Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 số 5

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 4 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 4 các môn năm 2020 - 2021.

Đề thi Anh văn lớp 3 học kỳ 2 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án tổng hợp rất nhiều dạng bài tập tiếng Anh 3 mới thường gặp giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả. 

Choose the odd one out. 

1. A. friend  B. sister  C. brother
2. A. mother  B. grandfather  C. nephew
3. A. brother  B. young  C. father
4. A. sister  B. mother C. nice
5. A. pupil B. sister C. brother

Reorder the words.

1. in/ are/ the/ They/ library/ ./

2. two/ has/ She/ parrots/ . /

3. a/ is/ he/ drawing/ cat/ ./

4. Linh/ any/ Does/ pets/ have/ ?/

5. grandmother/ her/ Is/ reading/ newspapers/ ?/

Choose the correct answer.

1. Bye. See you……

A. late

B. nice

C. later

2. What’s it? It’s ………inkpot.

A. an

B. a

C. some

3. How many ………are there ? There is a desk.

A. desk

B. a desk

C. desks

4. The weather is ………today. I wear many coats and scarfs.

A. cold

B. ok

C. too

5. ……is Nam from? He’s from Hai phong.

A. what

B. who

C. where

6. Who is he? ………is my friend

A. he

B. I

C. she

Fill the blanks.

1. ........... the notebook old? - No, it isn't.

2. No.it is ………….. . It's new.

3. .………….. . I'm Joanna.

4. There…… three books on the desks.

5. ………….. is my book, Mom? It’s under the sofa.

6. Are there any maps on the wall? Yes,……………….

7. There is a garden………….. there.

8. This is……. bedroom.

9. My mother is……….. to my father.

10. .………….. up, please.

ĐÁP ÁN

Choose the odd one out.

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

Reorder the words.

1 - They are in the library.

2 - She has two parrots.

3 - He is drawing a cat.

4 - Does Linh have any pets?

5 - Is her grandmother reading newspapers?

Choose the correct answer.

1 - C; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - C; 6 - A;

Fill the blanks.

1. ...Is.... the notebook old? - No, it isn't.

2. No.it is ………not….. . It's new.

3. .……Hello/ Hi…….. . I'm Joanna.

4. There …are… three books on the desks.

5. ……Where…….. is my book, Mom? It’s under the sofa.

6. Are there any maps on the wall? Yes,………there are……….

7. There is a garden………over….. there.

8. This is…my/ her/ his/ our/…. bedroom.

9. My mother is……next….. to my father.

10. .……Stand…….. up, please.

Download đề thi & đáp án tại: Đề kiểm tra học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 933
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm