Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Dũng 2 - Bắc Giang lần 1

Trang 1/5 - Mã đề thi 1201
SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 2
KÌ THI THỬ THPTQG LẦN 1
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN THI: TOÁN 12
Thời gian làm bài:90 phút
Mã đề : 1201
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Cho hàm số
3 2
bf x cxx xa
d
, , ,a b c d
. Đồ thị của hàm số
y f x
như hình vẽ
bên. Số nghiệm thực của phương trình
3 4 0
f x
A.
0
B.
2
C.
D.
1
Câu 2: Cho 3 điểm phân biệt A,B,C thỏa mãn
2AB CA
.Mệnh đề nào sau đây luôn đúng?
A.
3
BC AC
B.
2 3BC AB
C.
3
BC AC
D.
2 0
AB AC
Câu 3: Giới hạn
2
1
1
lim
1
x
x
x
bằng
A.

B.
2
C.
0
D.
Câu 4: Tập xác định của hàm số y = (3 – x)
-5
A. R
B.
\ 3
C.
( ;3)
D.
(3; )
Câu 5: Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn
1;19
. Xác suất để
ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng
A.
2287
6859
B.
1027
6859
C.
2539
6859
D.
109
323
Câu 6: Cho hình chóp tứ giác
.
S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông cạnh
a
,
SA ABCD
6SA a
. Thể tích của khối chóp
.
S ABCD
bằng
A.
3
6.
a
B.
3
6
.
3
a
C.
3
6
.
6
a
D.
3
6
.
2
a
Câu 7: Cho hình cp S.ABCD đáy ABCD là nh vuông cạnh a , SA vuông góc với mp(ABCD) SA
= a
.
Gọi I J lần lượt là trung điểm của SC và AB
Tính khoảng cách d từ I đến CJ.
A. d=
20
10
a
B. d=
30
10
a
C. d=
30
5
a
D. d=
20
20
a
Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, ảnh của đường thẳng d: 2x+y-1=0 qua phép tịnh tiến theo
(1; 2)
v
đường thẳng có phương trình là
A.
x+2y=0
B.
2x+y-3=0
C.
2x+y-1=0
D.
x-2y+1=0
Câu 9: Đường cong trong hình vẽ bên là của hàm số nào trong 4 hàm số dưới đây?
Trang 2/5 - Mã đề thi 1201
A.
4 2
3 1
y x x B.
3 2
3 1
y x x . C.
3 2
3 1
y x x . D.
4 2
3 1
y x x
Câu 10: Đồ thị hàm số y =
2
2
1
3 2
x x
x x
có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đúng và ngang ?
A.
2
B.
4
C.
3
D.
1
Câu 11: Khi xây nhà, chủ nhà cần làm một bồn nước thể tích là
4
3
3
m
bằng gạch và xi măng có dạng
hình hộp đứng không có nắp, đáy là hình chữ nhật có chiều rộng là x (m), chiều dài gấp 2 lần chiều rộng,
chiều cao là h(m)
.
Để chi phí xây dựng là thấp nhất thì x=x
0
thỏa mãn :
A.
0 < x
0
< 0,8
B.
1,5< x
0
<2
C.
1,2< x
0
<1,5
D.
0,8< x
0
<1,2
Câu 12: Giá trị lớn nhất của hàm số
4 2
4 9
y x x
trên đoạn
2;3
bằng:
A.
201
B.
54
C.
2
D.
9
Câu 13: Có bao nhiêu số nguyên dương n để phương trình
( 1) 0
x n x
 
có đúng 2 nghiệm thực phân
biệt?
A.
vô số
B.
2
C.
1
D.
0
Câu 14: Thể tích V của khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh đều bằng 2a là
A.
3
2 3.
V a B.
3
3.
V a
C.
3
2 3
.
3
a
V
D.
3
2 3
.
4
a
V
Câu 15: Nếu ba đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng và đôi một cắt nhau thì ba đường
thẳng đó
A.
trùng nhau.
B.
đồng quy.
C.
cùng song song với một mặt phẳng.
D.
cùng vuông góc với một đường thẳng.
Câu 16: Cho hàm số
y f x
có đạo hàm liên tục trên R và có bảng biến thiên như sau
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (-1;0) B. (-2;3) C. (0;1)
D.
( ;0)
Câu 17: Đồ thị hàm số y =
2
1
( 1)( 2)
x
x x x
có bao nhiêu tiệm cận đứng?
A.
0
B.
3
C.
2
D.
1
Câu 18: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên R
A. y = x
2
(x-1) B. y = -x
3
– 3x C. y = -x
4
+ 1
D. y =
3
1
x
x
Câu 19: Trong mặt phẳng, mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Phép vị tự tâm I tỉ số k luôn là phép dời hình.
B. Phép tịnh tiến theo
luôn là phép dời hình.
C. Phép dời hình luôn là phép đồng dạng.
D. Phép quay
(I, )
Q
luôn là phép dời hình.
Câu 20:
Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3
3 1y x x
tại điểm có hoành độ x
0
= 1 có hệ số góc bằng
A.
-2
B.
1
C.
-1
D.
0
Trang 3/5 - Mã đề thi 1201
Câu 21: Có bao nhiêu số thực x thỏa mãn
3
log
9 4
x
A.
4
B.
0
C.
2
D.
1
Câu 22: Tìm các giá trị của m để hàm số y = - x
3
– 3x
2
– mx + 2 nghịch biến trên R.
A. m
-3 B. m<3
C. m
3
D. m
3
Câu 23: Biết
3
4
x>0
x x
.Giá trị của
bằng
A.
19
12
B.
1
16
C.
1
3
D.
1
48
Câu 24: Tổng các giá trị của m để đường thẳng d: x-y-m=0 tiếp xúc với đường tròn ( C ): x
2
+(y-1)
2
= 2
A.
2
B.
1
C.
-2
D.
-3
Câu 25: Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số
2
5
x
y
x m
đồng biến trên khoảng
; 10

?
A.
3
B.
2
C.
vô số
D.
1
Câu 26: Cho 3 mệnh đề sau:
(I): “Hai đường thẳng phân biệt trong không gian cùng song song với một đường thẳng thì song song với
nhau”
(II): “Hai đường thẳng phân biệt trong không gian cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với
nhau”
(III): “Hai đường thẳng phân biệt trong không gian cùng song song với một mặt phẳng thì song song với
nhau”
Số mệnh đề đúng là
A.
2
B.
1
C.
0
D.
3
Câu 27: Số điểm cực trị của hàm số y = x
2
(1-x
2
) là
A.
1
B.
2
C.
3
D.
0
Câu 28: Tìm các giá trị của m để hàm số y =
3 2
2
x x x m
có đúng 5 điểm cực trị ?
A.
4
0
27
m
B.
4
0
27
m
C. m<0
D.
4
27
m
Câu 29: Cho khai triển (2x
2
-x)
20
= a
0
+a
1
x+…+a
40
.x
40
.
Giá trị của a
30
bằng
A.
10 10
20
2 .C
B.
30 10
20
2
C
C.
30 30
40
2 .C
D.
10 10
20
2 .C
Câu 30: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho
(1;2), ( 1;1)
a b
. Tích
.a b
bằng
A.
3
B.
-1
C.
(-1;2)
D.
1
Câu 31: Có bao nhiêu giá trị của m để đồ thị hàm số y = x
4
– 2mx
2
+ 2 có 3 điểm cực trị tạo thành tam
giác có diện tích bằng 1 ?
A.
1
B.
2
C.
0
D.
vô số
Câu 32: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f’(x) = x
2
(x-1) với mọi số thực x.Hàm số đã cho có mấy điểm
cực tiểu?
A.
0
B.
2
C.
1
D.
3
Câu 33: Biết điểm M(a ; b) (a<-2) thuộc đồ thị ( C ) của hàm số
2
2
x
y
x
thỏa mãn tổng khoảng cách t
M đến hai đường tiệm cận của ( C ) là nhỏ nhất
.
Giá trị của biểu thức p = a – b là
A.
-1
B.
1
C.
7
D.
-7
Câu 34: Cho
7 12
log 12 , log 18 .a b
Tính P =
84
log 216
theo a và b ta được kết quả là

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Dũng 2 - Bắc Giang lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Dũng 2 - Bắc Giang lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 146
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm