Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 1 năm 2017 - 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 1

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 1 năm học 2017 - 2018 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 3 diễn ra ngày 05/09/2017. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 1 năm 2017 - 2018

Bài thi số 1: Đừng để điểm rơi:

Câu 1: Điền số thích hợp: …. + 15 < 82.

Câu 2: Tính: 367 - 102 = ………..

Câu 3: Tìm x, biết: 875 - x = 431. Vậy x = ………

Câu 4: Tổng của số lẻ bé nhất có 3 chữ số và số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: ….. ………

Câu 5: Số có 2 chữ số mà tổng các chữ số bằng 12 và hiệu giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị bằng 2 là: ………..

Câu 6: Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 27 rồi cộng với 68 thì được kết quả là 91.

Vậy số cần tìm là: ….. ………

Câu 7: Bao gạo thứ nhất có 35kg gạo. Bao gạo thứ hai có 29 kg gạo. Vậy cả 2 bao có ……kg gạo.

Câu 8: Trong thùng có 75 lít dầu. Sau khi lấy ra 27 lít thì số dầu còn lại trong thùng là ……lít.

Câu 9: Trong thùng có 200 gói bánh. Lần thứ nhất người ta lấy ra 16 gói bánh, lần thứ hai lấy ra 34 gói bánh. Vậy trong thùng còn lại số gói bánh là: ……….gói.

Câu 10: Một người mang 95 quả trứng đi chợ bán. Người đó đã bán được 38 quả. Vậy người đó còn lại số quả trứng là: ……….quả.

Bài thi số 2: Sắp xếp:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 1

BÀI 3: Đi tìm kho báu:

Câu 1: Số gồm 5 trăm và 4 đơn vị là: …

a/ 450 b/ 504 c/ 405 d/ 540.

Câu 2: 362 = …. + 60 + 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

a/ 30 b/ 200 c/ 400 d/ 300.

Câu 3: 37 + 25 ….. 27 + 35. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

a/ + b/ = c/ < d/ >.

Câu 4: Trong các số tự nhiên từ 34 đến 56 có tất cả là……….số chẵn.

a/ 16 số b/ 10 số c/ 14 số d/ 12 số.

Câu 5: Tính: 165 + 203 = ………

a/ 362 b/ 168 c/ 398 d/ 368.

Câu 6: Tính: 91 - 75 = ………

a/ 16 b/ 36 c/ 6 d/ 26.

Câu 7: Tính: 57 + 36 - 28 = ………

a/ 65 b/ 75 c/ 67 d/ 56.

Câu 8: Tính: 674 – 261 + 52 = ………

a/ 465 b/ 468 c/ 456 d/ 458.

Câu 9: Tìm x, biết: 234 + 102 + x = 586.

a/ x = 718 b/ x = 250 c/ x = 252 d/ x = 454 .

Câu 10: Số bé nhất trong các số: 672; 680; 669; 685 là:

a/ 672 b/ 680 c/ 669 d/ 685.

Đáp án Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 1

Bài thi số 1: Đừng để điểm rơi:

Câu 1: 66 Câu 6: 50

Câu 2: 265 Câu 7: 64

Câu 3: 444 Câu 8: 48

Câu 4: 109 Câu 9: 150

Câu 5: 75 Câu 10: 57

Bài thi số 2: Sắp xếp:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 1

BÀI 3: Đi tìm kho báu:

Câu 1: b Câu 6: a

Câu 2: d Câu 7: a

Câu 3: b Câu 8: a

Câu 4: d Câu 9: b

Câu 5: d Câu 10: c

Đánh giá bài viết
56 14.055
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm