Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 18 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 18 năm 2016 - 2017

Với mục tiêu giúp các em học sinh đạt kết quả cao trong cuộc thi Violympic. VnDoc xin giới thiệu tới các em: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 18 năm 2016 - 2017. Hy vọng đề thi sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập, rèn luyện các dạng toán có hiệu quả. Chúc các em thi tốt!

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 15 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17 năm 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 18 năm 2016 - 2017 Online

Đề thi gồm có 3 bài:

  • Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn
  • Bài 2: Đập dế với 10 câu hỏi trắc nghiệm
  • Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm với 10 câu hỏi điền từ.

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 18 năm 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 18

Trả lời: ...<...<...<...<...<...<...<...<...<...

Bài 2: Đập dế
Câu 1: Khoảng cách từ điểm A(2; 0) đến đường thẳng Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 18 là?

A. 0,75
B. 1
C. 1,2
D. 2,4

Câu 2: Cho Parabol (P): y = -x2 và đường thẳng (d) có hệ số góc m đi qua điểm M(-1; -2). Khi (d) cắt (P) tại hai điểm A, B thì yA + yB có giá trị lớn nhất là?

A. -3
B. 9/4
C. 1
D. -2

Câu 3: Cho tam giác ABC cân tại A và nội tiếp trong đường tròn (O). Biết số đo cung lớn BC là 2420, tia AO cắt cung nhỏ BC tại E. Khi đó số đo góc BOE là?

A. 1180
B. 1210
C. 590
D. 1080

Câu 4: Cho tam giác cân ABC có góc B = 1200, AC = 12. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có độ dài là?

A. 4√3
B. 2√3
C. 3√3
D. 3

Câu 5: Tổng bình phương các nghiệm của phương trình (√x - 1)3 + (√x - 3)3 = 8(√x - 2)3 là?

A. 97
B. 81
C. 17
D. 98

Câu 6: Cho hệ phương trình Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 18 . Giá trị lớn nhất của m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) mà 2xy = 1 là?

A. 4 - 2√5
B. -4 + 2√5
C. -4 - 2√5
D. 4 + 2√5

Câu 7: Tích các nghiệm của phương trình √(2x - 3) + √(5 - 2x) = 3x2 - 12x + 14 là?

A. 2
B. -2
C. 4
D. -4

Câu 8: Cho Parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = (m + 1)x - m. Tập hợp các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 thỏa mãn Ix1I + Ix2I =2017 là?

A. {-2016;2016}
B. {2016;2018}
C. {2016}
D. {-2016}

Câu 9: Số nghiệm của hệ phương trình Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 18 là?

A. 3
B. 0
C. 2
D. 1

Câu 10: Tìm giá trị nhỏ nhất của x + y biết x và y là các số nguyên thỏa mãn phương trình 2x6 + y2 - 2x2y = 320. Giá trị nhỏ nhất của x + y là?

A. -20
B. -26
C. -6
D. -22

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1: Tìm giá trị của m để ba đường thẳng (d1): 5x + 11y = 8; (d2): 10x - 7y = 74; (d3): 4mx + (2m - 1)y = m + 2 đồng quy

Trả lời: ......

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Gọi M, N thứ tự là hình chiếu của H trên AB và AC. Cho biết AB = 3; AC = 4. Khi đó MA.MB + NA.NC + HB.HC = ?

Trả lời: ......

Câu 3: Tìm m để 2 đường thẳng y = x + m -1 và y = 2x + 4 - m cắt nhau tại 1 điểm nằm trên trục tung

Trả lời: ......

Câu 4: Tìm m để phương trình x2 - 2(m + 1)x + m2 + 3 = 0 có hai nghiệm phân biệt trong đó 1 nghiệm bằng 2

Trả lời: ......

Câu 5: Một đội công nhân xây dựng hoàn thành công trình với mức 420 ngày công thợ. Hãy tính số người của đội đó biết nếu đội vắng 5 người thì số ngày hoàn thành công việc sẽ tăng thêm 7 ngày

Trả lời: ......

Câu 6: Cho phương trình x2 - 2(m + 1)x + 2m + 1 = 0. Tập hợp các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2 là hai kích thước của hình chữ nhật có đường chéo bằng √10.

Trả lời: ......

Câu 7: Cho phương trình x2 - (3m - 2)x + m + 1 = 0. Tập hợp các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 và x2 thỏa mãn 5x1 - x2 = 5 có số phần tử là?

Trả lời: ......

Câu 8: Cho phương trình x2 - x + m - 2 = 0. Có tất cả bao nhiêu giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 và x2 thỏa mãn Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 18

Câu 9: Qua đỉnh A của hình vuông ABCD cạnh là 2√2, vẽ một đường thẳng cắt cạnh BC ở M và cắt đường thẳng DC ở N. Khi đó Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 18 bằng?

Trả lời: ......

Câu 10: Biết (a; b) thỏa mãn đẳng thức Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 18 sao cho a đạt giá trị lớn nhất. Khi đó a + b = ?

Trả lời: ......

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 18 năm 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

(9) < (6) < (10) < (7) < (5) < (2) < (8) <(1) < (4) < (3)

Bài 2: Đập dế

Câu 1. C

Câu 2. A

Câu 3. C

Câu 4. A

Câu 5. D

Câu 6. B

Câu 7. A

Câu 8. A

Câu 9. C

Câu 10. B

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1. 0

Câu 2. 11,52

Câu 3. 2,5

Câu 4. 3

Câu 5. 20

Câu 6. {-2;1}

Câu 7. 1

Câu 8. 1

Câu 9. 0,125

Câu 10. 3,25

Đánh giá bài viết
1 1.229
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm