Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Cộng Hiền - Hải Phòng lần 1

S GIÁO DC & ĐÀO TO HI PHÒNG
TRƯNG THPT CNG HIN
-------------------------
ĐỀ:132
ĐỀ THI KSCL LN 1 MÔN TOÁN KHI 12
NĂM HC 2018-2019
Thi gian : 90 phút không k thi gian giao đề
Đề gm có 50 câu
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp : .............................
Số báo danh: ..........................................................................Phòng thi: .....................
Câu 1: Cho
33
sin , ;
5 22
ππ
αα

=


. Tính giá trị
21
cos
4
π
α



?
A.
2
10
B.
72
10
C.
D.
72
10
Câu 2: Cho hàm số
(
)
y fx=
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số
( )
y fx=
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
1; 3
. B.
( )
;−∞ +∞
C.
( )
;1−∞
( )
0;1
. D.
( )
1; 0
( )
1;
+∞
Câu 3: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào? Chọn 1 câu đúng.
+
-
+
+
+
-
1
1
0
y
y'
x
A.
32
y x 3x 3x=++
B.
32
y x 3x 3x=−+
C.
xxxy 33
23
+=
D.
xxxy 33
23
+=
Câu 4: Khối lập phương
.'' ' 'ABCD A B C D
độ dài đường chéo bằng
a
. Thể tích của khối lập phương
đó bằng
A.
3
a
B.
3
33
a
C.
3
22
a
D.
3
3a
Câu 5: Cho hàm số
42
y ax bx c=++
có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi khẳng định nào sau đây đúng?
-3 -2 -1 1 2 3
-5
-4
-3
-2
-1
1
x
y
A.
0, 0, 0abc><<
B.
0, 0, 0abc
>><
C.
0, 0, 0abc><>
D.
0, 0, 0abc<><
Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho
( )
2; 4v =
đường thẳng
: 2 30xy∆ − +=
. Ảnh của đường
thẳng
qua phép tịnh tiến
v
T
là đường thẳng
A.
': 2 9 0xy − −=
B.
':2 3 0xy −=
C.
': 2 9 0xy + +=
D.
': 2 9 0xy − +=
Câu 7: Trên nửa khoảng
(
]
0;3
, kết luận nào đúng cho hàm số
x
xy
1
+=
.
A. Cả
(
]
0;3
max y
(
]
0;3
min
y
đều không tồn tại B.
(
]
(
]
0;3
0;3
10
max ,min 2
3
yy= =
C.
(
]
0;3
max y
không tồn tại và
(
]
0;3
min 2
y
=
D.
(
]
(
]
0;3
0;3
max ,min 2
yy
= +∞ =
Câu 8: Cho hàm số
=
2x 5
y
4x
. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:
A.
4; 2
yx
= =
B.
;
=
1
y
2
C.
;
=
y2
D.
= x4
;
=
y2
Câu 9: Kết quả viết dưới dạng y thừa với số mũ hữu tcủa biểu thức
( )
11
16
:0
F aaaa a a
= >
là:
A.
1
4
Fa=
B.
3
8
Fa=
C.
1
2
Fa
=
D.
3
4
Fa
=
Câu 10: Tế bào E.Coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại phân đôi một lần . Giả sử 1 tế
bào E. Coli khối lượng khoảng 15.10
-15
g. Hi sau 2 ngày khi ợng do 1 tế bào vi khuẩn sinh ra là bao
nhiêu?(Chọn đáp án chính xác nhất)
A.
( )
29
2,34.10 g
B.
( )
29
3,36.10 g
C.
( )
26
2,25.10 kg
D.
( )
26
3,35.10 kg
Câu 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm
( )
1;1A
( )
2;0B
. Đường thẳng đi qua hai điểm
,AB
tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông. Bán kính đường tròn nội tiếp
r
của tam giác đó là
A.
2r =
B.
22r =
C.
1
22
r =
+
D.
22r =
Câu 12: Tìm
m
để các bất phương trình
2
(3sin 4cos ) 6sin 8cos 2 1
x x x xm
+ ≤−
đúng với mọi
xR
A.
0
m
B.
18m
C.
0m
D.
8
m
Câu 13: Cho hàm số
()y fx
=
. Hàm số
'( )y fx
=
có đồ thị như hình vẽ:
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số
()y fx=
đạt cực đại tại
1x =
. B. Hàm số
()
y fx=
đồng biến trên
( ;1)−∞
.
C. Đồ thị hàm số
()y fx=
có một điểm cực tiểu. D. Đồ thị hàm số
()y fx=
có hai điểm cực trị.
Câu 14: Cho hình lăng trụ tam giác
.'' 'ABC A B C
tất cả các cạnh đều bằng
a
. Gi E, F ln lưt là
trung điểm của c cạnh
'AA
'BB
. Đường thẳng
CE
cắt đường thẳng
'A'C
tại
'E
, đường thẳng
CF
cắt đường thẳng
'B'C
tại
F'
. Tính thể tích của khối đa diện
''''EFA B F E
.
A.
3
3
4
a
B.
3
3
12
a
C.
3
3
6
a
D.
3
3
8
a
Câu 15: Đồ thị hàm số
2
1
23
xx
y
xx
+−
=
−−
bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
Câu 16: Cho hàm số
( )
22
1
x
yC
x
=
+
.Tìm m để đường thẳng (d): y = 2x+m cắt (C) tại hai điểm phân
biệt A, B thỏa mãn:
5AB
=
A.
10
2
m
m
=
=
B. m = 10 C. m = -2
D.
( )
2;10m ∈−
Câu 17: Tìm tập xác đnh D của hàm số
( )
1
2
3
y x 3x 4= −−
A.
( ) ( )
D ; 1 4; .= −∞ +∞
B.
{ }
D \ 1, 4 .=
C.
( )
D 1; 4 .=
D. D = R
Câu 18: Tất cả các giá trị của tham số a để phương trình
32
30x xa
−< <
B.
20a
−< <
C.
40a−< <
D. Không tồn tại a
Câu 19: Hàm số :
(
)
42
13
yxmx m= + + +−
có đúng một cực tr khi và chỉ khi:
A.
1
m ≤−
. B.
1m <−
. C.
1
m ≥−
. D.
1m >−
.
Câu 20: Tìm tập xác định của hàm số
3sin
2cos 1
x
y
x
=
+
?
A.
4
\ 2, 2,
33
DR k k kZ
ππ
ππ

= −+ +


B.
2
\ 2,
3
DR k kZ
π
π

= ±+


C.
5
\ 2,
6
DR k kZ
π
π

= ±+


D.
\ 2,
3
DR k kZ
π
π

= ±+


Câu 21: Cho khối chóp tam giác
.S ABC
thể tích bằng 16. Gọi
,,MNP
lần lượt là trung điểm của các
cạnh
,,AB BC CA
. Khi đó, thể tích của khối chóp
.S MNP
bằng
A. 2 B. 8 C. 4 D. 16
Câu 22: Lớp 11B1 38 học sinh, giáo viên chủ nhiệm chọn ngẫu nhiên 3 bạn để đi làm trực nhật. Hỏi
số cách chọn của giáo viên chủ nhiệm?
A.
3
P
B.
3
38
C
C.
3
38
A
D. 38
Câu 23: Cho khối chóp
.S ABC
đáy
tam giác vuông cân tại
B
, độ dài cạnh
AB BC a= =
,
cạnh bên
SA
vuông góc với đáy và
2
SA a
=
. Tính thể tích
V
của khối chóp
.S ABC
.
A.
3
Va=
B.
3
2
a
V =
C.
3
6
a
V
=
D.
3
3
a
V =
Câu 24: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
sao cho hàm số
= ++
32
61y x x mx
đồng biến trên
khoảng
( )
+∞0;
?
A.
12m
. B.
0m
. C.
0m
. D.
12m
.
Câu 25: Hệ số của
5
x
trong rút gọn của khai triển
(
) ( )
8 10
3 21xx
−++
là:
A. 9576 B. 196 C. 6552 D. -5544
Câu 26: Cho hàm số y = f(x) có
( )
+∞
=
x
lim f x 4
( )
−∞
=
x
lim f x 4
. Phát biểu nào sau đây đúng:
A. Đồ thị hàm số có 1 tiệm cận ngang và 1 tiệm cận đứng.
B. Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang là các đường thẳng y= 4 và y = -4
C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang
D. Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận đứng là các đường thẳng x = 4 ; x =-4
Câu 27: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị
1
( ):
2
x
Hy
x
=
+
tại giao điểm của
()
H
và trục hoành là:
A.
3
yx=
B.
1
( 1)
3
yx=
C.
3
yx=
D.
3( 1)yx=
Câu 28: Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng?
A.
2
3 2, *
n
u n nN= + ∀∈
B.
1
1
2
3, *
nn
u
u u nN
+
=
= ∀∈
C.
1
2.3 , *
n
n
u nN
= ∀∈
D.
1
,*
21
n
u nN
n
= ∀∈
+
Câu 29: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
4
2
-2
1
1
O
-2
−=
có 4 nghiệm phân biệt là :
A.
22a

Đề minh họa Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Cộng Hiền - Hải Phòng lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Cộng Hiền - Hải Phòng lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 55
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm