Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Dũng 2 - Bắc Giang lần 4

Trang 1/6 - Mã đề thi 101
SỞ GDĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 2
Mã đề thi: 101
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 4
NĂM HỌC: 2018 – 2019
MÔN: TOÁN – LỚP 12
Thi gian làm bài: 90 phút
(50 câu trc nghim)
(Thí sinh không được s dng tài liu)
Họ, tên thí sinh: ..................................................................... Số báo danh: ....................................
Câu 1: Cho hàm số
yf
x
đồ thị như hình vẽ. m số
yf
x
đồng biến trên khoảng nào dưới
đây?
A.
0; 2
. B.
;0
. C.
2; 
. D.

2; 2
.
Câu 2: Cho

5
1
d4fx x
. Tính

2
1
21dIfx x

.
A.
2I
.
B.
3
2
I
.
C.
4I
.
D.
5
2
I
.
Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ
Ox
y
z
, cho hai điểm
1; 2; 2A
,
3; 2; 0B
. Một vectơ ch
phương của đường thẳng
A
B
A.

1; 2; 1u 
B.

2; 4; 2u 
C.

2; 4; 2u 
D.

1; 2; 1u 
Câu 4: Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng

H
đưc gii hn bi các đưng

yf
x
liên tục trên
;ab , trục
Ox
và hai đường thẳng
a ,
x
b
với
ab
quanh trục
Ox
bằng
A.

d
b
a
f
xx
. B.

2
d
b
a
f
xx
. C.

2
2d
b
a
f
xx
. D.

2
d
b
a
f
xx
.
Câu 5: Cho khối nón bán kính đáy bằng a , góc giữa đường sinh mặt đáy bằng
0
30
. Thể tích khối
nón đã cho bằng
A.
3
3
3
a
. B.
3
43
3
a
. C.
3
3
9
a
.
D.
3
3.a
Câu 6: Tìm đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
21
1
x
y
x
A.
1x
;
2y
.
B.
1
2
x
;
1y
.
C.
1
x
;
2y
.
D.
1x
;
1
2
y
.
Câu 7: Cho hình hộp chữ nhật
.'' ' '
A
BCD A B C D
có
,2,'5.AB a AD a AB a
Thể tích của khối
hộp đã cho bằng
A.
3
22a .
B.
3
10a .
C.
3
22
3
a
.
D.
3
2a
.
Trang 2/6 - Mã đề thi 101
Câu 8: Trong không gian
Ox
y
z
cho hai điểm
2;0;1A ,
4;2;5B . Phương trình mặt phẳng trung trực
của đoạn thẳng
A
B
A.
32100xy z
. B.
32100xy z
. C.
32100xy z
. D.
32100xy z
.
Câu 9: Trong không gian với h tọa độ
,Oxyz
cho mặt cầu
S
có tâm
1; 2; 0I
. Biết mặt phẳng

:3 10 0Pxyz
cắt
S
theo giao tuyến đường tròn bán kính bằng 2, tính bán kính
R
của mt
cầu
S
.
A. 15.
B.
15
.
2
R
C. 3.
D.
13
.
2
Câu 10: Tính đạo hàm của hàm số
2017
x
y
A.
1
.2017
x
yx
.
B.
1
.2017 .ln 2017
x
yx .
C.
2017 ln 2017
x
y
.
D.
2017
ln 2017
x
y .
Câu 11: Cho a là số thực dương khác 1. Tính
3
log
a
Ia
A.
0I
.
B.
1
3
I
.
C.
3I 
. D.
3I
.
Câu 12: Hàm số
25
1
x
y
x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
1
. B.
2
.
C.
3
. D.
0
.
Câu 13: Cho tứ diện
A
BCD có
, 2, 3AB a AC a AD a
. Các tam giác
, ,
A
BC ACD ABD
đu
vuông tại đỉnh
A
. Khoảng cách d từ điểm
A
đến mặt phẳng
BCD
A.
6
3
a
d
. B.
3
2
a
d
. C.
30
5
a
d
. D.
66
11
a
d
.
Câu 14: Cho

2
1
d2fx x

2
1
d1gx x

. Tính

2
1
23()dIxf gxx
x



.
A.
7
2
I
. B.
17
2
I
. C.
5
2
I
.
D.
11
2
I
.
Câu 15: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho đường thẳng
112
:
12 3
xyz
d


và mt
phẳng
:
P
40xyz
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
d
cắt
P
. B.
dP . C.
//dP. D.
dP .
Câu 16: Biết rằng bảng biến thiên sau bảng biến thiên của một hàm số trong các hàm số được liệt kê ở
các phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A.
1
2
x
y
x
. B.
21
2
x
y
x
. C.
3
2
x
y
x
. D.
25
2
x
y
x
.
Câu 17: Tập xác định của hàm số
2
log 2
y
xx
A.
0; 2D
B.

;0 2;D 
C.
;0 2;D 
D.
0; 2D
Câu 18: Cho số phức z có số phức liên hợp
32zi
. Tổng phần thực và phần ảo của số phức z bằng
A.
5
.
B.
1
.
C.
5
.
D.
1
.
Trang 3/6 - Mã đề thi 101
Câu 19: Cho m số
yfx tập xác định
;4 bảng biến thiên như hình vẽ bên. Số điểm
cực trị của hàm số đã cho là
A. 5. B. 3.
C. 4 . D. 2 .
Câu 20: Cho cấp số cộng
n
u có số hạng đầu
1
2u
3
5u
. Tính
21
u
A.
32
. B.
47
. C.
29
.
D.
52
.
Câu 21: Mặt phẳng
P
đi qua đim
1; 2; 0A vuông góc với đường thẳng
11
:
21 1
x
yz
d


có
phương trình là
A.
240xyz
. B.
240xyz
. C.
240xyz
. D.
240xyz
.
Câu 22: Tính đạo hàm của hàm số

2
5
log 2yx.
A.

2
2
2
x
y
x
. B.

2
2
2ln5
x
y
x
. C.

2
2ln5
2
x
y
x
. D.

2
1
2ln5
y
x
.
Câu 23: Họ các nguyên hàm của hàm số

1
23
fx
x
A.
1
ln 2 3
ln 2
x
C
.
B. ln 2 3
x
C.
C.
1
ln 2 3
2
x
C
. D.

1
ln 2 3
2
x
C
.
Câu 24: Bất phương trình 2 4
x
có tập nghiệm là
A.
0; 2T .
B.
T 
.
C.
2;T . D.

;2T  .
Câu 25: Diện tích của mặt cầu bán kính
3
2
a
bằng
A.
2
3 a
. B.
2
4 a
.
C.
2
3
2
a
.
D.
2
3a
.
Câu 26: Cho hàm số
f
x đạo hàm liên tục trên đoạn
1; 3 thỏa mãn

12f và
39f . Tính

3
1
dIfxx
.
A.
11I
. B.
2I
.
C.
7I
. D.
18I
.
Câu 27: Cho hàm số

yf
x
có đạo hàm trên có bảng biến thiên như hình vẽ.
Số nghiệm của phương trình

230fx
A.
1
.
B.
3
.
C.
2
. D.
4
.

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Dũng 2 - Bắc Giang lần 4. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Dũng 2 - Bắc Giang lần 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 524
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm