Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17 năm 2016 - 2017 (Có đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17 năm 2016 - 2017

Để ôn tập và rèn luyện cho những vòng thi tiếp theo của kì thi Violympic Toán lớp 9 có hiệu quả hơn, mời các em học sinh cùng tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17 năm 2016 - 2017. Cấu trúc đề thi trình bày rõ ràng, khoa học kèm theo hình ảnh sinh động làm cho đề thi thêm thú vị. Tham khảo đề thi để các em cũng cố kiến thức, tích lũy kinh nghiệm giải đề và hoàn thành kì thi Violympic thật tốt nhé!

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 18 năm 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17 năm 2016 - 2017 Online

Đề thi gồm có 3 bài

  • Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần
  • Bài 2: Đập dế với 10 câu hỏi trắc nghiệm
  • Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm với 10 câu điền từ.

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17 năm 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17

Trả lời: ...<...<...<...<...<...<...<...<...<...

Bài 2: Đập dế

Câu 1: Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y= 2mx - m2 + m. Tập hợp giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1; x2 thỏa mãn 2x2 + 3x2 = 6 là

A. Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17
B. Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17
C. Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17
D. Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17

Câu 2: Cho phương trình 3x3 + ax2 + bx + 12 = 0 (a; b thuộc Z) có một nghiệm là Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17 Khi đó a + b bằng?

A. -12
B. 6
C. -6
D. 12

Câu 3: Tìm m để phương trình x2 + mx - 1 = 0 có hai nghiệm trái dấu x1; x2 thỏa mãn Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17

D. m = -1
B. m = -1/4
C. m = -2
D. m = -1/2

Câu 4: Cho biết phương trình x2 - 2mx + m - 1 = 0 có hai nghiệm phân biệt x1; x2. Giá trị nhỏ nhất của Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17 là?

A. 1/2
B. 7/4
C. 3/4
D. 4/7

Câu 5: Cho x; y > 0 thỏa mãn điều kiện Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17 Khi đó x3 + y3 bằng?

A. 25
B. 98
C. 91
D. 81

Câu 6: Cho biết phương trình Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17 có hai nghiệm x1 < x2. Giá trị biểu thức Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17

A.Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17
B.Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17
C.Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17
D. Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17

Câu 7: Gọi d là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song có phương trình y = -2x + 4 và y = -2x + 6. Khi đó d2 bằng?

A. 5/2
B. 5/4
C. 4/5
D. 2/5

Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d): y = mx + 2 và Parabol (P): y = x2. Tập hợp các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A; B sao cho diện tích tam giác AOB bằng 3 (đvdt) là?

A. {-1;2}
B. {-1;-2}
C. {-1;1}
D. {-2;1}

Câu 9: Các số a, b, c, d thỏa mãn điều kiện Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17 Trung bình cộng của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của a là

A. 7/4
B. 3/4
C. 7/2
D. 3/2

Câu 10: Một hình chữ nhật có các kích thước khác nhau và là các số nguyên sao cho số đo chu vi bằng số đo diện tích. Bán kính đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật là

A. Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17
B. Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17
C. Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17
D. Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1: Cho tam giác ABC biết AB = 21, AC = 28, BC = 35. Giá trị của biểu thức Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17bằng?

Trả lời: ......

Câu 2: Tìm giá trị nguyên lớn nhất của m để phương trình x2 - mx + m2 - 36 = 0 có hai nghiệm trái dấu

Trả lời: ......

Câu 3: Gọi hai giao điểm của Parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 2x + 8 là A và B. Gọi C và D theo thứ tự là hình chiếu của B và A trên Ox. Diện tích tứ giác ABCD là bao nhiêu (đvdt)?

Trả lời: ......

Câu 4: Cho biết 2 đường thẳng Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17 cắt đường thẳng Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17 theo thứ tự tại A và B. Khoảng cách AB là bao nhiêu (đvdt)?

Trả lời: ......

Câu 5: Cho phương trình x2 - (4m + 1)x - 4m - 2 = 0. Giá trị của m để phương trình có nghiệm x1; x2 thỏa mãn Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17 là bao nhiêu?

Trả lời: ......

Câu 6: Tìm một số có hai chữ số biết rằng nếu đem chia số đó cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 4 dư 3. Số cần tìm là?

Trả lời: ......

Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 3 điểm A(0; 2), B(-2; 1), C(1; -4). Tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành là D(xD; yD). Khi đó xD - yD = ?

Trả lời: ......

Câu 8: Cho Parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = mx - m + 1 (m # 0). Tập hợp các giá trị của m để đường thẳng (d) cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ là x1 và x2 sao cho x1 = 2x2 có số phần tử là?

Trả lời: ......

Câu 9: Nếu phương trình x4 + ax3 + bx2 + ax + 1 có nghiệm và a2 + b2 đạt giá trị nhỏ nhất thì a bằng bao nhiêu (biết a > 0)

Trả lời: ......

Câu 10: Tam giác ABC vuông tại A có đường phân giác góc B và góc C cắt nhau tại I. Hại IH vuông góc với BC tại H. Biết HB = 5cm, HC = 8cm. Khi đó diện tích tam giác ABC là bao nhiêu cm2?

Trả lời: ......

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17 năm 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp thep thứ tự tăng dần

(8) < (3) < (9) < (10) < (7) < (2) < (5) < (1) < (4) < (6)

Bài 2 : Đập dế

Câu 1. D

Câu 2. C

Câu 3. A

Câu 4. B

Câu 5. C

Câu 6. D

Câu 7. C

Câu 8. C

Câu 9. A

Câu 10. D

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1. 7

Câu 2. 5

Câu 3. 60

Câu 4. 3,79

Câu 5. 0,25

Câu 6. 23

Câu 7. -6

Câu 8. 2

Câu 9. 1

Câu 10. 30

Đánh giá bài viết
1 1.016
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm