Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên KHTN - Hà Nội lần 1

TRƯỜNG ĐH KHTN
THPT CHUYÊN
(Đề thi gồm 4 trang)
ĐỀ THI THỬ LẦN I
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ & Tên: …………………………..
Số Báo Danh:………………………..
Câu 1: Một con lắc lò xo có khối lượng 200 g dao động cưỡng bức ổn định dưới tác dụng của ngoại lực biến
thiên điều hoà với tần số
f
. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của
biên độ vào tần số của ngoại lực tác dụng lên hệ dạng như
hình vẽ. Lấy
2
10
. Độ cứng của lò xo là
A. 50 N/m
B. 32 N/m
C. 42,25 N/m
D. 80 N/m
Câu 2: Để phân biệt được sóng ngang và sóng dọc ta dựa vào
A. phương truyền sóng và tần số sóng B. tốc độ truyền sóng và bước sóng
C. phương dao động và phương truyền sóng D. phương dao động và tốc độ truyền sóng
Câu 3: Một chất điểm đang dao động điều hòa dọc theo trục
Ox
, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng O. Từ
thời điểm
1
0
t
đến thời điểm
2
t
quả cầu của con lắc đi được một quãng đường S và chưa đổi chiều chuyển
động, đồng thời động năng của con lắc giảm từ giá trị cực đại về 0,6 J. Từ thời điểm
2
t
đến thời điểm
3
t
,
chất điểm đi thêm một đoạn đường bằng 2S nữa chưa đổi chiều chuyển động động năng của con lắc
vào thời điểm
3
t
bằng 0,28 J. Từ thời điểm
3
t
đến
4
t
, chất điểm đi thêm một đoạn đường bằng 3S nữa thì
động năng của chất điểm vào thời điểm
4
t
bằng
A. 0,6 J B. 0,48 J C. 0,28 J D. 0,5 J
Câu 4: Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Không xét các điểm bụng hoặc
nút, quan sát thấy những điểm có cùng biên độ gần nhau nhất thì đều cách đều nhau 10 cm. Bước sóng
trên dây có giá trị bằng
A. 20 cm B. 10 cm C. 40 cm D. 30 cm
Câu 5: Khi nói về tính chất của tia tử ngoại, phát biểu nào sau đâysai?
A. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh
B. Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ
C. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất
D. Tia tử ngoại làm ion hóa không khí
Câu 6: Cho phản ứng hạt nhân:
. Hạt X
A. anpha B. nơtron C. đơteri D. prôtôn
Câu 7: Chất phóng xạ pôlôni
210
84
Po
phát ra tia
và biến đổi thành chì
206
82
Pb
. Cho chu kì bán rã của
210
84
Po
là 138 ngày. Ban đầu (
0t
) một mẫu pôlôni nguyên chất, tại thời điểm
1
t
, tỉ số giữa số hạt nhân Poloni
số hạt nhân chì trong mẫu
1
3
. Tại thời điểm
21
138tt
ngày, tỉ số giữa số hạt nhân chì và số hạt nhân
pôlôni trong mẫu là
A.
1
15
B. 15 C. 7 D.
1
7
Câu 8: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ biến trở R,
đoạn mạch MB gồm tụ C mắc nối tiếp với cuộn dây không thuần cảm độ tự cảm L, điện trở thuần r. Đặt
vào AB một điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng tần số không đổi. Điều chỉnh R đến giá trị 60 Ω thì
công suất tiêu thụ trên biển trở đạt cực đại, đồng thời tổng trở của đoạn mạch AB số nguyên chia hết cho
45. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch MB có giá trị là
A. 0,375 B. 0,75 C. 0,125 D. 0,5
Mã đề thi: 401
()
A cm
O
4
ω (rad/s)
8
12
2
4
8
6
Câu 9: Một sóng truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Phương trình sóng tại một điểm trên dây
4cos 20
u t x


mm (với x đo bằng m, t bằng s). Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 30 m/s B. 20 m/s C. 60 mm/s D. 60 cm/s
Câu 10: Trong thí nghiệm khe Y âng ta thu được hệ thống vân sáng, n tối trên màn. Xét hai điểm A, B
đối xứng qua vân trung tâm, khi màn cách hai khe một khoảng D thì A, B vân sáng. Dịch chuyển màn
ra xa hai khe một khoảng
d
thì A, B vân sáng đếm được số vân sáng trên đoạn AB trước sau dịch
chuyển màn hơn kém nhau 4. Nếu dịch tiếp màn ra xa hai khe một khoảng
9
d
nữa thì A, B vân sáng
nếu dịch tiếp màn ra xa nữa thì tại A B không còn xuất hiện vẫn sang nữa. Tại A khi chưa dịch chuyển
màn là vân sáng thứ mấy?
A. 7 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 11: Số hạt nhân phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ giảm dần theo thời gian theo quy luật đuợc mô tả
như đồ thị hình bên. Tại thời điểm
32t
ngày, số hạt nhân
phóng xạ còn lại là
A. 28.10
24
hạt
B. 30.10
24
hạt
C. 4.10
24
hạt
D. 2.10
24
hạt
Câu 12: Lực kéo về trong dao động điều hòa
A. biến đổi theo thời gian, cùng pha với vận tốc
B. biến đổi theo thời gian, ngược pha với vận tốc
C. biến đổi theo thời gian, ngược pha với li độ
D. khi qua vị trí cân bằng có độ lớn cực đại
Câu 13: Chiếu một chùm bức xạ hỗn hợp gồm 4 bức xạ điện từ bước sóng lần lượt
1
0, 45
μm,
2
500
nm,
3
0,68
μm,
4
360
nm vào khe
F
của một y quang phổ lăng kính thì trên tiêu diện của
thấu kính buồng tối, mắt người sẽ quan sát thấy
A. 1 vạch màu hỗn hợp của 4 bức xạ B. 2 vạch màu đơn sắc riêng biệt
C. 3 vạch màu đơn sắc riêng biệt D. 4 vạch màu đơn sắc riêng biệt
Câu 14: Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào
A. hiện tượng quang điện ngoài B. hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng
C. hiện tượng giao thoa ánh sáng D. hiện tượng quang điện trong
Câu 15: Đặt một điện áp
2 cosu U t V
(U ω không đổi) vào
hai đầu đoạn mạch như hình vẽ. Biết
3
L
ZR
. Điều chỉnh
1
CC
thì
điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại thì hệ số công suất
trong mạch
1
cos
. Điều chỉnh
2
CC
để tổng điện áp hiệu dụng
AM MB
UU
đạt giá trị cực đại thì hệ số
công suất trong mạch
2
cos
. Khi
3
CC
thì hệ số công suất của mạch
3 1 2
cos cos .cos
cường
độ dòng điện trong mạch chậm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch, khi đó tỉ số giữa điện trở thuần dung
kháng của tụ điện gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 0,42 B. 0,92 C. 2,37 D. 1,08
Câu 16: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Sóng điện từ truyền đuợc trong chân không
B. Sóng điện từ mang năng luợng
C. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ, phản xạ
D. Sóng điện từ là sóng dọc
Câu 17: Hạt nhân
10
4
Be
khối lượng
10,0135u
. Khối lượng của nơtrôn (nơtron)
1,0087
n
mu
, khối
lượng của prôtôn (prôton)
1,0073
p
mu
,
1 931u
MeV/c
2
. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân các
10
4
Be
A. 632,1531 MeV B. 63,2152 MeV C. 6,3215 MeV D. 0,6321 MeV
Câu 18: Người ta đặt một điện áp xoay chiều ổn định giá trị hiệu dụng không đối bằng U (V) tần số
50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm độ tự cảm L tụ điện
24
(10 )
N
O
t (ngày)
16
32
16
32
A
L
R
C
A
B
N
M
điện dung C (C có ththay đổi được) mắc nối tiếp. Khi thay đổi C thì thấy tồn tại hai giá trị
1
C
,
2
C
sao cho
điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng nhau và tổng trở của đoạn mạch trong hai trường hợp trên là
1
Z
Ω
1
200
Z
Ω. Nếu điều chỉnh C đến giá trị
12
12
3
CC
CC
thì điện áp giữa hai đầu cuộn dây đạt cực đại. Giá trị
của độ tự cảm L
A.
1
3
L
H B.
2
3
L
H C.
1
3
L
H D.
2
3
L
H
Câu 19: Trong một thí nghiệm vgiao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp
1
O
2
O
cách nhau 8 cm dao
động cùng pha, cùng bn độ. Chọn hệ trục tọa đvuông góc với
xOy
thuộc mặt nước với gốc tọa độ vị
trí đặt nguồn
1
O
còn nguồn
2
O
nằm trên trục
Oy
. Hai điểm P Q nằm trên
Ox
3,9
OP
cm
55
6
OQ
cm. Biết phần tử nước tại P và phần tử nước tại Q dao động với biên độ cực đại. Giữa PQ có 2
cực tiểu. Trên đoạn OP, điểm gần P nhất các phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu cách P một
đoạn gần với giá trị nào nhất ?
A. 0,93 cm B. 0,83 cm C. 0,96 cm D. 0,86 cm
Câu 20: Một con lắc xo treo thẳng đứng gồm xo nhẹ độ cứng
100
k
N/m, vật khối lượng
1
m
kg. Kéo vật dọc theo trục của xo xuống dưới vị trí cân bằng 3 cm truyền cho một vận tốc 30
cm/s hướng lên. Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng của vật, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian lúc
vật được truyền vận tốc. Phương trình dao động của vật là
A.
3cos 10
4
xt




cm B.
3 2 cos 10
4
xt




cm
C.
3 2 cos 10
4
xt




D.
3cos 10
4
xt




cm
Câu 21: Hiệu số chiều dài con lắc đơn 22 cm. cùng một nơi trong cùng một thời gian thì con lắc (1)
thực hiện được 30 dao động và con lắc (2) thực hiện được 36 dao động. Chiều dài mỗi con lắc
A.
1
72l
cm,
2
50l
cm B.
1
42l
cm,
2
21l
cm
C.
1
50l
cm,
2
72l
cm D.
1
41l
cm,
2
22l
cm
Câu 24: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây độ tự cảm
0,05L
H tụ điện điện dung
20C
μF thực hiện dao động điện từ tự do. Biết cường độ dòng điện cực địa
1
0,05I
A. Điện tích cực
đại trên một bản tụ bằng
A. 10 μC B. 100 μC C. 500 μC D. 50 μC
Câu 25: Sóng nào sau đây không là sóng điện từ ?
A. Sóng phát ra từ loa phóng thanh B. Sóng phát ra từ lò vi sóng
C. Sóng phát ra từ anten của đài truyền hình D. Sóng phát ra từ anten của đài phát thanh
Câu 26: Tần số góc của dao động điện từ trong mạch
LC
lí tưởng được xác định bởi biểu thức
A.
2
LC
B.
1
LC
C.
1
2 LC
D.
1
2 LC
Câu 27: Biết năng lượng trạng thái dừng thứ n của nguyên tử hidro có biểu thức
2
13,6
n
E eV
n

. Một
nguyên tử hidro đang mức năng lượng C thì nhận một photon năng lượng
17
15
eV chuyển lên mức
năng lượng D. Cho
0
r
là bán kính Bo. Trong quá trình đó, bán kính nguyên tử hidro đã
A. tăng thêm
0
45r
B. tăng thêm
0
30r
C. tăng thêm
0
27r
D. tăng thêm
0
24r

Đề thi thử năm 2019 môn Vật lý

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên KHTN - Hà Nội lần 1. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên KHTN - Hà Nội lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.247
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm