Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Gang Thép - Thái Nguyên (Lần 3)

Trang 1/8 - Mã đề thi 061
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 NĂM 2018
Môn: Toán
Thi gian làm bài: 90 phút( không k thi gian phát đề)
(đề thi gm 50 câu trc nghim)
Mã đề thi 061
Câu 1:Tìmhệsốcasốhngcha
7
x trongkhaitrin

12
1 x
A.792 B.495 C.792 D.924
Câu 2:Trongcáckhngđịnhsau,khngđịnhnàosai?
A.

1
dlnxxC
x
. B.

1
d
1
x
x
e
ex C
x
.
C.

1
cos2 d sin 2
2
xx x C
. D.

1
d
1
e
e
x
xx C
e
.
Câu 3:Giátrịcatíchphân
2
1
2ln
d
e
xx
Ix
x
A.
2
1
2
e
. B.
2
1
2
e
. C.
2
1
2
e
. D.
2
2
e
.
Câu 4:Trongkhônggianvihệtađộ
Oxyz
,chođưngthng điquađim

2; 0; 1M
vectochỉphương

4; 6;2a
.Phươngtrìnhthamsốcađườngthng
A.



22
3
1
xt
yt
zt
. B.



42
6
2
xt
yt
zt
. C.



22
3
1
xt
yt
zt
. D.



24
6
12
xt
yt
zt
.
Câu 5:Hàmsố

3
32yx x
nghchbiếntrêncáckhongnàosauđây?
A.
 ;1
1; . B.
1; 1 .
C.
 ;1. D.
1; .
Câu 6:Tìmgiátrịcctiu
CT
y
cahàmsố

4
2
21
2
x
yx
.
A.
0.
CT
y B. 1.
CT
y C. 3.
CT
y D.  2.
CT
y
Câu 7:Đườngcongtronghìnhvẽdướiđâyđồthịhàmsốnào?
-3 -2 -1 1 2 3
-5
-4
-3
-2
-1
1
x
y
A.

4
2
1.
4
x
yx
B.

42
1.
42
xx
y
C.

4
2
23.
4
x
yx
D.

4
2
21.
4
x
yx
Trang 2/8 - Mã đề thi 061
Câu 8:Trongkhônggianvihệtrctađ
Oxyz
,mtphngsongsongvihaiđưngthng




12
2
21
:; :32
234
1
xt
xyz
yt
zt
mtvectơpháptuyến
A.

(5; 6; 7)n
. B.

(5;6;7)n
. C.

(5;6; 7)n
. D.

(5; 6;7)n
.
Câu 9:Nghimcaphươngtrình
log 2x
.
A.
1.x
B.
100.x
C.
4.x
D.
2
.xe
Câu 10:Chosốphc
67zi
.Sốphcliênhpca
z
đimbiudinlà:
A.
(6;7)N
. B.
(6; 7)N
. C.
(6;7)N
. D.
(6;7)N
.
Câu 11:Chohìnhchóp
.SABCD
đáy
ABCD
hìnhvuôngcnh
a
.Cnhn
SA
vuônggóc
mtđáyđộdàibng
a
.Tínhthểtích
V
khitứdin
.SBCD
.
A.
3
4
a
V
. B.
3
3
a
V
. C.
3
8
a
V
. D.
3
6
a
V
.
Câu 12:Tpnghimcabtphươngtrình
3.9 10.3 3 0
xx
dng
[;]Sab
.Tính Pba
A.
5
2
P
. B.
3
2
P
. C.
1P
. D.
2P
.
Câu 13:Mthìnhnóngócởđnhbng
60 ,đưngsinhbng 2a ,dintíchxungquanhca
hìnhnón
A.
2
2
xq
Sa . B.
2
4
xq
Sa . C.
2
3
xq
Sa . D.
2
xq
Sa .
Câu 14:Chohìnhchóp
.SABCDđáyABCD hìnhbìnhhành.GiSx giaotuyếncahai
mtphng
SAD
SBC .Khngđịnhnàosauđâyđúng?
A.
Sx songsongviBC . B.Sx songsongviDC .
C.
Sx songsongviAC . D.Sx songsongviBD .
Câu 15:Tìmđạohàmcahàmsố

2
3
log 3 5yxx.
A.

2
1
(35)ln3
y
xx
. B.
(2 3) ln 5yx
.
C.

2
23
(35)ln3
x
y
xx
. D.

2
(35)ln5yx x
.
Câu 16:Chohs

2
16 5
khi 3
()
3
khi 3
x
x
fx
x
ax
.Tpcácgiátrịcaa đhàmsốliêntctrên
là:
A.



2
5
. B.



1
5
. C.
0 . D.



3
5
.
Câu 17:Tìmgiátrịnhỏnhtcahàmsố

4
1
yx
x
trênđon
[0;4]
.
A.


0;4
min 3y
. B.



0;4
min 5y
. C.


0;4
min 4y
. D.


0;4
24
min
5
y
.
Trang 3/8 - Mã đề thi 061
Câu 18: Cho khi lăng trụ đứng

.ABC A B C đáy ABC tam giác cân vi

0
, 120 ,AB AC a BAC
mtphng

AB C
toviđáymtgóc
0
60 .TínhthểtíchV ca
khilăngtrụđãcho.
A.
3
9
.
8
a
V
B.
3
3
.
8
a
V
C.
3
.
8
a
V
D.
3
3
.
4
a
V
Câu 19:Tínhthểtích
V caphnvtthểgiihnbihaimtphng 1x 3x ,biếtrng
khictvtthểbimtphngtùyývuônggócvitrc
Ox tiđimhoànhđx

13x
thìđượcthiếtdinmthìnhchữnhthaicnh
3x
2
32x
.
A.
124
3
V
. B.
 32 2 15V
. C. 32 2 15.V D.
124
3
V .
Câu 20:Tìmcácgiátrịthccathamsố
m
đểphươngtrình

3
12 2 0xxm
3nghim
phânbit.
A.
 18 14m
. B.
 14 18m
. C.
 16 16m
. D.
 44m
.
Câu 21:TngS=

2 4 6 2016 2018
2018 2018 2018 2018 2018
...CCC CCbng
A.
2016
2
. B.
2017
21
. C.
2018
2
. D.
1009
21
.
Câu 22:Trongmtphngtoạđộ
Oxy
,tphpđimbiudincácsốphc z thanđiu
kin
22zi + i =
.
A.Đườngtròn

22
124xy . B.Đườngthng 3420x+ y = .
C.Đườngtròn

22
129x+ + y =
. D.Đườngthng 210x+ y = .
Câu 23: Trong không gian vi hệ tađ
Oxyz
, chođim

2;1;1A mt phng
P :
 2210xy z
.PhươngtrìnhmtcutâmA tiếpcvimtphng
P
A.


222
2115xyz
. B.


222
2119xyz
.
C.

222
2114xyz . D.

222
2113xyz .
Câu 24:Chohìnhtứdin
ABCD ,ly M đimtùyýtrêncnh
,AD M A D .Gi
P
mtphngđiqua
M
songsongvimtphng

ABC
lnlượtct
,DB DC
ti
,NP
.Khng
địnhnàosauđâysai?
A.
// .MN AC
B.
// .MP AC
C.
// .MP ABC D.
// .NP BC
Câu 25:Hàmsố


2
1
ln 1
2
yx
x
tpxácđịnh
A.
1; 2 . B.
\2. C.
 ;1 1;2 . D.
 ;1 1;2.
Câu 26:Tìmphươngtrìnhcácđườngtimcnđứngcađồthịhàmsố

2
4
(2)(3)
x
y
xx
.
A.
2; 3yy
. B.
2; 3xx
. C.
3y
. D. 3x .
Câu 27:Biết

7
2
2
x
ln 7 ln 6 ln2
d
abc
xx
,vi
,,abc
cácsốnguyên.Tính  2Sa bc.
A.
S3. B. S4. C. 2S . D. 1S .

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn học sinh tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Gang Thép - Thái Nguyên (Lần 3), tài liệu gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 90 phút, đề thi thử Toán có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Gang Thép - Thái Nguyên (Lần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Toán lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 168
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm