Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc lần 1

Trang 1/7 - Mã đề thi 485
3
2
x
y
4
2
-2
-1
1
-1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT VĨNH YÊN
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1
MÔN: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút;(50 câu trc nghim)
Mã đề thi
485
(Thí sinh không được s dng tài liu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số BD .............................
Câu 1: Đồ thị của hàm số
432
346121yx x x x
đạt cc tiu tại
11
;
M
xy. Khi đó giá trị của tổng
11
x
y bằng?
A.
6
. B.
7.
C.
13
D.
11
Câu 2: Hình bát diện đều có bao nhiêu cạnh?
A.
10
. B. 12 . C.
8
. D.
20
.
Câu 3: Tính thể tích khối chóp .SABC có
A
Ba , 2
A
Ca ,
120BAC 
,

SA ABC , góc giữa
SBC
A
BC 60.
A.
3
7
14
a
. B.
3
321
14
a
. C.
3
21
14
a
. D.
3
7
7
a
.
Câu 4: Cho biết đồ thị sau đồ thị của một trong bốn hàm số các phương án A, B, C, D. Đó đồ thị
của hàm số nào?
A.
32
231yx x
B.
3
261yx x
C.
3
31yx x
D.
3
31yx x
Câu 5: Cho hàm số


2
3
32 fx x x x
. Mệnh đề nào đúng?
A.
'2 5 ' 2 32ff
B.
5'2 ' 1
12
3
ff
C.
 
1
3 ' 2 ' 1 742
4
ff
D.
 
1
5 ' 1 ' 2 302
2
ff
Câu 6: Hàm số
2
3
21
x
xx
y
xx

có bao nhiêu đường tiệm cận ?
A. 2 B. 1 C. 4 D. 3
Câu 7: : Cho hàm s
()yfx
xác đnh, liên tc trên
3
1;
2



đồ thđường cong như hình vẽ.
m
của hàm số
()
f
x
trên
3
1;
2



là: Tổng giá trị lớn nhất
M
và giá trị nhỏ nhất
A.
7
2
Mm
.
60
o
120
o
2a
a
A
C
B
S
H
Trang 2/7 - Mã đề thi 485
B.
3
M
m
C.
5
2
Mm
D.
3
M
m
Câu 8: Cho hình chóp
.S ABCD
SA ABCD
,
2SA a
,
A
BCD
là hình vuông cạnh bằng
a
. Gọi
O
là tâm của
A
BCD
, tính khoảng cách từ
O
đến
SC
.
A.
2
4
a
. B.
3
3a
. C.
4
3a
. D.
3
2a
.
Câu 9: Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường
thẳng còn lại.
B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với
đường thẳng còn lại.
D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.
Câu 10: Cho hình chóp
.S ABC
có tam giác
A
BC
vuông tại
A
,
2
A
Ba
,
3
A
Ca
,
SA
vuông góc với
đáy và
SA a
. Thể tích khối chóp
.SABC
bằng
A.
3
2a
. B.
3
6a
. C.
3
3a
. D.
3
a
.
Câu 11: Giới hạn của
2
2
1
34
lim
1
x
xx
I
x


bằng:
A.
1
2
B.
1
4
C.
1
3
D.
5
2
Câu 12: Tìm số nghiệm của phương trình
1x
+ 2
4x
+ 9x2 + 4 1x3 = 25
A. 2 nghiệm B. 3 nghiệm C. 4 nghiệm D. 1 nghiệm
Câu 13: Hàm số
32
3
() 6
32 4
xx
fx x
A. Đồng biến trên khoảng
2;
B. Nghịch biến trên khoảng
;2
C. Nghịch biến trên khoảng
2;3
D. Đồng biến trên
2;3
Câu 14: : Cho hàm số
yfx
xác định, liên tục trên
bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị
hàm số

yfx
cắt đường thẳng
2019y
tại bao nhiêu điểm?
A.
2
. B.
1
C.
0
. D.
4
.
Câu 15: Tam giác
A
BC
150C 
,
3BC
,
2AC
. Tính cạnh
A
B
A.
13
. B.
3
. C.
10
. D.
1
.
Câu 16: Đồ thị hàm số nào sau đây có ba điểm cực trị
A.
42
243yx x B.
2
2
2yx
.
C.
42
3yx x
D.
32
695yx x x
.
Câu 17: Cho hàm số
32
32 yx x
có đồ thị như Hình 1. Đồ thị Hình 2 là của hàm số nào dưới đây?
Trang 3/7 - Mã đề thi 485
x
y
-1
-2
2
O
-2
1
x
y
-1-3
-2
1
O
2
Hình 1 Hình 2
A.
32
32. yx x
B.
32
32. yx x
C.
3
2
32.yx x
D.
32
32. yx x
Câu 18: Trong các hàm số sau, hàm nào là hàm số chẵn?
A.
2
1sinx.y  B.
cos( )
3
yx

C.
sinxyx
D.
sinx+cosx.y
Câu 19: Đồ thị hàm số
72
2
x
y
x
có tiệm cận đứng là đường thẳng?
A.
3x =-
. B.
= 2x
. C.
=-2x
. D.
= 3x
Câu 20: Mỗi hình sau gồm một số hữu hạn đa giác phẳng, tìm hình không là hình đa diện.
Hình
1 Hình 2 Hình
3
Hình 4
A. Hình 4 . B. Hình
3
. C. Hình 2 . D. Hình 1.
Câu 21: Số giao điểm của đồ thị hàm số
21
1
x
y
x
với đường thẳng
23yx
là:
A.
2
B.
3
C.
1
D.
0
Câu 22: Cho dãy số
2
21
1

n
nn
u
n
. Tính
11
u
A.
11
182
12
u
B.
11
1142
12
u
C.
11
1422
12
u
D.
11
71
6
u
Câu 23: Một người gửi tiết kiệm ngân hàng, mỗi tháng gửi 1 triệu đồng, với lãi suất kép
1%
trên tháng.
Sau hai năm
3
tháng (tháng thứ
28
) người đó công việc nên đã rút toàn bộ gốc lãi về. Hỏi ngưi
đó được rút về bao nhiêu tiền?
A.

27
100. 1,01 1


triệu đồng. B.

26
101. 1,01 1


triệu đồng.
C.

27
101. 1,01 1


triệu đồng. D.
100. 1,01 6 1

triệu đồng.
Câu 24: Cho biểu thức
19 0 18 1 17 2 20
20 20 20 20
1
333..
3

SC C C C
. Giá trị của 3S
A.
20
4
B.
19
4
3
C.
18
4
3
D.
21
4
3
Câu 25: Đồ thị hình bên là của hàm số nào?
A.
42
21yx x

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 387
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm