Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Phong số 1 - Bắc Ninh

T
rang 1/5 - Mã đề 157
SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 1
(50 câu trắc nghiệm)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh: ………..…………………………………………………………
MÃ ĐỀ THI
Số báo danh: ………………..………………………………………………………. 157
Câu 1. Hình hộp chữ nhật có số đo chiều rộng, chiều dài và chiều cao lần lượt là
3cm
,
4cm
,
10cm
có thể tích
bằng?
A.
3
2
7
c
m
. B.
3
1
20
c
m
. C.
3
6
4
c
m
. D.
3
1
00
c
m
.
Câu 2. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau
A. Diện tích xung quanh của hình trụ có chiều cao
h
, bán kính đáy
xq
s
rh
.
B. Thể tích khối trụ có chiều cao
h
, bán kính đáy
2
V
r h
.
C. Thể tích khối cầu bán kính
R
3
4
3
V
R
.
D. Thể tích khối nón có chiều cao
h
, bán kính đáy
2
1
3
V
r h
.
Câu 3. Tìm tọa độ trọng tâm
G
của tam giác
A
BC
biết
(
1;2;4)
A
,
0
; 5;0
B
,
2
;0;5
C
A.
1;1;3
G
. B.
1; 1; 3
G
. C.
1;1; 3
G
D.
1; 1;3
G
.
Câu 4. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
3
1
x
y
x
A.
1x
. B.
1
y
. C.
1
x
. D.
3
x
.
Câu 5. Tính khoảng cách từ điểm
1
; 1;3
M
đến mặt phẳng
:
2 2 1 0
P
x y z
A.
. B.
2 5
. C.
10
3
. D.
1
0
3
.
Câu 6. Diện tích hình phẳng
H
giới hạn bởi đồ thị hàm số
y
f x
, trục hoành hai đường thẳng
,
x
a x b
(
a
b
và hàm số
f
x
liên tục trên đoạn
;a
b
) được tính theo công thức nào?
A.
b
H
a
S
f x dx
. B.
b
H
a
S
f x dx
. C.
b
H
a
S
f x dx
. D.
b
H
a
S
f x dx
.
Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, đường thẳng
2 5y x
có một vecto pháp tuyến
n
A.
1;2
n
. B.
2;1
n
. C.
2; 1
n
. D.
2; 1
n
.
Câu 8. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng
3
:
2
1 1
x
y z
d
A.
0
;1;1
. B.
2
;1;2
. C.
2
; 1; 2
. D.
2
; 2; 1
.
Câu 9. Cho tích phân
4
2
0
9I
x x dx
. Khi đặt
2
9
t
x
thì tích phân đã cho trở thành
A.
5
3
I
tdt
. B.
4
0
tdt
. C.
4
2
0
t
dt
. D.
5
2
3
I
t dt
.
Câu 10. Tìm tâm
I
và bán kính
R
của mặt cầu có phương trình
2 2 2
2 2 6 7 0
x y z x y z
A.
1; 1; 3 , 3 2
I R . B.
1; 1;3 , 3 2
I R .
C.
1
; 1; 3 , 18
I
R
. D.
1
;1; 3 , 3
I
R
.
Câu 11. Cho hàm số
2
2
l
og 1
f
x x
, tính hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm
hoành độ
0
1
x
Trang 2/5 - Mã đề 157
A.
1
. B.
1
2
. C.
1
2ln 2
. D.
1
ln 2
.
Câu 12. Số nghiệm trên đoạn
0;2
của phương trình
sin 2 2cos 0
x x
là?
A.
4
. B.
. C.
2
. D.
1
.
Câu 13. Tìm phương trình mặt phẳng đi qua điểm
1;4; 3
M
và chứa trục
Oy
?
A.
3 0
y z
. B.
0
x y z
. C.
3 0
x z
. D.
3 0
x z
.
Câu 14. Cho hình chóp
SABC
SA
vuông góc với đáy, biết đáy
ABC
tam giác vuông cân tại đỉnh
B
và có cạnh
2AC SA a
. Tính thể tích
V
của khối chóp
A.
3
2 2
3
a
V
. B.
3
2
a
V . C.
3
2
3
a
V . D.
3
4
9
a
V .
Câu 15. Cho lăng trụ
. ' ' 'ABC A B C
có diện tích đáy bằng
2
3
4
a
, biết thể tích khối chóp
'.
A ABC
3
6
12
a
.
Tính khoảng cách
h
giữa hai mặt đáy của lăng trụ
A.
2h a
. B.
h a
. C.
3h a
. D.
2
h a
.
Câu 16. Số nghiệm của phương trình
2
2 3
1
x x
A.
2
. B.
0
. C.
1
. D.
.
Câu 17. Tập xác định của hàm số
2
3 2
y x x
A.
;1 2;
 
. B.
R
.
C.
0;

. D.
1;2
.
Câu 18. Khối nón có bán kính đáy
3
r
, chiều cao
2
h
có thể tích bằng
A.
2
3
. B.
3 11
. C.
9 2
. D.
3 2
.
Câu 19. Tìm họ nguyên hàm của hàm số
2
1 3.
x x
f x e e
A.
3
3
x x
e e C
. B.
2x x
e e C
. C.
3
x x
e e C
. D.
3
x x
e e C
.
Câu 20. Cho
12
log 18
a
. Khi đó
2
log 3
bằng
A.
2 1
2
a
a
. B.
2
2 1
a
a
. C.
2 1
2
a
a
. D.
2 1
2
a
a
.
Câu 21. Hệ thức liên hệ giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số
3
2y x x
A.
0
CT CD
y y
. B.
CD CT
y y
. C.
2 3
CD CT
y y
. D. 2
CD CT
y y
.
Câu 22. Có bao nhiêu hàm số trong các hàm số sau đây đồng biến trên tập xác định của nó:
siny x
,
2019
x
y ,
2
2
log 1
y x
,
5 4 2
3 10 3y x x x x
A.
4
. B.
. C.
1
. D.
2
.
Câu 23. Cho khai triển
2019
2
0 1 2
1 2 ...
n
n
x a a x a x a x
 
. Tính tổng các hệ số trong khai triển?
A.
2019
. B.
2019
3
. C.
2020
3
. D.
2019
2
.
Câu 24. Chọn mệnh đề đúng?
A.
2 3
ln 2ln 3lna b a b
với
0, 0
a b
. B.
2
4 2
log log
x x
với
0
x
.
C.
3 3
log logx x
với
0
x
. D.
log log loga b a b
với
, 0
a b
.
Câu 25. Số giao điểm của đồ thị hàm số
4 2
2019 1
y x x
với trục hoành là
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 26. Tính tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
2
2
f x x
x
trên đoạn
1
;2
2
A. 8. B. 5. C. 4. D. 6.
Câu 27. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
Trang 3/5 - Mã đề 157
A.
4 2
3 2
y x x
. B.
3 2
3 2
y x x
.
C.
3 2
3 2
y x x
. D.
3 2
3 2
y x x
.
Câu 28. Cho
4
1
9I f t dt
, Tính tích phân
1
0
3 1
J f x dx
A.
. B.
27
. C.
. D.
1
.
Câu 29. Tập xác định của hàm số
2
2 8
log
1
x x
f x
x
có chứa bao nhiêu số nguyên?
A.
4
. B.
7
. C.
. D.
.
Câu 30. Cho hàm số
3 2
12
f x x x ax b
đồng biến trên
, thỏa mãn
3 3
f f f
4 4
f f f f
.Tính
7
f
A.
31
. B.
30
. C.
32
. D.
34
.
Câu 31. Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng theo hình thức như sau: Hàng tháng từ đầu mỗi tháng người
đó sẽ gửi cố định số tiền 5 triệu đồng với lãi suất
0,6%
trên tháng.Biết rằng lãi suất không thay đổi trong qua
trình gửi, thì sau 10 năm số tiền mà người đó nhận được cả vốn lẫn lãi gần với số nào nhất sau đây?
A.
880,16
triệu. B.
880
triệu. C.
880,29
triệu. D.
880,26
triệu.
Câu 32. Cho
, 0
a b
tam thức bậc hai
2
0
f x ax bx c
với mọi số thực
x
. Tìm giá trị nhỏ nhất
của biểu thức
4
a c
T
b
?
A.
min 4T
. B.
min 1T
. C.
min 2T
. D.
1
min
4
T
.
Câu 33. Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy
ABCD
hình thoi cạnh
a
, góc
0
60
BAD .Biết các cạnh
, ,SA SB SD
đều bằng
3
2
a
. Gọi góc giữa hai mặt phẳng
SBD
ABCD
. Tính
sin
?
A.
1
6
. B.
30
6
. C.
5
6
. D.
3
2
.
Câu 34. Một chiếc xe đang chuyển động đều với vận tốc
20 /m s
thì hãm phanh chạy chậm dần với vận
tốc là
20 2v t t
/m s
đến khi dừng hẳn. Hỏi quãng đường xe đi được từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn
là bao nhiêu?
A.
98m
. B.
96m
. C.
90m
. D.
100m
.
Câu 35. Cho
1
2 2
0
.
x
I xe dx a e b
với
,
a b Q
.Tính tổng
a b
A.
1
2
. B.
1
4
. C.
0
. D.
1
.
Câu 36. Cho hình chóp
SABC
SA a
vuông góc với đáy, đáy
ABC
tam giác vuông tại B
0
60 ,
BAC AC a
. Tính khoảng cách từ điểm
B
đến
SAC
A.
3
3
a
. B.
2
3
a
. C.
3
4
a
. D.
3
2
a
.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Phong số 1 - Bắc Ninh. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Phong số 1 - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 827
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm