Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thực Hành - ĐHSP TP. HCM

Page 1/6 Mã đề thi 135
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM KÌ THI THỬ TRUNG HC PH THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
TRƯNG TRUNG HC THỰC HÀNH Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thi gian phát đề)
Mã đề thi 135
H và tên thí sinh:………………………………………
S báo danh:………………………………………………..
Câu 1: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau ?
A.
3
log 3log log
a
ab
b




vi mi s thc
,ab
thỏa mãn
0ab
.
B.
3
22
22
log 3loga b a b
vi mi s thc
thỏa mãn
0ab
.
C.
22
ln 2ln 2lna b a b
vi mi s thc
,ab
khác 0.
D.
log log loga b a b
vi mi s thc
,0ab
.
Câu 2: Cho s phc
32zi
. Tìm phần o ca s phc
w 1 2iz
A.
7
.
B.
4i
.
C.
4
.
D.
4
.
Câu 3: Tìm tích các nghiệm của phương trình
2
21
2
15
log 2 log log
2
x
x
x



?
A.
4
1
32
B.
1
C.
4
32
D.
5
Câu 4: Hàm số
2
3sin2 2sin
2
y x x



có tất c bao nhiêu giá trị nguyên?
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.
Câu 5: Cho tam giác ABC
0
1, 120AB AC BAC
. Quay tam giác ABC quanh cnh AB, tính thể tích V ca
khối tròn xoay tạo thành.
A.
3
V
B.
3
11
V
C.
4
V
D.
6
V
Câu 6: Cho hàm số
y f x
bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hỏi đồ th hàm số bao nhiêu đưng
tim cn?
A. 0 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 7: Tìm số điểm cc tr của hàm số
3
2
1y x x
.
A. 2 B. 1 C. 0 D. 3
Câu 8: bao nhiêu số nguyên m thuc khong
100;100
để phương trình
2
2
11 .5 2019
x x m
hai nghiệm
phân biệt?
Page 2/6 Mã đề thi 135
A. 107 B. 105 C. 104 D. 106
Câu 9: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm thuộc mp
( ):2 3 2 1 0 Q x y z
, giao của mp
( ): 6 0 P x y z
với mặt cầu (S) đường tròn tâm
( 1;2;3)J
bán nh
8r
. Biết rằng (S) tâm
( ; ; )I a b c
và bán kính R, tính
2
T a b c R
.
A.
61T 
B.
78T 
C.
97T 
D.
64T 
Câu 10: Hình chóp SABCD ABCD hình vuông tâm O cạnh
a
, cạnh bên SA vuông góc với đáy góc
0
60SBD
. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SO.
A.
2
2
a
B.
5
5
a
C.
2
5
a
D.
5a
Câu 11: Tính đạo hàm của hàm số
10
log 10
xx
ye

A.
10
10
xx
xx
e
y
e
B.
10 ln10
10 ln100
xx
xx
e
y
e
C.
11
2 10
10 ln10
xx
xx
xe
y
e
D.
2 10 ln10
10 ln10
xx
xx
e
y
e
Câu 12: Tìm tập xác định của hàm số
2018
2019
2yx

A.
\2
B.
0;
C.
;2
D.
2;
Câu 13: Hình chóp SABCD ABCD hình bình hành. Gọi G, H trọng tâm tam giác SAB và SAD. Điểm E
thuc cnh BC sao cho
BEBC 4
. Thiết din ca mt phẳng (GHE) và hình chóp là hình gì?
A. Hình tam giác B. Hình ngũ giác C. Hình tứ giác D. Hình lục giác
Câu 14: Trong không gian Oxyz cho hai điểm
(4;0;0), (0;1;2)AH
. Phương trình phẳng (P) đi qua A cắt các
trục Oy, Oz lần lượt tại B, C sao cho AH là đường cao của tam giác ABC
20 0ax by cz
. Tính
2 2 2
S a b c
.
A.
150S
B.
185S
C.
125S
D.
105S
Câu 15: Hàm số
y f x
có đồ th như hình vẽ bên không liên tục tại điểm có hoành độ là bao nhiêu?
A.
1x
. B.
0x
. C.
3x
. D.
2x
.
Câu 16: Cho
n
số nguyên dương thỏa mãn
1
11
171
nn
nn
CC


. Tìm hệ s ln nht ca biu thc
1 1 2
n
P x x x
sau khi khai triển và rút gọn?
A. 50692096. B. 8712704. C. 55705600. D. 18670080.
Câu 17: S điểm biu diễn các nghim của phương trình
cos4 7sin2 3 0xx
cung phần thứ (I) thứ
(III) trên đường tròn lượng giác là bao nhiêu?
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 18: Tìm số ch s ca s
2019
2018
khi viết trong h thập phân?
A. 6673 B. 6672 C. 6674 D. 6671
Page 3/6 Mã đề thi 135
Câu 19: Cho biết
log5 a
,
log3 b
30
1
log 8
1
ma
nb
trong đó m, n là các s nguyên dương. Tính
22
mn
?
A. 11 B. 10 C. 13 D. 15
Câu 20: Tìm m để hàm số
1 2 2m x m
y
xm
nghch biến trên
1; 
.
A.
1;2m
B.
1;2m
C.
1;2m
D.
1;2m
Câu 21: Ba bn X, Y, Z mi bn viết ngẫu nhiên lên bảng mt s t nhiên thuộc đoạn
1;19
. Hỏi bao nhiêu
b ba s được viết ra có tổng chia hết cho 3?
A. 1027. B. 6859. C. 2539. D. 2287.
Câu 22: 6 học sinh A, B, C, D, E, F. Thy X sp xếp 6 học sinh y vào dãy ghế dài 6 chỗ, mi ghế đúng
mt học sinh, thầy mun hai bn B E luôn ngồi k nhau để kèm nhau học. Hi thầy X tất c bao nhiêu
cách sắp xếp?
A. 24 cách. B. 720 cách. C. 120 cách. D. 240 cách.
Câu 23: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
1; 2; 3I
mt phng
:2 10 0P x y z
đường thng
2 1 1
:
2 1 1
x y z
d

. Đường
ct
P
d
lần lượt ti
2
điểm
A,B
đối xng vi nhau qua
I
. Tính
khoảng cách h t gc tọa độ O đến đường thng
.
A.
76
6
h
B.
14
14
h
C.
5 42
14
h
D.
56
6
h
Câu 24: Tp hợp các điểm biu din s phc
z
thỏa mãn
2
2 3 3 0z z z
là đường tròn có chu vi
A.
3
.
B.
9
.
C.
9
4
.
D.
3
2
.
Câu 25: Gi
12
,zz
là hai nghiệm phc của phương trình
2
5 7 0zz
. Tính
22
12
P z z
.
A.
14
.
B.
56
.
C.
27
.
D.
47
.
Câu 26: Gọi S tập hợp các số t nhiên 4 chữ s khác nhau lập được t các chữ s 0,1,2,3,4,5,6,7,8. Chn
ngẫu nhiên một s t S, tính xác suất để s được chn chia hết cho 2 mà chữ s hàng đơn vị nh hơn chữ s hàng
chc, ch s hàng chục nh hơn chữ s hàng trăm và chữ s hàng trăm nhỏ hơn chữ s hàng ngàn? A.
3
64
.
B.
5
192
. C.
5
168
. D.
1
16
.
Câu 27: Cho hình trụ bán kính đáy bằng a diện tích xung quanh bằng
2
2 a
. Hai điểm A, B lần lượt nm
trên hai đường tròn đáy thỏa mãn
3AB a
. Gi
góc giữa AB trục của hình trụ. Mệnh đề nào dưới đây
ĐÚNG? A.
3
cos
3

B.
0
60
C.
0
45
D.
0
30
Câu 28: Tìm m để hàm số
42
1 3 2 1y m x m x
không có cực đại.
A.
3
2
m
B.
3
1
2
m
C.
3
1
2
m
D.
3
1
2
m
Câu 29: Cho hình lăng trụ tam giác đều
. ' ' 'ABC A B C
AB a
, góc giữa đường thng
'AC
và mặt đáy bằng 45
0
.
Tính thể tích khối lăng trụ
. ' ' 'ABC A B C
.
A.
3
3
4
a
.
B.
3
3
2
a
.
C.
3
3
12
a
.
D.
3
3
6
a
.
Câu 30: Trong không gian Oxyz cho hình lăng tr
. ' ' 'ABC A B C
, gi M trung điểm AC
'G
trọng tâm của
tam giác
' ' 'A B C
. Biết
(1; 1;4), ( 2; 1;1), '(0;2; 3)B M G
, tính độ dài đoạn thng
'OB
.
A.
' 2 2OB
B.
' 3 2OB
C.
'5OB
D.
'3OB
Câu 31: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bng 2a, tam giác SAB vuông cân tại S tam
giác SCD đều. Tính bán kính R ca mt cu ngoi tiếp hình chóp S.ABCD.

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thực Hành - ĐHSP TP. HCM. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thực Hành - ĐHSP TP. HCM. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.690
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm