
:2 1 0Pxyz
hai điểm
3;1; 0 , Q 9; 4;9P . Gọi
M
là điểm thuộc mặt phẳng

P
sao
M
PMQ có giá trị lớn nhất. Tọa độ của
M
A.
7;2; 13M . B.
7; 28;13M . C.
7; 26; 13M  . D.
7;2;13M .
Câu 15: Tìm nguyên hàm của hàm số
2
10
x
y
A.
2
10
ln10
x
C
.
B.
10
2ln10
x
C
.
C.
2
10
2ln10
x
C
.
D.
2
10 2ln10
x
C
.
Câu 16: Cho hàm số
()
yf
x
xác định và liên tục trên
\2 và có bảng biến thiên như sau:
x

0 2 4

'
y
- 0 + + 0 -
y


-3
1


Số nghiệm của phương trình
10fx
A.
1
. B.
3
. C.
2
. D.
4
.
Câu 17: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, O là giao điểm của AC BD,
A
BSAa. Tính khoảng
cách từ O đến mp(SAD) .
A.
2
a
. B.
3
2
a
. C.
2
a
. D.
6
a
.
Câu 18: Đồ thị hàm số


2
2
56
91
xx
y
xx


có bao nhiêu tiệm cận đứng
A.
0.
B.
2.
C.
3.
D.
1.
Câu 19: Cho hàm số
()
yf
x
()
yg
x
liên tục trên đoạn
;ab. Hình phẳng giới hạn bởi các đường
()
yf
x
,
()
yg
x
hai đường
,
x
ax b
. Diện tích hình phẳng được tính theo công thức nào sau
đây?
A.
() () .
b
a
Sfxgxdx
B.

() () .
b
a
Sfxgxdx
C.
() () .
b
a
Sfxgxdx
D.

() () .
b
a
Sfxgxdx
Câu 20: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
(1; 2;3)A
và điểm
(5;4;1)B
. Mặt phẳng
()
chứa
AB
song song với trục
Oz
có phương trình là
A.
23100xyz
. B.
2310xyz
.
C.
54 60xyz
. D.
10xy
.
Câu 21: Cho số phức
, , , 0zabiab a
thoả
12zz ab
. Tính

1zz
.
A.
32.
B. 10. C. 5. D.
2.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Trần Phú - Lâm Đồng, đề thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Trần Phú - Lâm Đồng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 183
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm