Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, được VnDoc sưu tầm và giới thiệu nhằm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 1 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1: Cho tam giác ABC vuông cân tại A có độ dài cạnh AB = 4√2cm. Khi đó độ dài cạnh BC = .............. cm.

Câu 1.2:Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2 thì a = .................

Câu 1.3: Điều kiện xác định của biểu thức:Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2là x ........... 3

Câu 1.4: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 6cm. Biết BH = 4,5cm, độ dài cạnh AC = ............ cm.

Câu 1.5: Nghiệm của phương trình dưới đây là x = .............

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2

Câu 1.6: Giá trị của biểu thức Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2 =........................

Câu 1.7: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ (....)

3√5 - 2√11 ........... 5 - 2√6

Câu 1.8: Cho hình thang cân ABCD, đáy lớn AB = 13cm, đáy nhỏ CD = 5cm. AC vuông góc với BC. Diện tích ABCD là: ........... cm2.

Câu 1.9: Tổng bình phương các nghiệm của phương trình: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2bằng: ...................

Câu 1.10: Với 0 ≤ x ≤ 1, rút gọn biểu thức Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2ta được A = ..............

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 2.1: Kết quả của phép tính: (5√2 + 2√3)(2√3 - 5√2) bằng ..............

Câu 2.2: Tính: √(-2)6 = ...............

Câu 2.3: Số nghiệm của phương trình:Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2là .............

Câu 2.4: Tính:Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2 = ..............

Câu 2.5: Tính:Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2= .................

Câu 2.6: Cho biểu thức:Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2. Để A = 1 thì x = ...............

Câu 2.7: Rút gọn biểu thức:Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2...............

Câu 2.8: Tính: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2.................

Câu 2.9: Tập nghiệm nguyên của bất phương trình Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2là S = {...........}

Câu 2.10: Hãy điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống.

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 3.1: Nếu Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2với a, b ∈ Z. Khi đó a.b = .................

Câu 3.2: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết rằng AB = 20cm, HC = 9cm. Khi đó độ dài AH = ............... cm.

Câu 3.3: Tính:Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2= ................

Câu 3.4: Với x ≥ 1, biểu thức Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2có giá trị rút gọn là √a. Vậy a = .................

Câu 3.5: Giá trị x nguyên lớn nhất thỏa mãn:Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2 là: x = .................

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1: 8 Câu 1.2: 1 Câu 1.3: < Câu 1.4: 10 Câu 1.5: 39

Câu 1.6: 2015 Câu 1.7: < Câu 1.8: 54 Câu 1.9: 26 Câu 1.10: 1

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 2.1: -38 Câu 2.2: 8 Câu 2.3: 1 Câu 2.4: 2,5 Câu 2.5: 0,1

Câu 2.6: -0,5 Câu 2.7: 6 Câu 2.8: -1 Câu 2.9: -2; -1; 0; 1 Câu 2.10: >

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 3.1: -5 Câu 3.2: 12 Câu 3.3: 0 Câu 3.4: 2 Câu 3.5: -1

Đánh giá bài viết
1 303
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm