Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14 năm 2016 - 2017

Để bài thi Violympic Toán đạt được kết quả cao, ngoài việc tìm hiểu sâu và rộng phần kiến thức ra thì các bạn phải có chiến thuật riêng trong cách giải đề thi và phải rèn luyện, áp dụng chiến thuật ấy trên từng đề thi cụ thể. Dưới đây là: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14 năm 2016 - 2017 được chúng tôi sưu tầm nhằm giới thiệu cho các bạn như một tư liệu tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 14 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 14 năm 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14 năm 2016 - 2017 Online

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14 năm 2016 - 2017

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1:

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14

Câu 2:

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14

Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của P = x + √x - 6 là:...

Câu 4:

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14

Câu 5: Giá trị của P = x3 + y3 - 3(x + y) + 1977 biết

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1:

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14

Câu 2: Tìm m để đồ thị hàm số y = (m - 3)x đi qua điểm A(1; 2). Vậy m =...

Câu 3:

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14

Câu 4:

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14

A) A < B
B) A > B
C) A = B
D) không so sánh được

Câu 5: Cho hai số a, b không âm, khẳng định nào sau đâu đúng

A.Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14
B.Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14
C.Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14
D.Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14

Câu 6: Tìm tất cả các giá trị của x thỏa mãn

A) x ≥ 5
B) x = 5
C) x < 5
D) x = 6

Câu 7: Tìm x biết x - 4√x + 4 = 0. Vậy x =...

Câu 8: Tính sin2350 + sin2550 =...

Câu 9: Rút gọn P = cos2α + cos2α.cot2α (với 00 < α < 900) ta được:

A) P = 1 + cotα
B) P = cot2α
C) P = 1 - cotα
D) P = tan2α

Câu 10: Căn bậc hai số học của 144 là:

A) -12
B) 12
C) -11
D) 11

Bài 3: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Tính √0,04 + √0,25 =...

Câu 2: Tìm m để A(1; 2) thuộc đồ thị hàm số y = x + m. Vậy m =...

Câu 3: Tìm a để đồ thị hàm số y = ax + 2 song song với đồ thị hàm số y = 5x - 2. Vậy a =...

Câu 4: Tìm x biết √x = 3. Vậy x =...

Câu 5: Tính Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14

Câu 6:

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14

Câu 7: Tìm x biết (2 + √x)(√x + 1) = x + 5. Vậy x =...

Câu 8: Cho hàm số y = (m2 - 2m + 1)x. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số là trục hoành?

Câu 9:

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14

Câu 10: Cho ΔABC vuông ở A, dựng đường tròn tâm I đi qua B và tiếp xúc với AC. Cho AB = 24cm, AC = 32cm. Tính bán kính đường tròn tâm I?

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14 năm 2016 - 2017

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1: 7
Câu 2: 2
Câu 3: -6
Câu 4: 6
Câu 5: 2107

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: 25
Câu 2: 5
Câu 3: 2017
Câu 4: C
Câu 5: C
Câu 6: A
Câu 7: 4
Câu 8: 1
Câu 9: B
Câu 10: B

Bài 3: Đừng để điểm rơi

Câu 1: 0,7
Câu 2: 1
Câu 3: 5
Câu 4: 9
Câu 5: 2
Câu 6: 4/3
Câu 7: 1
Câu 8: 1
Câu 9: 1
Câu 10: 15
Đánh giá bài viết
1 837
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm