Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa lần 2

TRƯỜNG THPT HÀM RỒNG
Mã đề thi 061
ĐỀ KSCL CÁC MÔN THEO KHỐI THI ĐẠI HỌC
Môn:Toán. Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Ngày thi 17/03/2019
Câu 1: Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy
ABCD
là hình bình hành. Gọi
M
,
N
lần lượt là trung điểm của
các cạnh
AB
,
BC
. Điểm
I
thuộc đoạn
SA
. Biết mặt phẳng
MNI
chia khối chọp
.
S ABCD
thành hai
phần, phần chứa đỉnh
có thể tích bằng
7
13
lần phần còn lại. Tính tỉ số
IA
k
IS
?
A.
1
2
. B.
3
4
. C.
2
3
. D.
.
Câu 2: Cho hàm số
y f x
hàm lẻ liên tục trên
4;4
biết
0
2
d 2
f x x
2
1
2 d 4
f x x
.
Tính
4
0
dI f x x
.
A.
6
I
. B.
10
I
. C.
10
I
. D.
6
I
.
Câu 3: Điểm M biểu diễn số phức
3 2z i
trong mặt phẳng tọa độ phức là:
A.
(2;3).
M
B.
( 3; 2).
M
C.
(3;2).
M
D.
(3; 2).
M
Câu 4: Đường thẳng
2 1y x
có bao nhiêu điểm chung với đồ thị hàm số
2
1
1
x x
y
x
.
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
0
.
Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxyz
, cho ba điểm
2;0;0
M
,
0; 1;0
N
0;0;2
P
. Mặt phẳng
MNP
có phương trình là
A.
1
2 1 2
x y z
. B.
1
2 1 2
x y z
. C.
1
2 1 2
x y z
. D.
0
2 1 2
x y z
.
Câu 6: Với
k
n
là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn
k n
. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
!
!
k
n
n
A
k
. B.
!
! !
k
n
n
A
k n k
. C.
! !
!
k
n
k n k
A
n
. D.
!
!
k
n
n
A
n k
.
Câu 7: Họ nguyên hàm của hàm số
x
y e
A.
.
x
e C
B.
.
x C
e
C.
ln .x C
D.
1
.
x
e C
x
Câu 8: Cho hàm số
2
1
x
y
x
có đồ thị
C
điểm
0;A a
. Hỏi tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của
a
trong đoạn
2018;2018
để từ điểm
A
kẻ được hai tiếp tuyến đến
C
sao cho hai tiếp điểm nằm về
hai phía của trục hoành?
A.
2020
. B.
2018
. C.
2017
. D.
2019
.
Câu 9: Ký hiệu
1
z
,
2
z
là hai nghiệm phức của phương trình
2
2 4 9 0
z z
. Tính
1 2
1 1
P
z z
.
A.
9
4
P
. B.
4
9
P
. C.
9
4
P
. D.
4
9
P
.
Câu 10: Ông An gửi
320
triệu đồng vào ngân hàng ACB VietinBank theo phương thức lãi kép. Số
tiền thứ nhất gửi vào ngân hàng ACB với lãi suất
2,1%
một quý trong thời gian
15
tháng. Số tiền còn lại
gửi vào ngân hàng VietinBank với lãi suất
0,73%
một tháng trong thời gian
9
tháng. Biết tổng số tiền lãi
ông An nhận được hai ngân hàng
26670725,95
đồng. Hỏi số tiền ông An lần lượt hai ngân hàng
ACB và VietinBank là bao nhiêu (số tiền được làm tròn tới hàng đơn vị)?
A.
200
triệu đồng và
120
triệu đồng. B.
140
triệu đồng và
180
triệu đồng.
C.
120
triệu đồng và
200
triệu đồng. D.
180
triệu đồng và
140
triệu đồng.
Câu 11: Giá trị cực đại
CD
y
của hàm số
3
12 20
y x x
A.
CD
y
-4. B.
CD
y
-2.
C.
CD
y
36. D.
CD
y
-2.
Câu 12: Tính đạo hàm của hàm số
2
9
x
x
y
A.
2
1 2 ln3
3
x
x
y
. B.
2
1 2 2 ln 3
3
x
x
y
.
C.
2
1 2 ln 3
3
x
x
y
D.
2
1 2 2 ln3
3
x
x
y
.
Câu 13: Tìm tập hợp
tất cả các giá trị của tham số thực
m
để hàm số
3
2
2 3 1
3
x
y mx m x
đồng biến trên
.
A.
1;3
. B.
1;3
. C.
 
; 1 3;
 
. D.
; 3 1;
 
.
Câu 14: . Cho tứ diện ABCD
, 3, 90
BC a CD a BCD ABC ADC
. Góc giữa hai đường
thẳng ADBC bằng 60°. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.
A.
7
2
a
B.
3a
C.
3
2
a
R
D. a
Câu 15: Tích các nghiệm của phương trình
1
1
5
log 6 36 2
x x
bằng
A.
5
. B.
1
. C.
0
. D.
6
log 5
.
Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho
2;0;0
A
,
1;1;1
M
. Mặt phẳng
P
thay đổi qua
AM
cắt các tia
Oy
,
Oz
lần lượt tại
B
,
C
. Khi mặt phẳng
P
thay đổi thì diện tích tam giác
ABC
đạt
giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu?
A.
5 6
. B.
2 6
. C.
4 6
. D.
3 6
.
Câu 17: Trong không gian
Oxyz
cho mặt phẳng
: 2 2 5 0
P x y z
. Khoảng cách t
1; 2; 3
M
đến mặt phẳng
P
bằng
A.
4
9
. B.
4
3
. C.
2
3
. D.
4
3
.
Câu 18: Tính thtích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
2
3
y x x
và trục hoành, quanh trục hoành.
A.
81
10
(đvtt). B.
41
7
(đvtt). C.
8
7
(đvtt). D.
85
10
(đvtt).
Câu 19: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho mặt cầu
2 2 2
( ) : 2 4 6 3 0
S x y z x y z m
. Tìm số thực
m
để
: 2 2 8 0
x y z
cắt
S
theo một
đường tròn có chu vi bằng
8
.
A.
4
m
. B.
1
m
C.
2
m
. D.
3
m
.
Câu 20: Cho tập
1;2;3;.......;8
X
. Lập t
X
số tự nhiên 8 chữ số đôi một khác nhau. Xác suất để
lập được số chia hết cho 1111 là:
A.
2 2 2
8 6 4
8!
C C C
. B.
4!4!
8!
. C.
384
8!
. D.
2 2 2
8 6 4
8!
A A A
.
Câu 21: Cho số phức
1 2
, ,z z z
thỏa mãn
1 2
4 5 1 1
z i z
4 8 4z i z i
. Tính
1 2
z z
khi
1 2
P z z z z
đạt giá trị nhỏ nhất.
A.
2 5
B.
41
C.
8
D.
6
Câu 22: Cho số phức
12 5 .z i
Mô đun của số phức
bằng
A.
13.
B.
119.
C.
17.
D.
7.
Câu 23: Với a, b, c là các số thực dương tùy ý khác 1 log ,log
a b
c x c y
. Khi đó giá trị của
log
c
ab
là
A.
x y
. B.
xy
x y
. C.
1 1
x y
. D.
1
xy
.
Câu 24: Cho số phức
z a bi
,a b
thỏa mãn
2 1 0
z i z i
1
z
. Tính
P a b
.
A.
3
P
. B.
1P
. C.
5
P
. D.
7
P
.
Câu 25: Trong không gian tọa độ
Oxyz
, đường thẳng đi qua điểm
1; 2;3
A
vectơ chỉ phương
2; 1; 2
u
có phương trình là
A.
1 2 3
2 1 2
x y z
. B.
1 2 3
2 1 2
x y z
.
C.
1 2 3
2 1 2
x y z
. D.
1 2 3
2 1 2
x y z
.
Câu 26: Bất phương trình
4 2
log 7 log 1
x x
có bao nhiêu nghiệm nguyên?
A.
2
. B.
4
. C.
1
. D.
3
.
Câu 27: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập
?
A.
2
2
y log x 1
B.
x
2
log 2 1
C.
x
1
y
2
D.
2
y log x 1
Câu 28: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a,
SA ABC
,
3SA a
. Cosin của
góc giữa 2 mặt phẳng
SAB
SBC
là:
A.
2
5
B.
2
5
C.
1
5
D.
1
5
Câu 29: Cho hàm số
 
2
2
' 2 4 3
f x x x x
với mọi
.x
bao nhiêu giá trị nguyên dương
của tham số m để hàm số
2
10 9
y f x x m
có 5 điểm cực trị?
A. 18. B. 17. C. 16. D. 15.
Câu 30: Cho hình chóp
.
S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông cạnh
a
. Cạnh bên
SA
vuông góc với đáy
ABCD
. Góc giữa
SC
mặt đáy bằng
0
45
. Gọi
E
trung điểm
BC
. Tính khoảng cách giữa hai
đường thẳng
DE
SC
.
A.
5
19
a
B.
38
5
a
C.
5
5
a
D.
38
19
a
Câu 31: Cho vectơ
1;3;4
u
, tìm vectơ cùng phương với vectơ
u
A.
2;6;8 .
d
B.
2; 6; 8 .
a
C.
2; 6;8 .
c
D.
2; 6; 8 .
b
Câu 32: Lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng
3
. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng
A.
9 3
4
. B.
27 3
2
. C.
9 3
2
. D.
27 3
4
.
Câu 33: Cho hàm số
3 2
y f x ax bx cx d
đạo hàm hàm số
y f x
với đồ thị như hình
vẽ bên.

Đề thi thử môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 297
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm