Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 Sở GD&ĐT Phú Thọ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng đường cong như hình vẽ?
A.
32
3 2.y x x= +
B.
42
3 2.y x x= + +
C.
42
3 2.y x x= +
D.
32
2 2.y x x=
2. Cho cấp số nhân
( )
n
u
có số hạng đầu
1
2u =
và công bội
4.q =
Giá trị của
3
u
bằng
A.
B.
16.
C.
8.
D.
6.
3. Một tổ có 6 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn một học sinh nam và một học sinh
nữ để đi tập văn nghệ?
A.
2
11
.A
B.
C.
2
11
.C
D.
4. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số
( )
24
x
f x x=+
A.
2
2 ln 2 2 .
x
xC++
B.
2
2
2.
ln 2
x
xC++
C.
2 ln 2 .
x
C+
D.
2
.
ln 2
x
C+
5. Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng
3.a
Thể tích của khối lăng trụ đã cho
bằng
A.
3
.a
B.
3
4.a
C.
3
4
.
3
a
D.
3
3.a
6. Nghiệm của phương trình
( )
2
log 3 8 2x −=
A.
4.x =−
B.
12.x =
C.
4.x =
D.
4
.
3
x =−
7. Cho khối trụ có chiều cao bằng
23
và bán kính đáy bằng
2.
Thể tích của khối trụ đã cho bằng
A.
8.
B.
8 3 .
C.
83
.
3
D.
24 .
8. Cho hàm số
( )
y f x=
có bảng biến thiên như sau
x
−
1
1
+
y
+
0
0
+
y
−
1
3
+
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
1; .+
B.
( )
3; . +
C.
( )
1;1 .
D.
( )
;1 .−
9. Trong không gian
,Oxyz
cho hai điểm
( ) ( )
1;1; 2 , 3; 4;1 .AB−−
Tọa độ của vectơ
AB
A.
( )
2;5; 3 .−−
B.
( )
2;5;3 .
C.
( )
2; 5;3 .
D.
( )
2;5; 3 .
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÚ THỌ
--------------------
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH
LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề thi khảo sát có: 06 trang
-----------------------------
MÃ ĐỀ THI: xxx
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF FRP
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Phương trình đường tim cn đứng ca đồ th hàm s
23
1
x
y
x
=
A.
2.y =
B.
1.y =
C.
1.x =
D.
2.x =
11. Cho hình nón độ dài đường sinh bng
3a
bán kính đáy bng
.a
Din tích xung quanh ca hình
nón đã cho bng
A.
2
12 .a
B.
2
3.a
C.
2
6.a
D.
2
.a
12. Vi
a
là s thc dương khác 1,
( )
2
log
a
aa
bng
A.
3
.
4
B.
3.
C.
3
.
2
D.
1
.
4
13. Cho khi chóp có din tích đáy bng
2
a
và chiu cao bng
2.a
Th tích ca khi chóp đã cho bng
A.
3
2
.
3
a
B.
3
2.a
C.
3
4.a
D.
3
.a
14. Giá tr nh nht ca hàm s
42
23y x x=
trên đon
1;2
bng
A.
4.
B.
0.
C.
5.
D.
3.
15. Cho
( )
fx
mt hàm s liên tc trên và
( )
Fx
mt nguyên hàm ca hàm s
( )
.fx
Biết
( )
3
1
d3f x x =
và
( )
1 1.F =
Giá tr ca
( )
3F
bng
A.
4.
B.
2.
C.
2.
D.
3.
16. Đạo hàm ca hàm s
( )
2
3
log 2 1y x x= +
A.
( )
2
21
.
2 1 ln3
x
xx
−+
B.
( )
2
41
.
2 1 ln3
x
xx
−+
C.
( )
2
4 1 ln3
.
21
x
xx
−+
D.
2
41
.
21
x
xx
−+
17. Phn hình phng
( )
H
được gch chéo trong hình v dưới đây được gii hn bi đồ th hàm s
( )
,y f x=
2
4y x x=+
và hai đường thng
2; 0.xx= =
Biết
( )
0
2
4
d,
3
f x x
=
din tích hình phng
( )
H
A.
7
.
3
B.
16
.
3
C.
4
.
3
D.
20
.
3
18. Trong không gian
,Oxyz
cho hai điểm
( )
1;1;0A
và
( )
3;5; 2 .B
Ta độ trung đim ca đon thng
AB
A.
( )
2;2; 1 .
B.
( )
2;6; 2 .
C.
( )
4;4; 2 .
D.
( )
1;3; 1 .
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF FRP
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19. Cho hàm số
( )
y f x=
đồ thnhư hình vẽ. Số giá trị nguyên của tham số
m
để
đường thẳng
ym=
cắt đồ thị hàm số đã cho tại ba điểm phân biệt là
A. Vô số. B.
3.
C.
0.
D.
5.
20. Tập nghiệm của bất phương trình
2
2
4 64
xx
A.
(
)
; 1 3; .− +
B.
)
3; .+
C.
(
; 1 .−
D.
1;3 .
21. Cho hình nón thiết diện qua trục tam giác vuông cân cạnh huyền bằng
2.a
Diện tích xung
quanh của hình nón đã cho bằng
A.
2
2.a
B.
2
.
2
a
C.
2
.a
D.
2
2
.
2
a
22. Cho hàm số
21
.
1
x
y
x
+
=
Tích giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn
1;0
bằng
A.
3
.
2
B.
2.
C.
1
.
2
D.
0.
23. Cho hàm số
( )
y f x=
có bảng biến thiên như sau
x
−
1
2
+
y
+
+
y
3
+
4
5
+
Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số bằng
A.
4.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
24. Số nghiệm của phương trình
( ) ( )
3 3 3
log 2 log 2 log 5xx+ + =
A.
2.
B.
3.
C.
1.
D.
0.
25. Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy là hình vuông cạnh
,a
SA
vuông góc với mặt
phẳng đáy và
2SA a=
(tham khảo hình vẽ). Góc gia đường thẳng
SC
và
mặt phẳng
( )
ABCD
bằng
A.
30 .
B.
45 .
C.
60 .
D.
90 .
26. Cho hàm s
( )
y f x=
đạo hàm
( ) ( )( )
2
3 1 .f x x x x
= +
Số điểm cực trị
của hàm số bằng
A.
0.
B.
2.
C.
3.
D.
1.
27. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số
( )
2
1
1
cos
x
fx
xx

=+


với
( )
0; \ ,
2
x k k

+ +


A.
2
1
tan .xC
x
+ +
B.
ln tan .x x C++
C.
2
1
tan .xC
x
+
D.
ln tan .x x C−+
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF FRP

Đề thi thử THPT môn Toán năm 2020 lần 1 Sở GD&ĐT Phú Thọ

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 Sở GD&ĐT Phú Thọ vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 Sở GD&ĐT Phú Thọ để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 Sở GD&ĐT Phú Thọ, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đề minh họa 2020 lần 2

 1. Đề minh họa môn Toán 2020 lần 2
 2. Đề minh họa Ngữ văn năm 2020 lần 2
 3. Đề minh họa môn Tiếng Anh 2020 lần 2
 4. Đề minh họa môn Hóa năm 2020 lần 2
 5. Đề minh họa môn Vật lý năm 2020 lần 2
 6. Đề minh họa môn Sinh học năm 2020 lần 2
 7. Đề minh họa Địa Lý năm 2020 lần 2
 8. Đề minh họa môn Lịch sử năm 2020 lần 2
 9. Đề minh họa môn GDCD năm 2020 lần 2
 10. Đề minh họa tiếng Đức năm 2020 lần 2
 11. Đề minh họa tiếng Nhật năm 2020 lần 2
 12. Đề minh họa tiếng Nga năm 2020 lần 2
 13. Đề minh họa tiếng Trung Quốc năm 2020 lần 2
Đánh giá bài viết
1 1.896
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm